Nybyggnad av flerbostadshus eller särskilda boendeformer

Vilken ansökan krävs?

Bygglov krävs alltid.

Förberedelser

Viktigt att utreda innan du ansöker om bygglov:

 • Krävs strandskyddsdispens? Läs mer om strandskydd
 • Vad får jag bygga? Se detaljplan/områdesbestämmelse för ditt område
 • Vad är lämpligt att bygga? Byggnaden ska anpassas till omgivningen
 • Beställ nybyggnadskarta. Läs mer och beställ nybyggnadskarta
 • Behöver jag ta fram olika utredningar eller andra redovisningar, till exempel av genomsläpplighet av mark, buller eller krav om friyta utifrån detaljplanens bestämmelser?
 • Finns vatten och avlopp?
 • Behöves räddningsvägar anordnas? Hur sker räddningstjänstens tillträde till byggnaden?
 • Hur är markförhållandena, är det möjligt att bygga det jag tänkt?
 • Vad är lämplig placering av min byggnad på tomten?
 • Hur ska jag ta omhand dagvatten på tomten?
 • Vilken sockelhöjd är lämplig utifrån befintlig mark, omgivning och gata/trottoar?
 • Finns det tillräckligt med parkeringsplatser inom fastigheten enligt Umeå kommuns parkeringsnorm eller krävs andra åtgärder, till exempel friköp av parkeringar via Upab?
 • Hur planeras sophanteringen och uppfylls de krav som ställs enligt NOA (anvisningar för ny- och ombyggnad av plats för avfallshämtning)?
 • Upprätta de ritningar och handlingar som krävs.
 • Anlita en kontrollansvarig. Läs mer om kontrollansvarig

Tillgänglighet

I bygglovsprövningen kommer byggnadens tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga granskas utifrån gällande bestämmelser.

Läs mer om tillgänglighet

Ritningar och handlingar som alltid krävs

Beroende på projekt kan det komma att krävas redovisning av armbågskontakter, nivåskillnader och dylikt. I de fall detaljplanen ställer vissa krav som ska uppfyllas i prövning av lov skall dessa alltid redovisas. Det kan till exempel gälla buller, ljus, genomsläpplighet av mark eller annat.

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Avgifter

En avgift för din ansökan kommer tas ut enligt byggnadsnämndens taxa. Kostnaden är cirka 22 000–95 000 kronor beroende på om du det du vill bygga följer eller avviker från detaljplan eller ligger utanför planlagt område. Se exempel nedan. Söker du för flera olika åtgärder i samma ärende påverkar det avgiften per sökt ärende. Vissa kostnader debiteras bara en gång oavsett antal sökta åtgärder. Observera att kostnad för Nybyggnadskarta tillkommer beroende på vilken karta som krävs.

Avgiften omfattar ett tekniskt samråd, ett startbesked, ett arbetsplatsbesök, ett slutsamråd och ett slutbesked. Om flera samråd, beslut eller platsbesök blir aktuella kommer en avgift för dessa att tas ut. Fullständig taxa för byggnadsnämndens verksamheter hittar du på sidan Avgifter, taxor

Avgift för ansökan kommer tas ut även om den återkallas, avvisas eller om du får ett negativt beslut.

Avgiftsexempel för nybyggnad eller tillbyggnad upp till 100 kvadratmeter med tekniskt samråd

Nybyggnad/tillbyggnad

Avgift lov

Avgift genomförande

Summa

Följer detaljplanen

11 750 kr

10 575 kr

22 325 kr

Avviker från detaljplanen

18 800 kr

10 575 kr

29 375 kr

Utanför område med detaljplan

18 800 kr

10 575 kr

29 375 kr

Avgiftsexempel för nybyggnad eller tillbyggnad upp till 100 kvadratmeter utan tekniskt samråd


Avgift lov

Avgift genomförande

Summa

Följer detaljplanen

11 162 kr

1 762 kr

12 924 kr

Avviker från detaljplanen

18 212 kr

1 762 kr

19 974 kr

Utanför område med detaljplan

18 212 kr

1 762 kr

19 974 kr

Avgiftsexempel för nybyggnad eller tillbyggnad 101–1 000 kvadratmeter


Avgift lov

Avgift genomförande

Summa

Följer detaljplanen

19 387 kr

28 200 kr

47 587 kr

Avviker från detaljplanen

26 437 kr

28 200 kr

54 637 kr

Utanför område med detaljplan

26 437 kr kr

28 200 kr

54 637 kr

Avgiftsexempel för nybyggnad eller tillbyggnad 1 001–5 000 kvadratmeter


Avgift lov

Avgift genomförande

Summa

Följer detaljplanen

39 950 kr

37 600 kr

77 550 kr

Avviker från detaljplanen

48 175 kr

37 600 kr

85 775 kr

Utanför område med detaljplan

44 650 kr

37 600 kr

82 250 kr

Avgiftsexempel för nybyggnad eller tillbyggnad över 5 000 kvadratmeter


Avgift lov

Avgift genomförande

Summa

Följer detaljplanen

43 475 kr

43 475 kr

86 950 kr

Avviker från detaljplanen

51 700 kr

43 475 kr

95 175 kr

Utanför område med detaljplan

48 175 kr

43 475 kr

91 650 kr


Ansök om bygglov

Logga in med BankID och följ de olika stegen för att ansöka digitalt.

Handläggningstiden börjar när ansökan är komplett

Vi granskar din ansökan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs.

Om ansökan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för föreläggande om komplettering.

När din ansökan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggnings­tiden påbörjas. Vi har nu tio veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov. Om vi behöver utreda ansökan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

Sidan publicerades