Byggande och bostäder

Bostadsbyggandet är av strategisk betydelse för en tillväxtkommun som Umeå. Det är viktigt att kommunen kan erbjuda attraktiva bostäder för alla som flyttar till Umeå. God tillgång till bostäder för livets alla skeden är också en viktig förutsättning för att ge Umeåborna bra livskvalitet och att stimulera rörligheten på bostadsmarknaden. Umeå kommun har en målsättning om att bygga 2000 bostäder per år under några år framöver, för att bygga bort bostadsbrist och skapa en välfungerande bostadsmarknad.

Under 2022 färdigställdes 897 bostäder i Umeå inklusive ombyggnationer. Det förväntade bostadsbyggandet för år 2023 ligger på mellan 850 och 950 nya bostäder.

Bostadspriser

För att Umeå kommun ska kunna nå befolkningsmålet på 200 000 invånare till år 2050 måste betydligt fler bostäder tillkomma, alla kan inte bo i befintliga bostäder. För att fler bostäder ska tillkomma krävs det att det finns incitament till bostadsbyggande som gör det attraktivt för byggaktörer och privatpersoner att bygga nya bostäder. Ökade priser på bostads­marknaden bidrar starkt till investeringsviljan på bostadsmarknaden – bostadspriser och bostadsproduktion samverkar. När priset på bostäder ökar, ökar också produktionen av bostäder. Förutsatt att det finns möjlighet för exploatörer och privatpersoner att så göra.

Byggande, fastighetspriser och utveckling av bostadsstocken kan du finna information om i statistikdatabasen.

Sidan publicerades