Materialsortering vid rivning och renovering

Materialsorteringsguide

Guiden är ett hjälpmedel för att sortera och klassa avfall vid rivning och renovering. Guiden utgår från miljölagstiftning, men omfattar inte alla regler.

Sedan 1 augusti 2020 gäller nya regler för sortering av avfall som uppstår vid rivning och renovering. Mer information om de kraven kan du läsa under Bygg- och rivningsavfall.

Skriv in ett sökord, till exempel "asbest", "impregnerat virke", eller använd A–Ö-listan.

Asbest har använts främst som isolering, fyllmedel, armering, brandskydd, alkaliskydd (på undersidan av plast­mattor) och bullerdämpning. Asbest återfinns bland annat runt rör, i ventilationsanläggningar, i kakelfix och kakelfog, i golvmattor och golvplattor, i "svartlim" under mattor och plattor eller som rester under nya mattor då man avlägsnat äldre mattor och plattor, som tätningsband i värmepannor och i branddörrar.

Asbest förekommer också som asbestcement, så kallad eternit i korrigerade och plana skivor för tak och vägg­beklädnad inom- och utomhus, som ventilationskanaler och fönsterbräden med mera. Perforerade vägg- och takbeklädnader inomhus kan även de bestå av asbestcement. Asbest förekommer också i mjukfogar.

Användningen av asbest är helt förbjuden i Sverige sedan 1982. Vid bearbetning eller rivning av material som innehåller asbest lösgörs asbestfibrer. Dessa fibrer är små och lätta och kan sväva fritt i luften, ofta i flera dygn. De lösa asbestfibrerna förs med inandningsluften via luftvägarna in i lungorna.

Anlita behörig saneringsföretag

Det är byggherrens ansvar att kontrollera om det finns asbest i byggnaden i samband med ombyggnation eller rivning.

Som privatperson rekommenderas att man anlitar behörigt asbestsaneringsföretag. Sker asbestsanering av ett företag utan tillstånd från Arbetsmiljöverket riskerar företaget en sanktionsavgift på  50 000 kronor. Varje sanering ska anmälas till Arbetsmiljöverket innan arbetet påbörjas. Arbetsmiljöverkets lagstiftning som reglerar asbest heter AFS 2006:1.

Asbest är farligt avfall

 • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Dåva DAC, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling eller Prezero. Fler godkända mottagare finns.
 • Privatpersoner kan lämna mindre mängder asbest på kommunens återvinningscentraler, se vakin.se för mer information. För större mängd asbestavfall hänvisas till någon av avfallsentreprenörerna ovan. Mer info för privatpersoner med asbestavfall finns på Dåva DACs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fram till 1973 användes vägtjära i samband med vägbeläggningar. Vägtjäran som framställdes av stenkol inne­håller polyaromatiska kolväten (PAH), av vilka en del är klassade som cancerframkallande.

Vägtjära kan ofta kännas igen på att den ser kladdig ut och har en karakteristisk lukt. Identifiering i fält kan göras genom att provet sprutas med vit lösningsmedelsbaserad färg och belyses med en UV-lampa. Om det finns tjära i provet ser provet gulgrönt ut i UV-ljuset. Asfaltprov med bitumen får en blå färg. För att bestämma halten av PAH krävs alltid laboratorieanalys.

Hantering

Vid arbeten med asfalt lagd före 1975 bör provtagning alltid ske.

Asfalt under 70 ppm (parts per million, miljondelar) 16-PAH bedöms som fri från stenkolstjära medans halter över 300 ppm klassas som farligt avfall och ska fasas ut.

Vanlig asfalt används i första hand till produktion av ny asfalt, tjärasfalt kan däremot inte användas för ny asfaltstillverkning. Vid upptäckt av tjärasfalt ska Miljö- och hälsoskyddsnämnden genast informeras.

Observera att det finns en gammal och inaktuell överenskommelse (mellan Stockholm, Göteborg och Malmö) att gränsen för farligt avfall går vid 1 000 ppm.

Asfalt innehållande över 300 ppm 16-PAH är farligt avfall

För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Allmiljö.

I byggnader som haft fotoframkallning, tandläkare, sjukvård, skolor, laboratorier eller annan industri kan det finnas tungmetaller i avloppsrör och vattenlås. Ofta behövs en historisk genomgång av vad byggnaden har använts till för bedömning av eventuell provtagning och sanering.

Föroreningar och ämnen som särskilt bör uppmärksammas är metaller, till exempel kvicksilver, silver, bly och kadmium.

Rör av PVC är vanligt förekommande vid rivning och renovering, dessa ska tas omhand särskilt med anledning av dess klorinnehåll.

Hantering

Förorenade avloppsrör bör åtgärdas tidigt i en rivnings- och ombyggnadsfas för att minska risken för oönskade utsläpp. Sanering eller demontering av förorenade avloppsrör bör ske av saneringsföretag.

