Stäng

Energieffektivisering i kommunens fastigheter

Kommunen sköter sina fastigheter på ett miljövänligt, energi- och kostnadseffektivt och samtidigt har även fokus på en god inomhusmiljö.

Umeå kommun Fastighet har sedan många år arbetat med att systematiskt kartlägga energianvändningen och energi­effektivisera Umeå kommuns bygg­nader. Detta berör utbildningslokaler, vård- och omsorgslokaler samt kultur- och fritidslokaler. Vi kan uppnå en mer effektiv energianvändning genom allt ifrån smartare materialval till bättre rutiner gällande uppvärmning och belysning.

Inom arbetet med energieffektivisering arbetar vi bland annat med fokus på följande områden.

Ställa höga krav vid nyproduktion

Umeå kommun ställer höga krav på energiförbrukning i nybyggda fastigheter. All kommunal nyproduktion byggd efter 2012 ska klara 65 kilowattimmar per kvadratmeter och år plus eventuellt ventilationstillägg.

Hösten 2014 stod till exempel Hedlunda förskola färdig – Norrlands första offentliga passivhus och bland de nordligaste certifierade passivhusen i världen. Hedlunda förskola har en energiförbrukning som är 50–70 procent lägre än nybyggnads­kraven i Boverkets byggregler (BBR).

Sänka energianvändningen i kommunens fastigheter

Umeå kommuns fastigheter använder i dagsläget 162 kilowattimmar per kvadratmeter (siffror 2020). Till och med 2030 är målet att energianvändningen ska sänkas ytterligare till 140 kilowattimmar per kvadratmeter.

För att nå målet arbetar vi bland annat med en rad olika projekt.

Pågående energiprojekt

Belysningsprojekt 2018–2021

Vi byter ut kvicksilverlampor till LED-lampor i utomhusarmaturer på ett 60-tal förskolor/skolor. Bytet innebär att vi sparar 413 000 kilowattimmar per år. Det motsvarar cirka 600 000 kronor vid ett elpris på 1,5 kronor per kilowattimme.

Alternativa energikällor, 2016–

Arbete med att utveckla användningen av alternativa energikällor, till exempel solceller. Kommunfullmäktige har gett tekniska nämnden i uppdrag att alla kommunala nybyggnationer ska vara försedda med solceller, samt att det ska finnas med som en standardparagraf i alla tekniska beskrivningar. Fastighet utreder även solceller i det befintliga fastighets­beståndet och i dag finns solceller på stadshuset och Umeå energi arena.

Mer information och tips

Att nå en effektiv energianvänd­ning handlar även om små åt­gärder i det dagliga som att släcka belysningen och att stänga av datorer.

Så kan du spara energi på din arbetsplats

Umeå kommunens energimål

  • Umeå kommuns fastigheter ska klara 140 kilowattimmar per kvadratmeter.
  • All kommunal nyproduktion byggd efter 2012 ska klara 65 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Energiledningssystem

Umeå kommun har ett energiledningssystem (energicertifierad enligt ISO 50001) som stöd i energiarbetet.

I energiledningssystemet samlar vi policys, mål, mätkriterier och arbeten med att nå målen med att minska kommunens energipåverkan.

Umeå kommun var först bland kommunerna i Sverige med att arbeta systematiskt mot ett certifierat energi­lednings­system.

Energipolicy