Verksamhetsplan

För- och grundskolenämndens ansvar är att alla barn och elever ska ges utbildning och stöd för att nå kunskapsmålen samt utmanas för att nå så långt som möjligt i sitt lärande. En lyckad skolgång är grunden för barn och elevers möjligheter att utvecklas som självständiga individer. Umeå kommuns förskolor och skolor ska präglas av studiero, trygghet och fokus på lärande. Lärare och skolledare ska ha goda förutsättningar att genomföra sitt uppdrag. För- och grundskolans verksamheter ska styras med tillit till professionerna.

Strategier

Utbildningen ska ge barn och elever förutsättningar att minst nå kunskapskraven för grundskolan och ges förutsättningar att nå gymnasieexamen. Undervisningens kvalitet är viktig för barns och elevers motivation att lära och nå målen med utbildningen. Att gå ut skolan med godkända betyg är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för att lyckas senare i livet vad gäller arbete och försörjning. Det påverkar även möjligheten till vidare utbildning, arbete och hälsa.

Utbildningen ska präglas av ömsesidig respekt där barn och eleverna möts av tillgängliga lärmiljöer och av välstrukturerad, anpassad och stimulerande undervisning. Kontinuerlig professionsutveckling för lärare och skolledare behöver säkerställas så att goda möjligheter för kontinuerligt kollegialt lärande skapas för förskolans och skolans gemensamma arbete att utveckla undervisningens kvalitet för ökad måluppfyllelse. Specialpedagogiska kunskaper ska utvecklas som en naturlig del i förskolors och skolors arbete att utveckla tillgängliga lärmiljöer.

Barnets upplevelse av hela skoldagens innehåll är viktig för och barnets och elevens lärande och sociala utveckling. Utbildningen ska därför utvecklas från barnets perspektiv utifrån en trygg och sammanhållen skoldag med nära samarbete mellan de professioner som under skoldagen ansvarar för barnens och elevernas utbildning.

Elevhälsoarbetet ska vara inriktat på att främja god hälsa och förebygga ohälsa. Elevhälsan ska tillsammans med pedagogisk personal i verksamheterna stödja elevers väg mot målen och bidra till att skapa tillgängliga lärmiljöer som främjar elevers delaktighet, utveckling av kunskaper och god hälsa.

Med digitalisering skapas ökade möjligheter att bidra till barns och elevers lärande och kunskapsutveckling. Den nationella digitaliseringsstrategin ska fortsatt vara vägledande i det långsiktiga arbetet med digitaliseringen i Umeå kommuns förskolor och skolor. En satsning på digitalisering får dock inte begränsa möjligheterna till elevernas tillgång till egna fysiska läromedel. Skolbiblioteken ska involveras i undervisningen för att stärka elevers språkliga förmåga och digitala kompetens.

Utbildningens kvalitet ska stärkas utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Genom samverkan med Umeå universitet ska en infrastruktur utvecklas med långsiktigt hållbara samverkansmodeller som bygger broar mellan undervisning, utveckling och forskning.

Förskolan och skolan är en plats där barn och elever, utifrån en demokratisk grund, ges förutsättningar att ta gemensamt ansvar och stödja varandras lärande och utveckling. Lärandet ska ske i lärmiljöer som är anpassade, utmanande och stimulerande. Utbildningen ska ske i en trygg lärmiljö där barn och elever har en känsla av sammanhang och ges förutsättningar att delta i den pedagogiska verksamheten eller i undervisningen.

Barnkonventionens värden och rättigheter ska genomsyra all utbildning. Utifrån förskolans och skolans uppdrag ska barn få kännedom om sina rättigheter, ges möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i utbildningen och undervisningen.

Lärande för hållbar utveckling och de globala målen i agenda 2030 ska inkluderas i all undervisning i syfte att barn och elever ska bli medvetna om och delaktiga i en långsiktigt hållbar samhällsutveckling samt bidra till att utveckla kunskaper och handlingskompetens.

Barn och elevers möjligheter till rörelse och fysisk aktivitet ska fortsätta att utvecklas. Rörelserikedom stimulerar barn och elevers hälsa och lärande och bidrar till en god hälsa. Lärmiljön, såväl inne som ute, ska stimulera och bidra till rörelse och aktivitet.

Utbildningen i förskola och skola innefattar ett barn- och elevhälsoarbete som verkar främjande och förebyggande för att stärka alla barn och elevers möjligheter till hälsa och lärande. I kommunens skolor finns tvärprofessionella elevhälsoteam som är aktiva i skolornas elevhälsoarbete.

Alla barn och elever, oavsett sociala och ekonomiska hemförhållanden, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet och funktionsnedsättning, ska ges förutsättningar för en bra utbildning.

De allra flesta barn och elever i Umeå kommuns förskolor och skolor uppnår goda kunskapsresultat men det finns betydande skillnader mellan olika skolor. Kunskapsresultaten i förskolor och skolor där en hög andel vårdnadshavare har låg utbildningsnivå är generellt lägre. Ett riktat och långsiktigt arbete pågår för att förbättra kunskapsresultaten i de förskolor och skolor som har störst utmaningar.

Även inom skolor finns skillnader i kunskapsresultat utifrån elevers socioekonomiska bakgrund, kön och funktionsnedsättningar. För att motverka de skillnader som idag finns vad gäller barn och elevers måluppfyllelse behövs fortsatta medvetna strategier för att stärka utbildningens kvalitet. Det påbörjade strategiska arbetet för ökad likvärdighet samt förbättrade studieresultat för nyanlända och flerspråkiga elever ska fortsätta.

Kunskaper och färdigheter i att använda svenska språket är en viktig faktor för fortsatt kunskapsinhämtning inom utbildningssystemet. Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskola och skola ska fortsätta att utvecklas utifrån syftet att bidra till en ökad kvalitet i undervisningen och därmed främja barn och elevers språk-, läs- och skrivutveckling.

Likvärdigheten i utbildningen för att möta behov hos barn och elever med NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) ska stärkas genom ökade kunskaper, anpassade lärmiljöer samt förbättrat kollegialt specialpedagogiskt stöd i förskolor och skolor.

En kommunal resursskola ska starta för elever i störst behov av en starkt anpassad lärmiljö och där förutsättningar för omfattande anpassningar i lärmiljön och särskilt stöd i ordinarie verksamheter saknas.
Långsiktig samverkan mellan för- och grundskolans verksamheter och andra aktorer som stödjer barn och elevers hälsa lärande och trygghet ska stärkas. Samverkan mellan förskola, skola, socialtjänst och primärvård i HLT-team har funnits och utvecklats under tiotalet år och ger viktiga förutsättningar för framgångsrika samordnade och synkroniserade tidiga insatser till barn elever och vårdnadshavare.

Övergripande mål

För- och grundskolenämndens övergripande mål är att andelen elever som blir behöriga till nationellt gymnasieprogram ska öka.

Delmål för förbättrade studieresultat

  • Umeås kommunala grundskolor ska ligga bland de tre första kommunerna jämfört med kommuner i kommungruppen större städer avseende skolresultat.
  • Andel elever behöriga till gymnasiet ska öka.
  • Elevfrånvaron ska minska.

Delmål för attraktiv utbildning

  • Andelen barn och elever i kommunala enheter ska bibehållas.
  • Elevernas upplevelse av delaktighet i undervisningen ska öka.

Delmål för ökad likvärdighet

  • De skolenheter som har lägst meritvärde och minst andel behöriga elever till gymnasiet ska förbättra sina resultat i högre grad än övriga skolor i kommunen.
  • Öka jämställdheten i elevernas studieval.
  • Pojkarnas resultat ska öka med det långsiktiga målet att pojkar presterar likvärdigt med flickor.

Mer information

Läs mer om uppdrag, personalpolitiska nämndsmål och budget:

Vad är en verksamhetsplan?

Nämnden upprättar en verksamhetsplan för varje verksamhetsår. Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden och verksamheten ska genomföra grunduppdrag, uppfylla mål, förverkliga tilläggsuppdrag och använda resurser som kommunfullmäktige har tilldelat. Nämnden kan också lägga till egna mål, uppdrag och direktiv för verksamheten i enlighet med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer. Nämnden följer fortlöpande upp hur verksamhet och ekonomi utvecklas och rapporterar till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Sidan publicerades