Fullmäktige 17 juni 2024

Videoinspelning (två delar) från kommunfullmäktiges sammanträde.

Del 1

Tidskoder för ärendena i del 1 (förmiddag)

0:00:40 – Planeringsdirektiv och budget 2025 samt plan 2026–2028

0:03:30 – Hans Lindberg (S), inledningsanförande

0:22:05 – Anders Ågren (M), inledningsanförande

0:32:20 – Bore Sköld (V), inledningsanförande

0:40:15 – Mattias Larsson (C), inledningsanförande

0:49:00 – Lars Forsgren (SD), inledningsanförande

0:57:15 – Nils Seye Larsen (MP), inledningsanförande

1:06:00 – Hanna Lundin Jernberg (L), inledningsanförande

1:16:15 – Davis Kaza (AP), inledningsanförande

1:26:05 – Veronica Kerr (KD), inledningsanförande

1:36:00 – Övriga inlägg i budgetdebatten (fortsätter i del 2)

Del 2

Tidskoder för ärendena i del 2 (eftermiddag)

0:00:55 – Budgetdebatten fortsätter från del 1

0:02:54 – Kommunrevisorerna informerar

0:06:03 – Budgetdebatten fortsätter

3:01:34 – Kommunstyrelsens rapport över läget i kommunen under perioden januari–april 2024

3:02:05 – Taxa för rengöring och brandskyddskontroll

3:03:20 – Revidering av reglemente för styrelse och nämnder

3:04:00 – Rekommendation gällande undertecknande av CEMR-deklarationen

3:30:10 – Avtalssamverkan Boden, Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå och Älvsbyns kommuner – tillsyn och kontroll

3:31:00 – Antagande: Planeringsstrategi för Umeå kommuns översiktsplanering

5:05:17 – Antagande: Detaljplan för Sävar 61:1 med flera – omdragning av Kungsvägen och gång- och cykelbro

5:08:20 – Antagande: Detaljplan för del av fastigheten Böleå 12:2

5:09:30 – Antagande: Detaljplan för Stadsliden 6:2 med flera – Olofsdal

5:12:55 – Valärenden avsägelser och anmälningsärenden

Mer information

Mötesdatum

Föredragningslistor, mötesböcker och protokoll

Motioner

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades