Samverkan för tidigt stöd till unga med risk för psykisk ohälsa - Hälsa, lärande och trygghet (HLT)

Barn i åldrarna 0–16 år och deras familjer erbjuds ett tidigt och samordnat stöd genom HLT (hälsa, lärande och trygghet) för att behov av mer omfattande insatser senare ska minska. HLT syftar till att säkra tidig upptäckt, hög tillgänglighet och ett samlat, tidigt stöd till barn och deras familjer.

Att ibland må dåligt är en del av livet och en del av en normal utveckling. Men om måendet hindrar barnet från att göra det hen brukar, behöver det finnas snabb tillgång till stöd och hjälp. Barnets skolgång, sociala situation, fysisk och psykisk hälsa kan vara anledningar till att ett samordnat stöd av HLT-teamet behövs.

Exempel på samordnade insatser som kan erbjudas genom HLT är

 • anpassade insatser till barnet
 • föräldrastöd
 • familjesamtal
 • föräldra- och barngrupper
 • kartläggning
 • gemensamma uppföljningar
 • utvärderingar av insatserna.

HLT utgör en del av första linjen för psykisk hälsa, och består av tvärprofessionella arbetsgrupper, HLT-team, med representanter från förskola/för- och grundskola, elevhälsa, socialtjänst och familjecentral/hälsocentral. HLT-teamet träffas för att föreslå vilka professioner och verksamheter som kan bidra med insatser och hjälpa barnet och dess familj på bästa sätt. Inom en vecka efter genomfört HLT-möte får vårdnadshavare återkoppling från mötet och erbjudande om en gemensam träff eller annan hjälp. Fortsatt stöd planeras tillsammans med familjen. För att verksamheterna ska kunna samverka, efterfrågas samtycke från vårdnadshavare.

Vill du veta mer om HLT, ta kontakt med din

 • förskola – förskollärare eller barnskötare
 • skola – lärare, mentor eller rektor
 • elevhälsa – skolsköterska, skolkurator, speciallärare eller pedagog
 • socialtjänsten – 090-16 10 00 (kommunens växel)
 • familjecentral – Region Västerbotten eller kommunens växel
 • hälsocentral – 090-785 00 00 (regionens växel).
Sidan publicerades