Holmsund 2:65 med flera – Umeå hamn (etapp 1)

Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för en utvecklad hamnverksamhet och nödvändiga skydds- och säkerhetsåtgärder samt att säkerställa allmänhetens tillgång till färjeläge och kopplingen mellan hamnen och Holmsund avseende kommunikationer. Syftet är också att säkerställa berörda riksintressen så att dessa inte blir påtagligt skadade.

Diarienummer BN-2020/02148

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning 2021-02-17.

Protokollsutdrag

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbedömnings­förordningen (2017:966).

Undersökning av miljöpåverkan är anslagen från 2021-03-24 till 2021-04-14

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplaneförslaget är på samråd från 2021-10-04 till 2021-10-24

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaneförslaget är utställt för granskning från 2022-03-04 till 2022-04-03

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Lämna dina synpunkter

Under granskningsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senast 3 april 2022.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Beslut om delning av detaljplan

Byggnadsnämnden beslutade om att dela detaljplanen 2022-05-18 i två delar där etapp 1 fortsatt hanteras i ärende BN-2020/02148. Resterande del av Holmsund 2:65 med flera hanteras i etapp 2 i ärende BN-2022/01126.

Umeå hamn behöver utvecklas för att möta framtidens behov. Därav behöver flertalet åtgärder göras, varav vissa inte är förenliga med gällande detaljplaner. Tanken med detaljplanen har varit att göra en översyn av hamnområdet och ta ett helhetsgrepp för den utveckling som behöver ske i hamnen inom de närmsta åren med målbild 2050.

Hamnområdet regleras i dag genom flertalet detaljplaner framtagna från år 1964 och framåt. Ambition att planlägga hamnområdet som en helhet och ersätta föråldrade detaljplaner har funnits tidigare. Detta har dock inte varit möjligt på grund av då tidskritiska åtgärder.

Planerade ut‐ och ombyggnationer i hamnen avses ske etappvis och tillstånd enligt miljöbalken söks för både åtgärder i vattenområdet (vattenverksamhet) och hamnverksamheten. Åtgärderna vid Norra och Södra kajen samt Energipiren i hamnens nordvästra del är i huvudsak begränsade till åtgärder i vattenområde och kräver en ändring av gällande detaljplan endast avseende det vattenområde som får överbyggas. Mot denna bakgrund föreslås planområdet avgränsas till området för tillståndsansökan. Parallellt med detta avses återstående delar hanteras i en egen detaljplan. Underlag och utredningar kommer behöva arbetas om i enlighet med gjorda avgränsningar.

Protokollsutdrag

Planen håller på att omarbetas och en del i nordväst ”bryts” och blir föremål för ny granskning eftersom planförslaget ändrats väsentligt efter granskningen.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaneförslaget är ute på granskning från 2022-08-29 till 2022-09-28

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Detaljplanen godkändes av byggnadsnämnden 2022-11-16 och antogs av kommunfullmäktige 2022-11-28.

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Protokollsutdrag godkänd plan

Protokollsutdrag antagen plan

Detaljplanen är överklagad och överlämnad till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning. Mark- och miljödomstolen beslutar att avslå överklagandet 2023-12-08. Mark- och miljödomstolens dom överklagas till Mark- och miljööverdomstolen, som 2024-06-17 beslutar att inte bevilja prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens dom står därför fast och detaljplanen får laga kraft 2024-06-17.

Laga kraft - aktuellt skede

Kommunfullmäktiges beslut om antagande har fått laga kraft 2024-06-17.

Sidan publicerades www.umea.se/umeahamnetapp1