Behandling, myndighetsutövning Gator och parker

Myndighetsutövning, Gator och parker

Myndighetsutövningen inom Gator och parker innebär att, utifrån lagar och förordningar, godkänna trafik­anordnings­planer, upprätta lokala trafikföreskrifter, bevilja dispenser och undantag av lokala trafikföreskrifter, tillstyrka dispenser för långa, breda och tunga transporter, handläggning av polisansökningar för upplåtelse av offentlig platsmark, ärenden gällande olovlig markanvändning ink växtlighet.

Syftet med behandlingen

Syftet med behandlingen är att vi ska kunna handlägga och, i förekommande fall, fakturera ditt ärende på ett effektivt och rättssäkert sätt. Vi efterfrågar bara sådana personuppgifter som krävs för handläggning av ärendet.

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och vi följer löpande upp vår utveckling, utifrån inkomna synpunkter och medborgarundersökningar. För att följa upp vår utveckling deltar vi i SKR:s servicemätning av kommunens myndighets­utövning, Insikt. Det betyder att vi delar uppgifter om våra kunder till SKR (Sveriges kommuner och regioner) som i samarbete med SBA (Stockholm Business Alliance) skickar undersökningar för att kunna mäta servicen för gruppen företagare, privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer. All data som lagras i SKR:s webbportal är anonymiserad, materialet används för statistiska ändamål och det går inte att identifiera specifika personer eller företag i databasen. SKR:s webbportal till Insikt, hittar du här: Insikt | SKR Länk till annan webbplats.

Dina uppgifter

Uppgifterna sparas genom elektronisk lagring i behörighetsstyrt ärendesystem och de hanteras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

De personuppgifter som vi behandlar om dig kan komma att delas med andra nämnder inom Umeå kommun, samt med våra personuppgiftsbiträden. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES.

Kategorier av personuppgifter

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • Mejl
  • Telefonnummer

Kategorier av registrerade

  • Sökande
  • Medborgare
  • Företagskonsult/konsult
  • Personal

Laglig grund

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Allmänt intresse enligt artikel 6 e i GDPR och och 2 kap. 2 § punkten 1 lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Hanteringen av dina personuppgifter styrs av flera lagar: Förvaltningslagen, sekretesslagen och arkivlagen. Kompletteras av Gator och parker, myndighetsutövnings fastställd kvalitetsdeklaration (Tekniska nämnden 2020-11-26)

Sidan publicerades