Befolkning och befolkningsprognoser

Umeå kommun har haft en stark tillväxt under mycket lång tid. Under det senaste åren var befolkningsutvecklingen i Umeå, som i många andra kommuner, svagare än tidigare. Detta beror framför allt på ett lägre födelsenetto och även en lägre inflyttning från utlandet. Vid årsskiftet 2022/2023 hade Umeå 132 235 invånare. Antalet invånare ökade med 1 238 personer under 2022. Under de senaste fem åren har Umeå haft en genomsnittlig befolkningstillväxt med drygt 1 400 personer per år.

Umeås befolkning varierar under året vilket är ett vanligt mönster i större universitetsorter. Den största ökningen sker under hösten och beror på den stora tillströmningen av studenter vid höstterminsstart. Befolkningen ökar vanligtvis också i början av året när vårterminen startar i januari–februari. Minskningen kommer under våren när läsåret slutar och många studenter flyttar ut.

Umeå kommuns befolkningsprognos 2022–2033

Den aktuella befolkningsprognosen "Prognos 22" utgår från den faktiska befolkningen i Umeå 2021 och sträcker sig fram till prognosens slutår 2033. Folkmängden avser den 31 december respektive år och åldern är den som är uppnådd vid årets slut. En befolkningsprognos har högst träffsäkerhet under de första två åren, men efter ytterligare några år kan det vara svårare att bedöma hur stor befolkningsökningen blir och i vilka områden den sker.

Prognoser för delområden finns i Umeå kommuns statistikdatabas.

Plocka ut egna urval i Demografen

I Demografen webb finns uppgifter mellan åren 1981 och 2019. Du kan välja data för hela kommunen, stads- eller kommundelar (2-siffernivå) eller data för den finaste delområdes­indelningen (6-siffernivå). I Demografen webb kan du ta fram tabeller och figurer. Du kan välja mellan flera olika åldersindelningar eller välja befolkningen totalt. Det är också möjligt att välja könsuppdelad statistik.

Sidan publicerades