Om det konstateras att ett avloppssystem innehåller föroreningar som till exempelkvicksilver eller andra miljö­skadliga ämnen ska miljö- och hälsoskyddsnämnden kontaktas omgående. Sanering av dessa är anmälnings­pliktig verksamhet och anmälan ska lämnas in till miljö- och hälsoskyddsnämnden senast sex veckor innan saneringsåtgärderna påbörjas. Anmälningsblanketten "Kvicksilverförorenade avloppsrör - sanering eller utbyte" (Blanketter, Miljö- och hälsoskydd, miljöfarlig verksamhet).

 

Kvicksilverförorenade avloppsrör är farligt avfall

För sortering av PVC-rör – stäm av med avfallsentreprenören/-mottagaren.

 • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling eller Prezero.
 • Privatpersoner kan lämna mindre mänger på kommunens återvinningscentraler, se vakin.se Länk till annan webbplats. för mer information.

I samband med byggnation och rivning förekommer batterier främst som inbyggda batterier i elektriska utrustningar och installationer, backupbatterier för reservkraft, larm och belysning och små batterier för handverktyg och apparater.

Hantering

Alla batterier ska samlas in och förvaras på ett skyddat sätt. Batterier får inte blandas med annat avfall. Apparater med inbyggda batterier hanteras som elavfall och utgör då nästan uteslutande farligt avfall. Batterier som innehåller farliga ämnen som bly, nickel, kadmium eller kvicksilver är farligt avfall.

Batterier är ofta farligt avfall

 • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling eller Prezero.
 • Privatpersoner kan lämna batterier på kommunens återvinningscentraler, småbatterier kan även lämnas i en batteriholk.

Som bjälklagsfyllning i fastigheter användes förr i tiden grus, makadam och liknande restprodukter. I Väster­botten är det även vanligt med olika typer av slagg från gruvor och industrier. Slagget kan innehålla polyaromatiska kolväten (PAH) och tungmetallrester.

Hantering

Analys av bjälklagsfyllning avgör klassning och hantering. Återanvändning av fyllnadsmaterial måste alltid föregås av en anmälan till Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Förorenat fyllnadsmaterial kan vara farligt avfall

 • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Dåva DAC, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling eller Prezero. Fler gokända mottagare finns.
 • Privatpersoner kan lämna mindre mängder på kommunens återvinningscentraler. Vid större mängder hänvisas till privat avfallsentreprenör, se ovan.

Lättbetong och gasbetong kallas även blåbetong därför att materialet har en blågrå/blå färg. Blåbetong består av alunskiffer med innehåll av uran som avger gammastrålning och radon. Materialet har använts främst som mellan­väggar, men även som bjälklag och bjälklagsfyllning i hus byggda mellan 1929 och 1975.

Radon är en radioaktiv gas som bildas när radium sönderfaller. Vid sönderfallet kan radonets strålning skada cellerna i luftvägar och lungor. Näst efter tobaksrökning är radon den vanligaste orsaken till lungcancer. Radon i bostäder orsakar cirka 500 lungcancerfall årligen varav 50 bland personer som aldrig varit rökare.

I Umeå finns cirka 300 fastigheter byggda med blåbetong. Kommunen har genomfört en kartläggning av hus byggda av blå lättbetong. På kommunens webbplats www.umea.se/radon kan du söka på de radonmätningar som finns registrerade.

Hantering

Blåbetong ska inte återanvändas till nya byggnader. Den kan återanvändas som fyllnadsmaterial på platser som inte ska bebyggas till exempel i bullervallar och cykelbanor.

Blåbetong är inte farligt avfall

 • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Dåva DAC, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling eller Prezero. Fler godkända mottagare finns.
 • Privatpersoner kan lämna mindre mängder på kommunens återvinningscentraler. Vid större mängder hänvisas till privat avfallsentreprenör, se ovan.

Radioaktiva strålkällor finns i brandvarnare och i joniserande rökdetektorer.

Rökdetektorer ingår i automatiska brandlarmansläggningar för industrier, offentliga lokaler et cetera.

Joniserande brandvarnare använder sig av en radioaktiv källa för att upptäcka rök.

Optiska brandvarnare använder sig av en ljuskänslig sensor för att upptäcka rök.

Hantering

Rökdetektorer och brandvarnare ska sorteras ut och hanteras skilt från annat avfall. Efter brandvarnaren hamnat hos godkänd mottagare plockas strålkällan bort för slutlig förvaring i bergrum i Studsvik.

Elkretsen uppger att ungefär en fjärdedel av alla brandvarnare som slängs i dag innehåller joniserande strålning.

Kasserade rökdetektorer och brandvarnare är farligt avfall

 • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Dåva DAC, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling eller Prezero. Fler godkända mottagare finns.
 • Privatpersoner kan lämna brandvarnare på kommunens återvinningscentraler.

Det är byggherrens ansvar att kontrollera om det finns asbest i byggnaden i samband med ombyggnation eller rivning.

