Nybyggnad av flerbostadshus eller särskilda boendeformer

Vilken ansökan krävs?

Bygglov krävs alltid.

Förberedelser

Viktigt att utreda innan du ansöker om bygglov:

 • Krävs strandskyddsdispens? Läs mer om strandskydd
 • Vad får jag bygga? Se detaljplan/områdesbestämmelse för ditt område
 • Vad är lämpligt att bygga? Byggnaden ska anpassas till omgivningen
 • Beställ nybyggnadskarta. Läs mer och beställ nybyggnadskarta
 • Behöver jag ta fram olika utredningar eller andra redovisningar, till exempel av genomsläpplighet av mark, buller eller krav om friyta utifrån detaljplanens bestämmelser?
 • Finns vatten och avlopp?
 • Behöves räddningsvägar anordnas? Hur sker räddningstjänstens tillträde till byggnaden?
 • Hur är markförhållandena, är det möjligt att bygga det jag tänkt?
 • Vad är lämplig placering av min byggnad på tomten?
 • Hur ska jag ta omhand dagvatten på tomten?
 • Vilken sockelhöjd är lämplig utifrån befintlig mark, omgivning och gata/trottoar?
 • Finns det tillräckligt med parkeringsplatser inom fastigheten enligt Umeå kommuns parkeringsnorm eller krävs andra åtgärder, till exempel friköp av parkeringar via Upab?
 • Hur planeras sophanteringen och uppfylls de krav som ställs enligt NOA (anvisningar för ny- och ombyggnad av plats för avfallshämtning)?
 • Upprätta de ritningar och handlingar som krävs.
 • Anlita en kontrollansvarig. Läs mer om kontrollansvarig

Tillgänglighet

I bygglovsprövningen kommer byggnadens tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga granskas utifrån gällande bestämmelser. Läs mer om tillgänglighet här.

Ritningar och handlingar som alltid krävs

Beroende på projekt kan det komma att krävas redovisning av armbågskontakter, nivåskillnader och dylikt. I de fall detaljplanen ställer vissa krav som ska uppfyllas i prövning av lov skall dessa alltid redovisas. Det kan till exempel gälla buller, ljus, genomsläpplighet av mark eller annat.

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Avgifter

En avgift för din ansökan kommer tas ut enligt byggnadsnämndens taxa , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.. Kostnaden är cirka 32 000–39 000 kronor beroende på om du det du vill bygga följer eller avviker från detaljplan eller ligger utanför planlagt område. Se exempel nedan. Söker du för flera olika åtgärder i samma ärende påverkar det avgiften per sökt ärende. Vissa kostnader debiteras bara en gång oavsett antal sökta åtgärder.

Avgiften omfattar ett tekniskt samråd, ett startbesked, ett arbetsplatsbesök, ett slutsamråd och ett slutbesked. Om flera samråd, beslut eller platsbesök blir aktuella kommer en avgift för dessa att tas ut.

Avgift för ansökan kommer tas ut även om den återkallas, avvisas eller om du får ett negativt beslut.

Avgiftsexempel för nybyggnad eller tillbyggnad upp till 100 kvadratmeter med tekniskt samråd

Nybyggnad/tillbyggnad

Avgift lov

Avgift genomförande

Summa

Följer detaljplanen

10 610 kr

6 366 kr

16 976 kr

Avviker från detaljplanen

16 976 kr

6 366 kr

23 342 kr

Utanför område med detaljplan

16 976 kr

6 366 kr

23 342 kr

Avgiftsexempel för nybyggnad eller tillbyggnad upp till 100 kvadratmeter utan tekniskt samråd


Avgift lov

Avgift genomförande

Summa

Följer detaljplanen

10 080 kr

1 061 kr

11 141 kr

Avviker från detaljplanen

16 446 kr

1 061 kr

17 507 kr

Utanför område med detaljplan

16 446 kr

1 061 kr

17 507 kr

Avgiftsexempel för nybyggnad eller tillbyggnad 100–1 000 kvadratmeter


Avgift lov

Avgift genomförande

Summa

Följer detaljplanen

17 507 kr

25 464 kr

42 971 kr

Avviker från detaljplanen

23 873 kr

25 464 kr

49 337 kr

Utanför område med detaljplan

23 873 kr

25 464 kr

49 337 kr

Avgiftsexempel för nybyggnad eller tillbyggnad 1 001–5 000 kvadratmeter


Avgift lov

Avgift genomförande

Summa

Följer detaljplanen

36 074 kr

33 952 kr

70 026 kr

Avviker från detaljplanen

43 501 kr

33 952 kr

77 453 kr

Utanför område med detaljplan

40 318 kr

33 952 kr

74 270 kr

Avgiftsexempel för nybyggnad eller tillbyggnad över 5 000 kvadratmeter


Avgift lov

Avgift genomförande

Summa

Följer detaljplanen

39 257 kr

39 257 kr

78 514 kr

Avviker från detaljplanen

46 684 kr

39 257 kr

85 941 kr

Utanför område med detaljplan

43 501 kr

39 257 kr

82 758 kr


Ansök om bygglov

Så hanterar vi dina personuppgifter

Ansök genom att fylla i en blankett. Den underskrivna blanketten kan du sedan posta till Bygglov, Umeå kommun, 901 84 Umeå eller skanna och mejla till bygglov@umea.se tillsammans med dina ritningar.

Vi har uppgraderat vårt ärendehanteringssystem och är därför tvugna att stänga vår e-tjänst under en period. Vi arbetar skyndsamt med att det åter ska vara möjligt att ansöka digitalt och signera med Bank-ID. Tills dess använder du blanketten nedan.

Handläggningstiden börjar när ansökan är komplett

Vi granskar din ansökan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs.

Om ansökan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för föreläggande om komplettering.

När din ansökan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggnings­tiden påbörjas. Vi har nu tio veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov. Om vi behöver utreda ansökan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

Sidan publicerades