Stäng

Levla

Levla Lärmiljön är ett vägledande stödmaterial som används inom Umeå kommuns för- och grundskola.

Syfte med materialet är att stödja arbetet med ledning och stimulans och i det förebyggande arbetet. Utgångsläget är avgränsade situationer som uppstår i verksamheten – fokus läggs på lärmiljö och inte på barn/elev. Det är viktigt att konkreta insatser snabbt kommer igång. Målet är en ökad kvalité i det förebyggande arbetet.

Materialet har utvecklats i samarbete med pedagoger, specialpedagoger, rektorer och elevhälsopersonal.

Levla består av formulär med frågor som hjälper pedagoger att undersöka och utvärdera lärmiljön och barnets/elevens kontext samt en anpassningsbank där olika typer av anpassningar och insatser är beskrivna.

Stödmaterialet finns i två olika versioner, en till förskolan och en till skola och fritidshem.

Levla vägledande stödmaterial – förskola

Levla vägledande stödmaterial – skola och fritidshem

Levla arbetsgång
  1. Beskrivning av problemsituation: Med hjälp av frågorna i formuläret får vi en nyanserad bild av situationen och stöd i att avgränsa och specificera. Frågorna stödjer oss även i att ha ett fokus på lärmiljön och att involvera barnets/elevens perspektiv.
  2. Önskat läge: Tillsammans med barn/elev tittar vi framåt mot ett gemensamt önskat läge med rimliga förväntningar och en tidsplan. Ett tydligt och realistiskt önskat läge ger ett bra avstamp mot konkreta insatser.
  3. Anpassningsbank: Ur arbetet med materialet och ur dialogen med barn/elev kommer ofta idéer om möjliga insatser. Om det krävs mer stöd kan Levlas anpassningsbank inspirera, underlätta och ge kunskap om olika insatser.
  4. Avstämning: En bra avstämning ska göra mer än bara konstatera om det gått bra eller dåligt. Frågorna i formuläret ger pedagogen stöd för gemensam reflektion av gjorda insatser och en väg framåt för det vidare arbetet.
Sidan publicerades www.umea.se/levla