Som privatperson rekommenderas att man anlitar behörigt asbestsaneringsföretag. Sker asbestsanering av ett företag utan tillstånd från Arbetsmiljöverket riskerar företaget en sanktionsavgift på 50 000 kronor. Varje sanering ska anmälas till arbetsmiljöverket innan arbetet påbörjas. Arbetsmiljöverkets lagstiftning som reglerar asbest heter AFS 2006:1.

Asbest är farligt avfall

 • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Dåva DAC, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling eller Prezero. Fler godkända mottagare finns.

Elprodukter återfinns i nästan alla fastigheter dels som fasta elektriska installationer men även som maskiner och utrustning.

Elprodukter kan innehålla en mängd farliga ämnen (kvicksilver, bly, kadmium, PCB, oljor, flamskyddsmedel med mera).

Inget elavfall får därför återvinnas, fragmenteras, förbrännas eller deponeras innan det har förbehandlats i en godkänd förbehandlingsanläggning.

Hantering

Elavfall ska sorteras ut och hanteras skilt från annat avfall. Elavfall ska även hanteras varsamt så att produkterna går att demontera och inga miljöskadliga ämnen läcker ut. Endast personer med särskild behörighet i elsäkerhet får plocka bortfasta elinstallationer.

El-avfallet skickas till certifierade demonteringsföretag. Där plockas elavfallet isär. Farliga komponenter omhändertas och användbara material och komponenter återvinns.

Elavfall är normalt sett farligt avfall

 • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Dåva DAC, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling eller Prezero. Fler godkända mottagare finns.
 • Privatpersoner kan lämna elavfall på kommunens återvinningscentraler.

Eternitplattor är vanligt förekommande i äldre bostadshus. Plattorna är ofta grå till färgen men kan även vara målade.

Hantering

Det är byggherrens ansvar att kontrollera om det finns asbest i byggnaden i samband med ombyggnation eller rivning.

Som privatperson rekommenderas att man anlitar behörigt asbestsaneringsföretag. Sker asbestsanering av ett företag utan tillstånd från Arbetsmiljöverket riskerar företaget en sanktionsavgift på 50 000 kronor. Varje sanering ska anmälas till arbetsmiljöverket innan arbetet påbörjas. Arbetsmiljöverkets lagstiftning som reglerar asbest heter AFS 2006:1.

Asbest är farligt avfall

 • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Dåva DAC, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling eller Prezero. Fler godkända mottagare finns.
 • Privatpersoner kan lämna mindre mängder asbest på kommunens återvinningscentraler, se vakin.se för mer information. Vid större mängd asbestavfall hänvisas till privat avfallsentreprenörer, se ovan. Mer info för privatpersoner med asbestavfall finns på Dåva DACs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mjukfogar används för tätning och för att ta upp rörelser i byggnadsmaterial. Mjukfogar återfinns mellan betong­element, runt balkonger, dörrar och fönster, glaspartier, broar med mera.

PCB (polyklorerade bifenyler) är en temperaturtålig mjukgörare som använts mellan 1956-1973 i elastiska fog­massor. PCB är ett av våra mest kända miljögifter och kan påverka nervsystem och fortplantningsförmågan hos människor och djur.

Hantering

Fogar som innehåller PCB ska saneras av företag som har kunskap och genomgått utbildning enligt SFR, svenska fogbranschen eller annan likvärdig utbildning. Se www.sanerapcb.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att hitta saneringsföretag.  

Alla fastigheter ska vara inventerade och sanerade senast utgången av 2016. Dessa krav gäller dock inte för en- och tvåbostadshus varför fogmassor innehållande PCB kan finnas kvar i dessa fastigheter.

Intilliggande material till fogen kan vara förorenat av PCB. Sanering av PCB är en efterbehandlingsåtgärd som ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden senast tre veckor innan påbörjad sanering.

Blankett för "Anmälan sanering PCB-fog" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om fogar finns på www.sanerapcb.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fogmassa innehållande PCB samt intilliggande kontaminerat material är farligt avfall

 • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Ume Assistance, Stena Recycling eller Prezero. Fler godkända mottagare finns. I anmälan om sanering ska bland annat mottagare av PCB-avfallet uppges.

Förseglingsmassan i äldre isolerrutor från perioden 1956–1980 kan innehålla PCB (polyklorerade bifenyler).

PCB är ett av våra mest kända miljögifter och kan påverka nervsystem och fortplantningsförmågan hos människor och djur. PCB är ett långlivat miljögift som bland annat återfunnits i fisk.

Flertalet svensktillverkade isolerrutor med PCB är från perioden 1965–73, men man har funnit importerade isoler­rutor från 1980 som innehöll PCB. De flesta isolerrutor är stämplade med tillverkarens namn och tillverkningsdatum mellan rutorna, till exempel 6711 vilket betyder att rutan är tillverkad i november 1967.

Lödda isolerrutor innehåller inte PCB, däremot är karmen ofta av bly. Isolerrutor från Emmaboda och Pilkington (Astral) kan innehålla PCB.

