Hotell, vandrarhem eller Bed and Breakfast

Vilken ansökan krävs?

Bygglov krävs alltid.

Förberedelser

Viktigt att utreda innan du ansöker om bygglov

 • Krävs strandskyddsdispens? Läs mer om strandskydd
 • Vad får jag bygga? Se detaljplan/områdesbestämmelse för ditt område
 • Behöver jag ta fram olika utredningar eller andra redovisningar, till exempel av genomsläpplighet av mark eller planering av dagvattenhantering utifrån detaljplanens bestämmelser?
 • Vad är lämpligt att bygga? Byggnaden ska anpassas till omgivningen.
 • Beställ nybyggnadskarta. Läs mer och beställ nybyggnadskarta
 • Finns vatten och avlopp?
 • Behöves räddningsvägar anordnas? Hur sker räddningstjänstens tillträde till byggnaden?
 • Hur är markförhållandena, är det möjligt att bygga det jag tänkt?
 • Vad är lämplig placering av min byggnad på tomten?
 • Hur ska jag ta omhand dagvatten på tomten?
 • Vilken sockelhöjd är lämplig utifrån befintlig mark, omgivning och gata/trottoar?
 • Finns det tillräckligt med parkeringsplatser inom fastigheten enligt Umeå kommuns parkeringsnorm eller krävs andra åtgärder som till exempel friköp av parkeringar via Upab?
 • Hur planeras sophanteringen och uppfylls de krav som ställs enligt NOA (anvisningar för ny- och ombyggnad av plats för avfallshämtning)?
 • Upprätta de ritningar och handlingar som krävs.
 • Anlita en kontrollansvarig. Läs mer om kontrollansvarig.

Ritningar och handlingar som alltid krävs

 • Nybyggnadskarta
 • Situationsplan
 • Markplanering
 • Fasadritningar
 • Planritningar
 • Sektionsritningar
 • Kontrollansvarig

Beroende på projekt kan det komma att krävas redovisning av armbågskontakter, nivåskillnader och dylikt. I de fall detaljplanen ställer vissa krav som ska uppfyllas i prövning av lov skall dessa alltid redovisas. Det kan till exempel gälla buller, ljus, genomsläpplighet av mark eller annat.

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Avgifter

En avgift för din ansökan kommer tas ut enligt byggnadsnämndens taxa Öppnas i nytt fönster..

Ansök om bygglov

Logga in med BankID och följ de olika stegen för att ansöka digitalt. Du kan inte komplettera en redan inskickad ansökan, mejla i stället kompletterande uppgifter till bygglov@umea.se och ange diarienumret.

Handläggningstiden börjar när ansökan är komplett

Vi granskar din ansökan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs.

Om ansökan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för föreläggande om komplettering.

När din ansökan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggnings­tiden påbörjas. Vi har nu tio veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov. Om vi behöver utreda ansökan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

Mer information

Företagslots

Vill du ha hjälp med vilka tillstånd som krävs utöver bygglov och vem du ska vända dig till, ta kontakt med Umeå kommuns företagslots.

Parkeringsplatser

Parkeringsplatser krävs för de flesta verksamheter och ska placeras inom fastigheten. Det ska både finnas tillräckligt många parkeringsplatser och parkeringsplatser som är anpassade för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Hur många parkeringsplatser som krävs framgår av Umeå kommuns parkeringsnorm.

Tillgänglighet

I bygglovsprövningen kommer byggnadens tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga granskas utifrån gällande bestämmelser. Tänk på vad som gäller just för er och anpassa därefter.

Läs mer om tillgänglighet

Sidan publicerades