Tillsyn

Miljö- och hälsoskydd ansvarar för att kontrollera så att lagen om tobak och liknande produkter och lagen om tobaksfria nikotinprodukter följs. Det innebär att kommunen gör regelbundna tillsynsbesök på de butiker som säljer tobak, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter. Ibland görs tillsynen tillsammans med Polisen om också har ansvar för tillsynen av dessa områden.

Hur går tillsynen till?

Yttre tillsyn

Om du säljer tobak, e-cigaretter och tobaksfia nikotinprodukter får du regelbundet tillsyn av Miljö- och hälsoskydd. De flesta tillsynsbesök är oanmälda. Vid dessa besök kontrolleras bland annat att försäljningen sker i enlighet med tillståndet och inte bryter mot lagen.

Efter besöket får du som verksamhetsutövare en rapport där eventuella brister som noterats vid besöket redovisas. Om tillsynsbesöket visar på många eller allvarliga brister gör vi ett återbesök för att följa upp att bristerna åtgärdats.

Inre tillsyn

Du som säljer tobak får också så kallad inre tillsyn, som inte innebär platsbesök. Inre tillsyn är kontroll och uppföljning av tillståndshavarens personliga och ekonomiska förhållanden. Vi hämtar uppgifterna från andra myndigheter och från dig som är tillståndshavare. Resultatet av tillsynen framgår av en rapport som skickas till dig.

Vid den inre tillsynen kontrollerar vi bland annat:

  • anmälan om förändring
  • lämplighet
  • ägarförhållanden
  • finansiering och ekonomiska förhållanden.

Efter tillsynen skickas alltid en rapport med det som noterats under tillsynen. Om det finns behov har du som verksamhetsutövare möjlighet att svara och ge din bild av de avvikelser som noterats. Mindre allvarliga avvikelser kan oftast rättas till på en gång.

Om det finns brister i försäljningen av tobak, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter kan Miljö- och hälsoskydd besluta att ni ska rätta till bristerna. Beslutet kan förenas med ett vite, som är en avgift som företagaren ska betala ifall bristerna inte åtgärdas. Miljö- och hälsoskydd kan även besluta om en varning eller förbud. Om bristerna är allvarliga eller upprepade kan Miljö- och hälsoskydd besluta om att återkalla tobaks­tillståndet. Då får butiken inte längre sälja tobak. Du har rätt att överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten i Umeå. Information om hur överklagan går till skickas med beslutet.

Sidan publicerades