Uppdragsplan för- och grundskolenämnden

Uppdrag i fokus 2022.

Förbättrade studieresultat

  • Umeås kommunala grundskolor ska ligga bland de tre första kommunerna jämfört med
    kommuner i kommungruppen större städer avseende skolresultat
  • Andel elever behöriga till gymnasiet ska öka till 92 procent behöriga år 2025.

Attraktiv utbildning

  • Andelen barn och elever i kommunala enheter ska bibehållas.

Ökad likvärdighet

  • De skolenheter som har lägst meritvärde och minst andel behöriga elever till gymnasiet ska förbättra sina resultat i högre grad än övriga skolor i kommunen.
  • Öka jämställdheten i elevernas studieval.
  • År 2025 ska pojkar prestera 20 procent bättre än genomsnittet i kommungruppen större städer med det långsiktiga målet att pojkar presterar likvärdigt med flickor.

Mer information

Vad är en uppdragsplan?

I uppdragsplanen ger politikerna kommunens verksamheter uppdrag och beskriver vad verksamheterna ska göra. Nämnderna formulerar uppdrag för varje verksamhetsområde beroende på beslutade mål och tilldelade resurser. Verksamheterna tar sedan fram en genomförandeplan som beskriver hur uppdragen ska genomföras och mer konkreta aktivitetsplaner.

Sidan publicerades