Webb-tv från kommunfullmäktige

Du kan följa kommunfullmäktiges möten direkt via webb-tv.
Sändningen börjar klockan 9.00.

Handlingar

Ta del av föredragningslista och handlingar: www.umea.se/kfhandlingar

Följ mötet

Se eller lyssna på sändningen på din dator eller mobil.
Webb-TV visas här på sidan.

Välkommen att följa mötet!
Buerestbåhtieme tjåhkkaniemiev tjuavvuot!
Tervetuloa seuraamaan kokousta!
Tervetuloa följäähmään mööttiä!

Aktuellt möte

Måndag 18 december 2023, klockan 9.00
Kommunfullmäktiges sessionssal, Rådhusesplanaden 6A

Vad händer på mötet?

 • Sammanträdet börjar klockan 9.00 och slutar senast klockan 18. Avbrott för lunch är klockan 12–13.
 • Under den första timmen besvaras normalt interpellationer, om inget annat står på agendan. Kvarvarande interpellationer och frågor tas upp i slutet av mötet.
 • Umeå kommuns miljöpris delas ut klockan 11.45.
 • Kommunrevisorerna informerar klockan 13.
 • I övrigt följer mötet ärendelistan, men av praktiska skäl kan ärenden ibland komma i annan ordning.
 • Ärendelistan är normalt helt komplett först fredagen innan mötet.

Interpellationer och frågor

 • Interpellation: Är du beredd att utlysa en lokal folkomröstning om Nato-center i Umeå? Davis Kaza och Patrik Brännberg (AP)
 • Interpellation: Flickors behörighet till gymnasiet; Maja Westling Palmberg (C)
 • Interpellation: Vad innebär det nya försörjningskravet för Umeå kommun? Davis Kaza och Patrik Brännberg (AP)
 • Interpellation: Kvarstanning av studenter – vad gör vi? Hanna Lundin Jernberg (L)
 • Interpellation: Hur går det med framtagandet av en träbyggnadsstrategi? Maja Westling Palmberg (C)
 • Interpellation: Kan vi spara på gymnasiet om Umeå ska växa tryggt och säkert? Linda Lotare (V)
 • Interpellation: Är 10 miljoner kronor på Måltidsservice en särskild prioritering för riktat förebyggande arbete för unga i risk? Anders Norqvist (L)
 • Interpellation: Storskalighet och institutionsliknande miljöer för personer med funktionsnedsättning; Liv Zetterberg (V)
 • Interpellation: Varför har inte kommunen ansökt om statsbidrag för skolsocialt team? Hanna Lundin Jernberg (L)
 • Fråga: Vilka åtgärder vidtar kommunen för att möta den ökade hotbilden mot religiösa samfund och deras medlemmar? Ellen Ström (V)
 • Fråga: Kommer Umeå kommunkoncern vara klimatneutralt 2025? Åsa Bäckström (V)
 • Fråga: Sommarbonus i hemtjänsten; Veronica Kerr (KD)

Ärenden

 • Motion 2/2023: Umeå kommun ska inte samarbeta med diktaturer och länder som hotar vår säkerhet; Anders Ågren (M)
 • Medfinansieringsavtal trafiklösning E4 för Tomtebo strand
 • Antagande: Detaljplan för Tomtebo strand (Tomtebo 2:1 med flera) inom Tomtebo, Umeå kommun
 • Exploateringsavtal – Saga 3
 • Antagande: Detaljplan för Saga 3
 • Vattentjänstplan för Umeå kommun – antagande
 • Fastighetspolicy för Umeå kommunkoncern
 • Biblioteksplan 2024–2027
 • Policy, riktlinje och plan för civil beredskap
 • Fastställande av kreditlimiter, internbankspåslag samt borgensavgift för Umeå kommunkoncern 2024
 • Revidering av kommunstyrelsens och tekniska nämndens reglemente

Se eller lyssna i efterhand

Videofiler för hela sammanträden publiceras i efterhand. De senaste två årens sammanträden finns här på webbplatsen, välj i menyn.

Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades www.umea.se/webbtv