Fullmäktige 29 april 2024

Videoinspelning (två delar) från kommunfullmäktiges sammanträde.

Del 1

Tidskoder för ärendena i del 1 (förmiddag)

0:00:20 – Interpellation: Hur stor är kostnaden för skadegörelse i Umeå kommun? Lena Andersson (M)

0:28:30 – Interpellation: Skärmtid i Umeås förskolor; Anders Norqvist (L)

1:00:35 – Årsredovisning 2023

2:31:50 – Förvärv av byggnad på ofri grund – Sömmen 1 (Thoren Arena) – Ärendet fortsätter i del 2.

Del 2

Tidskoder för ärendena i del 2 (eftermiddag)

0:00:00 – Förvärv av byggnad på ofri grund – Sömmen 1 (Thoren Arena) – Fortsättning från del 1.

1:29:30 – Motion 19/2023: Utred förutsättningarna för ett inrättande av ungdomsfullmäktige i Umeå kommun; Hanna Lundin Jernberg (L)

2:38:45 – Utökning av stadsdelen Klockarbäcken

2:40:40 – Antagande: Detaljplan för Backen 6:1

2:42:42 – Antagande: Detaljplan för Sävar 62:1 med flera

2:45:47 – Utökat verksamhetsområde för vatten och spill för Bullmark 4:53

2:47:30 – Aktualitets- och relevansprövning av styrdokument

2:52:08 – Redovisning av motioner, delrapport 1 2024

2:52:35 – Valärenden, avsägelser och anmälningsärenden

2:54:00 – Interpellation: Eldning på egen tomt; Maja Westling Palmberg (C)

3:10:35 – Interpellation: Uppföljning av placerade barns betyg; Hanna Lundin Jernberg (L)

3:32:00 – Interpellation: Är det dags att uppdatera de lokala värdighetsgarantierna? Veronica Kerr (KD)

3:53:20 – Interpellation: Ett stärkt föräldraskapsstöd; Lucas Nilsson (KD)

4:13:35 – Interpellation: Tid för att dela ut medicin; Davis Kaza (AP) och Patrik Brännberg (AP)

Mer information

Mötesdatum

Föredragningslistor, mötesböcker och protokoll

Motioner

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades