Arbetsuppgifter

Umeå kommuns funktionshinderråd (UFR) är ett forum för dialog mellan olika samhällsorgan och funktionshinder­organisationerna. Rådet spela en aktiv roll i kommunens förändringsarbete när det gäller frågor som rör människor med funktionsnedsättning.

Som en konkretisering av Umeå kommuns översiktsplan och målet med en stad för alla finns "Program för tillgänglighet i Umeå kommun 2018–2030". Under de närmaste fyra åren har två fokusområden prioriterats, det är "Arbete och sysselsättning" samt "Transporter".

UFR ska årligen hålla sig uppdaterade om hur Umeå kommuns nämnder implementerat tillgänglighetsmålen i sin organisation och måluppfyllelse genom redovisning i rådet. Kommunstyrelsens alla verksamheter och Umeå kommun­företag redovisar årligen sitt arbete med programmet i kommunens årsredovisning.

Funktionshinderrådet ska

  • hålla sig underrättad om verksamheter och insatser av betydelse ur funktionshindersynpunkt samt följa förändringar i efterfrågan på dessa (exempelvis kommunikationer och trafikmiljö, bostäder och bostadsmiljö, arbete och sysselsättning, skola och barnomsorg, kultur och fritid, social hemtjänst och sjukvård i hemmet)
  • informeras om planeringsaktiviteter av betydelse inom berörda förvaltningar
  • ha en granskande och uppföljande roll
  • förmedla synpunkter och erfarenheter som framförts av medborgare med funktionsnedsättningar
  • initiera och aktivt verka för informationsinsatser till medborgare med funktionsnedsättningar, politiker och andra medborgare
  • framföra önskemål och motivera resursförstärkning hos ansvarig nämnd
  • ha en opinionsbildande roll.
Sidan publicerades