Stäng

Behandling av personuppgifter, Teknik och fastighet

Tekniska nämnden i Umeå kommun är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som sker inom nämndens respektive verksamheter som bildar Teknik- och fastighetsförvaltningen.

Verksamheterna kan behandla olika personuppgifter beroende vilket ansvarsområde de ansvarar för. Som exempel kan nämnas personuppgifter om förskolebarn och elever som är i behov av specialkost, uppgifter om hyresgäster och kontaktpersoner till dessa för att sköta hyresadministration, uppgifter om kunder hos Färdtjänsten för tillståndsprövning med flera. Dessa uppgifter behandlas inom Teknik och fastighetsförvaltningen för att kunna administrera, planera, genomföra och följa upp olika typer av ärende och tjänster.

Följande typer av personuppgifter kan förekomma i verksamheternas personuppgiftsbehandlingar:

  • för- och efternamn
  • personnummer
  • mobilnummer
  • adress
  • mejladress

Personuppgifter kan delas med personuppgiftsbiträden (leverantörer av digitala tjänster) som nämnden har person­uppgifts­biträdes­avtal med. Personuppgifterna kan också komma att delas med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag, till exempel enligt offentlighetsprincipen.

Vem kan du vända dig till?

Om du har frågor om behandlingen av egna personuppgifter kan du vända dig direkt till den personuppgiftsansvarige nämnd, teknikochfastighet@umea.se eller via brev till Teknik och fastighet, Umeå kommun, 901 84 Umeå.

Du har rätt att få ut information om de personuppgifter som verksamheterna behandlar, begära rättelse och begära att behandlingen begränsas. Beroende på den lagliga grunden för behandlingen kan du också ha rätt att begära överföring, invända mot behandlingen eller begära radering.

Om du vill framställa en begäran om registerutdrag eller har frågor gällande personuppgiftsbehandlingar kan du också vända dig till kommunens dataskyddsombud, dataskyddsombud@umea.se eller via brev till Dataskyddsombud, Umeå kommun, 901 84 Umeå.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vår hantering av information omfattas av offentlighetsprincipen och det svenska regelverket kring allmän handling. Det betyder att dina personuppgifter kommer att gallras enligt våra fastställda gallringsrutiner.

Synpunkter och klagomål

Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina personuppgifter vänder du dig i första hand till den verksamhet som behandlar uppgifterna, blir du inte nöjd med den åtgärd som vidtas så kan du alltid kontakta Umeå kommuns dataskyddsombud, dataskyddsombud@umea.se

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är tillsynsmyndighet över kommunens personuppgifts­behandling. Det är också dit du ska vända dig om du har klagomål på hur kommunen behandlar dina personuppgifter. Du kan hitta kontaktuppgifter på myndighetens webbplats www.imy.se Länk till annan webbplats.

Sidan publicerades