Behandling, skada på egendom, anmälan

Skada på egendom

Det händer att egendom, till exempel staket eller häckar, skadas vid till exempel snöröjning eller parkarbete. Om det inträffar ska du omgående anmäla skadan till kommunen.

Egendom som är placerad utanför tomtgräns ersätts inte.

Kommunens policy är att endast lämna ersättning för sådana skador där kommunen är skadeståndsskyldig.

Vår eventuella skadeståndsskyldighet skall prövas enligt en sedvanlig vållandebedömning, dvs. om kommunen har varit vårdslös/oaktsam eller inte och om så är fallet orsakat skadan.  

Syftet med behandlingen

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att vi ska kunna handlägga och besluta om ditt ärende. Vi efterfrågar bara sådana personuppgifter som krävs för handläggning av ärendet.

Syftet med utredningen är att klargöra om kommunen kan anses vållande till skadan eller inte. Det är utredaren som har all kontakt med dig i ärendet.

Dina uppgifter

Uppgifterna sparas genom elektronisk lagring i behörighetsstyrt ärendesystem och de hanteras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

De personuppgifter som vi behandlar om dig kan komma att delas med andra nämnder inom Umeå kommun, samt med våra personuppgiftsbiträden. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Adress
 • Mejl
 • Telefonnummer
 • Registreringsnummer (vid skada på fordon)
 • Personnummer (vid en eventuell skadeståndsersättning)
 • Bankkontouppgifter (vid en eventuell skadeståndsersättning)

Kategorier av registrerade

 • Sökande

Laglig grund

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Allmänt intresse enligt artikel 6 e i GDPR och 2 kap. 2 § punkten 1 lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Hanteringen av dina personuppgifter styrs av flera lagar: Skadeståndslagen, Förvaltningslagen, arkivlagen.

Personuppgiftsansvarig är Tekniska nämnden, 901 84 Umeå.

Du har rätt att

 • få ut information om de uppgifter vi har om dig
 • överföring
 • begränsa behandlingen
 • göra invändningar.

Kontakta då dataskyddsombudet i Umeå kommun, 901 84 Umeå via brev eller mejl dataskyddsombud@umea.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina person­uppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritets­skydds­myndigheten som är tillsynsmyndighet.

Sidan publicerades