Behandling, färdtjänst och parkeringstillstånd

Färdtjänst

Utredning om färdtjänst innehåller information om den sökandens namn, personnummer, adress, känsliga person­uppgifter (exempelvis information om funktionsnedsättning), kontaktuppgifter till sökande, namn och kontaktuppgifter på vårdnadshavare, god man eller förvaltare. Särskilt känsliga uppgifter, exempelvis information om hälsa och funktions­hinder, inhämtas för att kunna bedöma rätten till färdtjänst.

Om sökanden blir beviljad färdtjänsttillstånd skickas information till entreprenör som utför beställning av resor och kör resorna. Entreprenörerna får tillgång till namn, personnummer, villkor vid färdtjänstresa (till exempel behov av att ha med sig ledsagare eller hjälpmedel).

Om resa sker inom högkostnadsskydd till eller från daglig verksamhet eller lönearbete behandlas personuppgifter vid utskick av fakturor.

Parkeringstillstånd

Utredning om parkeringstillstånd innehåller information om den sökandens funktionsnedsättning som inhämtats via ansökningsblankett och läkarutlåtande.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • Mejl
 • Telefonnummer
 • Foto (vid parkeringstillstånd)
 • Uppgift om sekretessmarkering
 • Känsliga personuppgifter (till exempel om hälsa)

Kategorier av registrerade

 • Sökande
 • Vårdnadshavare
 • God man/förvaltare
 • Närstående/anhörig

Laglig grund

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning och fullgöra en rättslig förpliktelse.

Allmänt intresse enligt artikel 6 e i GDPR och och 2 kap. 2 § punkten 1 lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Hanteringen av dina personuppgifter styrs av flera lagar: Lag om färdtjänst (1997:736), Förvaltningslagen, sekretess­lagen, arkivlagen. Generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för kommunal färdtjänst (TN-2019/00545) är komplement till lag om färdtjänst.

Känsliga personuppgifter om hälsa i samband med exempelvis medicinskt utlåtande och behandlas med stöd av artikel 9.2 g i EU:s dataskyddsförordningen och 3 kap. 5 § lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s data­skyddsförordning då det är nödvändigt för ändamålet med behandlingen och personalen som tar del av uppgifterna omfattas av lagstadgad tystnadsplikt. Uppgifterna i färdtjänstärenden är sekretesskyddade enligt sekretesslagen och får inte lämnas ut till någon obehörig utan samtycke från den person som ärendet gäller. Uppgifter som behövs för att samordna resor får lämnas till en beställningscentral för transporter eller en trafik­utövare.

Sidan publicerades