Isolerrutor innehållande PCB som demonteras blir farligt avfall och måste tas omhand så att det inte finns risk för att PCB läcker ut i miljön. Det ställs speciella krav på dokumentation och märkning, lagring, transport och destruktion.

Mer information om PCB-rutor finns på www.sanerapcb.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Ume Assistance, Stena Recycling eller Prezero. Fler godkända mottagare finns.

Illustration av genomskärning av ett fönster.

Halkskyddade PCB-golv

Plastbaserade halkskyddande golv med kornighet i ytan förekommer i äldre duschrum, storkök, lagerutrymmen, källarkorridorer, laborationslokaler med mera. Många gånger kan dessa golv vara inbyggda och svåra att hitta.

Halkskyddande golv som innehåller PCB (polyklorerade bifenyler) av fabrikat Acrydur lades mellan 1967 och 1973. Det är dock osäkert om det kan finnas golvmassor av äldre fabrikat varför PCB ska sökas i plastbaserade golvmassor från 1956.

Halkskyddande golv med exponerad yta som innehåller PCB, avger PCB i samband med tvätt och slitage och fungerar därmed som en öppen spridningskälla. Dessa bör därför snarast avlägsnas.

Mer information om PCB-golv finns på www.sanerapcb.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hantering

Sanering och borttagande av PCB-haltiga golv är anmälningspliktigt och ska anmälas till miljö- och hälsoskydds­nämnden senast tre veckor innan åtgärden påbörjas. Sanering ska utföras av företag som har kunskap och genomgått utbildning enligt SFR, svenska fogbranschen eller annan likvärdig utbildning.

Anmälningsblankett för sanering av PCB-fog Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Golv innehållande PCB är farligt avfall

 • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Ume Assistance, Stena Recycling eller Prezero. Fler godkända mottagare finns. I anmälan om sanering ska bland annat mottagare av PCB-avfallet uppges.

Asbestmattor- och golvplattor

Äldre mattor och golvplattor kan innehålla asbest. Asbest användes som stärkande armering men även som slitageskydd. Se bilderna som finns på hemsidan för exempel på "klassiska" asbestgolv.

Hantering

Läs mer om asbest ovan.

Golv innehållande asbest är farligt avfall

 • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Dåva DAC, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling eller Prezero. Fler godkända mottagare finns.
 • Privatpersoner kan lämna mindre mängder asbest på kommunens återvinningscentraler, se vakin.se för mer information. Vid större mängd asbestavfall hänvisas till någon av avfallsentreprenörerna ovan. Mer info för privatpersoner med asbestavfall finns på Dåva DACs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Plastmattor innehållande kadmium

Kadmium användes mycket under 1960- och 1970-talet som stabilisator och färgpigment i plastmattor och plastmaterial. Var uppmärksamma på plastmattor färgade gult, rött eller grönt från den perioden.

Hantering

Plast som innehåller kadmium bör inte materialåtervinnas

 • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling eller Prezero. Fler godkända mottagade finns.
 • Privatpersoner kan lämna mindre mängder på kommunens återvinningscentraler, se vakin.se för mer information. För större mängd hänvisas till någon av avfallsentreprenörerna ovan.

PVC-golv

PVC (polyvinylkloridplast) förekommer i golvmattor. PVC innehåller klor och kan även innehålla stabilisatorer av tungmetaller.

Hantering

PVC är en problematisk produkt med anledning av att det innehåller hälso- och miljöskadliga ämnen och att det inte finns någon riktigt bra metod att ta omhand PVC-avfall. Materialåtervinning av avfall är generellt att föredra framför förbränning och deponering, men inte för PVC. I de fall återvinningsmetoden inte avskiljer ingående farliga ämnen (som inte längre används) finns risk för att dessa hamnar i nya produkter.

Förbränning av PVC kan ge upphov till utsläpp av dioxiner och tungmetaller och medföra korrosionsproblem i förbränningsanläggningen. Det är därför viktigt att PVC endast förbränns i en avfallsförbränningsanläggning som har tillstånd för detta.

 • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling eller Prezero. Fler godkända mottagade finns.
 • Privatpersoner kan lämna mindre mängder på kommunens återvinningscentraler, se vakin.se för mer information. För större mängd hänvisas till någon av avfallsentreprenörerna ovan.

Träskyddsbehandling genom impregnering har skett genom kreosot, koppar och CCA-impregneringar (krom, koppar och arsenik).

Kreosot är en oljig brun tjockflytande vätska, framställs genom destillation ur trä- och stenkolstjära och inne­håller polyaromatiska kolväten (PAH) som är klassat som cancerframkallande. Kreosot förekommer främst i telefonstolpar och järnvägsslipers men kan även finnas i äldre byggnadsdelar.

