Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Undersökningen av resvanor är vår största undersökning någonsin. Tack till alla som deltagit!

Resvaneundersökning

I resvaneundersökningen mäter vi hur och när människor i Umeå reser. Det gör vi av två anledningar: Dels för att följa upp hur det går med vårt mål att få fler att resa hållbart, dels ger det ett bra underlag för planering av olika insatser som påverkar hur vi reser. Det kan till exempel vara vilka gator och cykelvägar som ska prioriteras för snöröjning. I undersökningen för 2022 delade över 2 300 Umeåbor med sig av över 140 000 resor, stort tack till alla som deltog!

Hållbara färdmedel ska prioriteras

Umeå kommun har som målsättning att öka andelen hållbara resor för boende inom tätorten till minst 65 procent år 2025. Senaste resvaneundersökningen gjordes 2014 och visade 40 procent hållbara resor för kommuninvånare i snitt. Årets undersökning visar att 58 procent av resorna görs med hållbara färdsätt men siffrorna går inte riktigt att jämföra eftersom vi bytt metod till en mobilapp. Det har gjort att vi registrerat många fler resor än vad som tidigare inkom via pappersenkäten. Framför allt är det en stor ökning av kortare resor till fots. Vi har ”räknat om” resultatet för att kunna jämföra med tidigare pappersenkät och ser då att andelen hållbara resor ökar med några procentenheter, från 40 till 44 procent. Det är dock en ungefärlig ökning. På grund av metodbytet är det svårt att uttala sig om den exakta förändringen.

I undersökningen har deltagarna fått svara på vilka färdmedel som ska prioriteras. Umeåborna ser helst att cykeltrafiken prioriteras allra högst i planeringen och därefter busstrafiken. Det kan till exempel handla om att bygga ut cykelvägar i stället för att bygga ny infrastruktur för bilar eller att ge busstrafiken egna körfält på bekostnad av biltrafiken.

Korta fakta från undersökningen

  • Restid och längd per dag - Resultatet visar att en kommuninvånare i snitt reser 72 minuter per dag vilket motsvarar en sträcka på 33 kilometer. I undersökningen kan vi också se att kvinnor reser kortare sträckor och lägger i snitt 10 minuter mindre tid på resor jämfört med män. Boende inom tätbebyggt område reser i snitt 31 kilometer per dag och boende på landsbygden reser i snitt 48 kilometer per dag.
  • Våra ärenden - Sett under en hel vecka har män en större andel resor till arbete och i tjänsten än vad kvinnor har. Kvinnor har i stället större andel resor till skola och för inköp.
Diagram som visar ärendefördelning

Ärendefördelning som ett genomsnitt för hela veckan totalt och med uppdelning på kvinnor och män.

  • Antal resor per person - Under vardagar gör Umeås kommuninvånare i åldern 16–84 år i genomsnitt 4,5 resor per person och dag och under helgdagar 3,8 resor per person och dag. Med 104 600 personer i kommunen i åldern 16–84 år motsvarar det 470 000 resor en vardag och 390 000 resor en helgdag.
  • Tillgång till cykel - 91 procent av invånarna har tillgång till egen cykel och om man ser på dem som är över 18 år är det också 91 procent som har körkort. 76 procent har tillgång till egen bil i hushållet och 11 procent har inte alls tillgång till bil.
  • Körkort och bil - En större andel av männen har körkort jämfört med kvinnorna, 95 procent jämfört med 88 procent. Männen har också i högre utsträckning tillgång till egen bil i hushållet än vad kvinnorna har, 81 procent jämfört med 73 procent. Hade männen minskat sitt bilinnehav till motsvarande de nivåer som kvinnorna har hade mindre ytor för parkering behövts.
  • Ändrat beteende - 27 procent av kommuninvånarna i åldern 16–84 år anger att de har förändrat sitt huvudsakliga färdsätt de tre senaste åren. Den vanligaste förändringen som har skett är att cykelresor sker oftare – ungefär 15 procent av alla anger att de har ökat sitt cykelresande under de senaste tre åren men bara 4 procent anger att de minskat sitt cykelresande.
  • Så reser vi - När Umeåborna reser är bilen det vanligaste färdmedlet. 40 procent av resorna sker med bil. 33 procent till fots, 20 procent med cykel och 5 procent med buss. Undersökningen visar att kvinnorna i Umeå kommun har betydligt lägre andel bilresor än männen, 34 procent jämfört med 45 procent för männen. Diagrammet nedan visar på vilket sätt vi reser på vardagar, här är alltså inte helgen medräknad.
Diagram över färdmedelsfördelning

Färdmedelsfördelning vardagar totalt, med uppdelning på kvinnor och män samt med uppdelning för boende i tätort respektive på landsbygd.

Sidan publicerades www.umea.se/resvanor