Stäng

Byggnadsnämnden

Grunduppdrag

Byggnadsnämnden

  • verkställer kommunens fysiska planering i form av nya detaljplaner, områdesbestämmelser samt stadsdels‐ och kvartersöversyner
  • ansvarar för lovprövning, tillsyn och prövning av strandskyddsdispens
  • tar beslut om bidrag för bostadsanpassning
  • ansvarar för mätnings‐ och kartverksamhet, förvaltar kommunens landskaps‐ och fastighetsinformation och förädlar geografiska data
  • ansvarar för kommunens lantmäterimyndighet och för att sätta namn på stadsdelar och gator
  • arbetar för en hållbar utveckling i Umeå.

Ledamöter och möten

Byggnadsnämnden har elva ledamöter, varav ordförande och vice ordförande, och elva ersättare. Nämnden sammanträder normalt elva gånger per år. Byggnadsnämndens möten är inte öppna för allmänheten.

Ledamöter i byggnadsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mötesdatum

Verksamheter

Byggnadsnämndens verksamheter förvaltar och utvecklar Umeå till ett säkert, hållbart och attraktivt samhälle. Flera verksamheter inom samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar på uppdrag av nämnden och genomför nämndens beslut.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sidan publicerades www.umea.se/byggnadsnamnden