Bååstideåtnoestasjovnh

Återvinningsstationer

Dah leah medtie 90 bååstideåtnoestasjovnh tjïeltesne. Daamtaj dah bovren lihke, bensijnestasjovnesne jallh rihpes sijjieh årromedajvesne gååvnesieh. Daesnie maahta avijsh, paehperhbæjngoldspahkh, plaastebæjngoldspahkh (garreplaaste), metallijbæjngoldspahkh jïh klaasebæjngoldspahkh (klariedammie jïh ov-klaeridamme klaasebæjngoldspahkh) jïh smaave badterijh. Bæjngoldspahkij- jïh avijsijtjåegkemen (telefovne: 0200-88 03 11) dïedte lea dah bååstideåtnoestasjovnh geehtedh.

Sidan publicerades