Impregnering med CCA (krom, koppar och arsenik) började 1952 och pågår fortfarande. Virket finns att köpa i bygghandel och har varit dominerande för byggändamål fram till 1990-talet. Sedan 2007 är det förbjudet att använda krom och arsenik i impregnerat virke. Livslängden är dock lång, cirka 30 år, vilket innebär att CCA-virke kommer nå avfallsledet till år 2030. Impregnering med koppar utgör en stor del av det impregnerade virket från 1990-talet vilket är ett miljövänligare alternativ.

Hantering

Det är svårt att bedöma om virket är impregnerat eller inte eftersom det kan vara målat eller väderbitet. Man kan stickprovskontrollera CCA-impregnering genom att använda ett så kallat XRF-instrument men är man osäker bör allt impregnerat virke behandlas som farligt avfall.

Det råder ett generellt förbud mot användning av kreosotimpregnerade sliprar på lekplatser, parker, friluftsanläggningar och i trädgårdar och där det finns risk för ofta förekommande kontakt med huden.

Impregnerat virke är farligt avfall och får inte blandas med annat virke

 • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling eller Prezero. Fler godkända mottagade finns.
 • Privatpersoner kan lämna mindre mängder på kommunens återvinningscentraler, se vakin.se för mer information. Vid större mängd hänvisas till någon av avfallsentreprenörerna ovan.


Isolermaterial med freoner (CFC och HCFC) finns i kylskåp och frysar, garageportar, platsbyggda kylrum, skiv­isolering i byggnader och mark, sandwichkonstruktioner, runt fjärrvärmerör med mera.

Skadar ozonlagret

På 1970-talet upptäcktes att freoner skadar ozonlagret och har sedan dess börjat fasats ut. CFC och HCFC användes från mitten av 1960-talet, CFC slutade användas 1990 och HCFC 1997, då förbud mot användningen trädde i kraft.

Isolering som innehåller freoner är ofta färgad, till exempel ljusblå, rosa och lila markskivor av polystyren och gulaktigt polyuretanskum. Materialet innehåller förmodligen inte freoner om det finns små runda kulor i snittytan. Strukturen på snittytan hos ett material med freoner är tätare och består oftast av små blåsor. Säkrare metoder för identifiering är att bryta av en bit av materialet och testa förekomst av freoner med en läcksökare eller att analysera materialet.

Isolering, byggmaterial och kyl- och frysskåp med freoner är farligt avfall

 • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling eller Prezero. Fler godkända mottagade finns.
 • Privatpersoner kan lämna mindre mängder på kommunens återvinningscentraler, se vakin.se för mer information. Vid större mängd hänvisas till någon av avfallsentreprenörerna ovan.

De flesta elkablar innehåller metaller, främst koppar och aluminium. Höljet är oftast av plast men det finns även med blymantlad in- eller utsida.

Plasthöljet kan innehålla mjukgörare, flamskyddsmedel, bly och kadmium. Kadmium finns främst i röd larm­signal­kabel. Äldre kabel kan innehålla olja, ibland med tillsats av PCB.

Vid rivning av fastigheter ska särskild uppmärksamhet riktas mot matarkabeln till huset, denna kan i många fall innehålla olja och PCB.

Hantering

Kabel som inte är farligt avfall kan skickas till en godkänd kabelgranulerare eller till en metallskrot som får hantera elavfall.

Kablar som innehåller farliga ämnen är farligt avfall och ska hållas skilda från övrig kabel

 • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling eller Prezero. Fler godkända mottagade finns.
 • Privatpersoner kan lämna kabel på kommunens återvinningscentraler, se vakin.se för mer information.

Äldre kaminer innehåller ofta asbest i skorstensisolering vilket gör att demontering ska göras varsamt. Asbest totaltförbjöds 1982. Kontakta tillverkaren av kaminen eller eldstaden för mer information.   

Hantering

Det är byggherrens ansvar att kontrollera om det finns asbest i byggnaden i samband med ombyggnation eller rivning.

Som privatperson rekommenderas att man anlitar behörigt asbestsaneringsföretag. Sker asbestsanering av ett företag utan tillstånd från Arbetsmiljöverket riskerar företaget en sanktionsavgift på 50 000 kronor. Varje sanering ska anmälas till arbetsmiljöverket innan arbetet påbörjas. Arbetsmiljöverkets lagstiftning som reglerar asbest heter AFS 2006:1.

Asbest är farligt avfall

 • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Dåva DAC, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling eller Prezero. Fler godkända mottagare finns.
 • Privatpersoner kan lämna mindre mängder asbest på kommunens återvinningscentraler, se vakin.se för mer information. Vid större mängd asbestavfall hänvisas till privat avfallsentreprenörer, se ovan. Mer info för privatpersoner med asbestavfall finns på Dåva DACs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I samband med renovering, rivning och inventering eller ombyggnation kan det i förråd och lagerutrymmen finnas kvarlämnade kemikalier av olika slag. Det kan till exempel vara färg, lim, rengöringsmedel, ogräs- och bekämpningsmedel, olja, fett, syra och lösningsmedel som lacknafta, thinner, bensin och penseltvättsrester.

Hantering

Kemikalierester är oftast farligt avfall. Kemikaliens säkerhetsdatablad och märkning kan ge vägledning om hur avfallet ska hanteras. Även leverantören kan kontaktas. Mycket förenklat kan sägas att sådana produkter som måste märkas med symbol för fara, till exempel frätande och giftigt blir farligt avfall när de kasseras.

Tomma förpackningar kan lämnas som förpackningsavfall. Om förpackningen innehållit något som var märkt mycket giftigt, giftigt, miljöfarligt eller starkt frätande är förpackningen farligt avfall oavsett resthalter i förpackningen.

Kemikalier är farligt avfall

 • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling eller Prezero. Fler godkända mottagade finns.
 • Privatpersoner kan lämna kemikalier på kommunens återvinningscentraler, se vakin.se för mer information.

Kondensatorer innehållande olja kan finnas i belysningsarmaturer, neonrörsskyltar, vägbelysning, fläktar till oljebrännare, cirkulationspumpar, tvättmaskiner, torktumlare, köksfläktar och reglerutrustning för hissar med mera.

Kondensatorer med PCB-olja sitter oftast väl skyddad i de flesta elprodukter och förekom framför allt mellan 1956 och 1973. Man bör vara extra uppmärksam på lysrörsarmaturer i äldre hus, kontorslokaler, garage och industrier.

Efter PCB-förbudet i Sverige 1972 ersattes de svenska kondensatorerna med metallpappers- och plastfolie­typerna. I andra länder användes däremot kondensatorer ända in på 1980-talet. Det finns därför risk för att PCB-kondensatorer finns i importerad utrustning i svenska byggnader, till exempel i fläktar och pumpar som installerats så sent som på 1980-talet.

Särskilda kännetecken för en kondensator med PCB-olja

 • Minst 5 centimeter hög.
 • Lödat påfyllningshål för olja och vanligen fals upptill. Observera att toppen kan vara täckt med plast, harts med mera.
 • Ofta rektangulär med avrundade kanter men kan också vara rund.
 • Tung för sin storlek jämfört med andra kondensatorer.
 • Ibland märkt med fabrikat på PCB-oljan, till exempel Clophen eller förkortningen CP.

Vanliga märken innehållande PCB är Ducati, Frako, GEC, Hydrawerk, Icar, Jensen, Plessey, Philips, Procond, Ric, Slimmotor, Sprague, Suco. Det finns också märken som inte använt PCB-olja: Fabrikaten ITT/SEL, Bosch och Siemens.

Mer information om kondensatorer med PCB-olja finns på www.sanerapcb.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hantering

Att avgöra om en kondensator innehåller PCB-olja kräver expertkunskap och oftast analys. I Sverige har ett tjugotal fabrikat av små kondensatorer med PCB-olja använts. PCB-olja ska skiljas från övriga olja.

Kondensatorer innehållande olja är farligt avfall. Kondensatorer installerade fram till mitten av 80-talet kan antas innehålla PCB.

 • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling eller Prezero. Fler godkända mottagade finns.
 • Privatpersoner kan lämna kondensatorer på kommunens återvinningscentraler, se vakin.se för mer information.

Koppar kan finnas i tak, vattenledningsrör, stuprännor, kabel, VA-armaturer med mera. Varje år kommer cirka ett halvt ton koppar med Umeås avloppsvatten till Vakins reningsverk på Ön. Det är koppar som löst ut från bland annat vattenledningsrör och tak och det har en giftverkan på mikroorganismer i vår omgivning.

Hantering

Koppar ska återvinnas. Kopparkabel kan skickas till en godkänd kabelgranulerare eller till en metallskrot som får hantera elavfall, se även Kabel ovan.

 • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling eller Prezero. Fler godkända mottagade finns.
 • Privatpersoner kan lämna koppar på kommunens återvinningscentraler, se vakin.se för mer information.

Kvicksilver är mycket hälsofarligt och ska därför tas om hand så det inte kommer ut i miljön. Kvicksilver ger skador på nervsystem och njurar. I Västerbotten är kvicksilverhalten hög i fisk från sjöar.

Kvicksilver förekommer mest i elektriska installationer och mätinstrument, till exempel i flödesmätare, gasvakter, tidreläer, vippor, termometrar, lysrör, termostater och oljemätare. Kvicksilvret är ofta inkapslat i glas. Lång livs­längd och hög driftssäkerhet gör att det fortfarande finns många varor med kvicksilver i drift.

I Naturvårdsverkets rapport "Hitta kvicksilver i tekniska varor och produkter" finns bilder och listor med till­verkare. Du kan ladda ned rapporten här , 3.7 MB, öppnas i nytt fönster. (pdf).

Hantering

Ljuskällor, termometrar och andra produkter där kvicksilvret är inkapslat i glas måste hanteras försiktigt. I de fall det finns stor risk att glasinkapslat kvicksilver kan gå sönder i hanteringen kan produkterna, i vilka kvicksilvret finns, demonteras på plats och produkterna tas omhand separat.


Kvicksilver är farligt avfall

 • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling eller Prezero. Fler godkända mottagade finns.
 • Privatpersoner kan lämna avfall med kvicksilverinnehåll på kommunens återvinningscentraler, se vakin.se för mer information.

Sanering av kvicksilverhaltiga rör ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Lysrör, lågenergilampor, natriumlampor, kvicksilverlampor, kompaktlysrör och neonrör innehåller alla kvicksilver. Glödlampor kan innehålla bly.

Hantering

Kvicksilverhaltiga ljuskällor ska inte blandas med glödlampor, utan sorteras i separata fraktioner. Ljuskällor ska hanteras varsamt så att de inte krossas.

Glödlampor och ljuskällor som innehåller kvicksilver är farligt avfall

 • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling eller Prezero. Fler godkända mottagade finns.
 • Privatpersoner kan lämna ljuskällor på kommunens återvinningscentraler, se vakin.se för mer information.

Olja förekommer i villacisterner, i hisshydraulik, ventilationsregulatorer, små och stora kondensatorer, trans­formatorer, elektriska radiatorer, förvärmningsaggregat med mera.

Hantering

Om olja finns i elavfall ska detta lämnas vidare till en godkänd mottagare för demontering.

PCB-analyser ska göras på olja från större transformatorer och kondensatorer. Om oljans innehåll är okänd ska försiktighetsprincipen gälla, det vill säga oljan betraktas som PCB-olja. Den ska hanteras separat från andra oljor och annat farligt avfall.

Borttagande av oljecisterner ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Alla typer av olja är farligt avfall

Detta gäller även oljehaltiga produkter och oljeindränkta trasor.

 • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling eller Prezero. Fler godkända mottagade finns.
 • Privatpersoner kan lämna olja på kommunens återvinningscentraler, se vakin.se för mer information.

PCB är en förkortning för polyklorerade bifenyler, som är en grupp av 209 ämnen med god isoleringsförmåga och tålighet för höga temperaturer. Dessa egenskaper gör att de är svårnedbrytbara och långlivade. PCB är ett av våra mest kända miljögifter.

Mellan 1956 och 1973 tillsattes PCB som

 • mjukgörare i fogmassor mellan fasadelement, runt balkonger, dörrar och fönster, glaspartier och broar
 • förseglingsmassa i isolerglasrutor
 • tillsats i betong i exempelvis halkskyddande golv
 • isolermaterial i olja i transformatorer, kondensatorer, små kondensatorer i exempelvis belysningsarmaturer och kablar.

PCB har också hittats i golvfärg och i tjärtätskikt i badrum.

Läs mer under Fogmassor, Fönster eller isolerrutor med PCB, Golv, Kondensatorer med olja eller PCB-olja och Kabel ovan. För mer information se www.sanerapcb.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hantering

Identifiering av PCB sker genom analys. Sanering av PCB-golv och PCB-fogar ska anmälas till Miljö- och hälso­skydds­nämnden i god tid (senast tre veckor innan påbörjat arbete).

Blankett för "Anmälan sanering PCB-fog" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

PCB-avfall är farligt avfall

 • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Ume Assistance, Stena Recycling eller Prezero. Fler godkända mottagade finns.
 • Privatpersoner kan lämna PCB-avfallpå kommunens återvinningscentraler, se vakin.se för mer information.

Det kan inträffa att skadeinsekter, till exempel hästmyror, angriper virket i byggnader. Det förekommer också att byggnader drabbas av hussvamp. Det är viktigt att insekter och hussvamp inte sprids vidare i samband med rivning och ombyggnation. Materialinventeringen som görs före rivning ska därför omfatta även skadeinsekter och hussvamp.

Virke kan vara behandlat med insekticider eller fungicider, till exempel Lindan (hexaklorcyklohexan) och PCP (pentaklorfenol). Ofta går det varken att se eller känna på lukten om virke eller konstruktionsdelar är behandlade. Se även Impregnerat virke ovan.

Hantering

Skadedjurs- och svampangripet byggmaterial ska brännas. I Plan- och byggförordningen ställs det krav på att ohyra och virkesförstörande insekter i en byggnad som ska rivas ska utrotas.

Behandlat virke (behandlat med insekticider eller fungicider) är farligt avfall

 • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling eller Prezero. Fler godkända mottagade finns.
 • Privatpersoner kan lämna virke på kommunens återvinningscentraler, se vakin.se för mer information. Vid större mängde hänvisas till någon privat avfallsentreprenör, se ovan.

I avlopps- och ventilationssystem samt på exponerade golv, väggar och tak på sjukhus, laboratorier och liknande inrättningar kan det förekomma smittoämnen, till exempel resistenta TBC-bakterier. Det är ofta nödvändigt med en "historisk inventering" för att identifiera eventuell smittorisk i anläggningar där man kan befara att det kan finnas smittoämnen. Ibland kan det inför en rivning också vara nödvändigt att sanera fågelträck.

Hantering

Särskild noggrannhet kan krävas i form av skyddsföreskrifter, personlig skyddsutrustning med mera vid hantering av smittoämnen och fågelträck.

Smittförande avfall är farligt avfall. Fågelträck är normalt inte smittförande avfall utan organiskt avfall som kan förbrännas i en avfallsförbränningsanläggning.

Asbestfibrer förekommer i limmet som användes till golvmattor- och plattor kring 1960-talet. Limmet eller den karakteristiska svarta massan sitter ofta hårt i golvet och blir farlig vid felaktig borttagande, till exempel slipning och dammsugning.

Vid felaktig bearbetning av asbesthaltigt svartlim lösgörs asbestfibrer. Dessa är små och lätta och kan sväva fritt i luften, ofta i flera dygn. Fibrerna förs med inandningsluften via luftvägarna in i lungorna och kan orsaka cancer.

Hantering

Provtagning krävs för att veta om limmet innehåller asbest. Det är byggherrens ansvar att kontrollera om det finns asbest i byggnaden i samband med ombyggnation eller rivning.

Som privatperson rekommenderas att man anlitar behörigt asbestsaneringsföretag. Sker asbestsanering av ett företag utan tillstånd från Arbetsmiljöverket riskerar företaget en sanktionsavgift på 50 000 kronor. Varje sanering ska anmälas till arbetsmiljöverket innan arbetet påbörjas. Arbetsmiljöverkets lagstiftning som reglerar asbest heter AFS 2006:1.

Svartlim som innehåller asbest är farligt avfall

 • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Dåva DAC, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling eller Prezero. Fler godkända mottagare finns.
 • Privatpersoner kan lämna mindre mängder asbest på kommunens återvinningscentraler, se vakin.se för mer information. Vid större mängd asbestavfall hänvisas till någon av avfallsentreprenörerna ovan. Mer info för privatpersoner med asbestavfall finns på Dåva DACs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Asbestcementskivan eternit har använts som byggmaterial i mer än hundra år. Namnet eternit kommer från engelskans eternity som betyderevighet. Det blev ett uppskattat material för att det var starkt och tålde höga temperaturer. Efter andra världskriget tog användningen ordentlig fart. Eternit användes ofta som tak- och fasadbeläggning.

Hantering

Det är byggherrens ansvar att kontrollera om det finns asbest i byggnaden i samband med ombyggnation eller rivning.

Som privatperson rekommenderas att man anlitar behörigt asbestsaneringsföretag. Sker asbestsanering av ett företag utan tillstånd från Arbetsmiljöverket riskerar företaget en sanktionsavgift på  50 000 kronor. Varje sanering ska anmälas till arbetsmiljöverket innan arbetet påbörjas. Arbetsmiljöverkets lagstiftning som reglerar asbest heter AFS 2006:1.

Asbest är farligt avfall

 • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Dåva DAC, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling eller Prezero. Fler godkända mottagare finns.
 • Privatpersoner kan lämna mindre mängder asbest på kommunens återvinningscentraler, se vakin.se för mer information. Vid större mängd asbestavfall hänvisas till någon av avfallsentreprenörerna ovan. Mer info för privatpersoner med asbestavfall finns på Dåva DACs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tjärprodukter (tjära, stenkol, bitumen) innehållande PAH (polycykliska aromatiska kolväten) kan finnas som tätskikt på husgrunder och badrumsväggar (fuktisolering), tak- och tjärpapp (impregnering och ytbehandling), i kreosot som används för impregnering av virke, äldre kylrum isolerade med bitumenimpregnerad kork med mera. Stenkolstjära förekommer även i äldre jord- och matarkabel.

Hantering

Det kan vara svårt att ta prov för analys när det gäller målade tjärprodukter, ibland är dock lagret tjockt vilket också underlättar omhändertagande.

Tjärprodukter innehållande stenkolstjära är farligt avfall

 • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling, Dåva DAC eller Prezero. Fler godkända mottagare finns.
 • Privatpersoner kan lämna mindre mängder på kommunens återvinningscentraler, se vakin.se för mer information. Vid större mängd hänvisas till någon av avfallsentreprenörerna ovan.

Zink återfinns i takplåt, fasadplåtar och zinkgalvaniserad plåt, som diskbänkar, med mera. Zink är liksom de flesta metaller mycket giftigt för bland annat vattenlevande organismer, lättrörlig i mark samt ackumuleras i eko­systemet.

Hantering

Metallisk zink kan materialåtervinnas

 • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling eller Prezero. Fler godkända mottagade finns.
 • Privatpersoner kan lämna mindre mängder på kommunens återvinningscentraler, se vakin.se för mer information. För större mängd hänvisas till någon av avfallsentreprenörerna ovan.