Energieffektivisering i kommunens fastigheter

Solceller på tak

Foto: Leif Ingvarsson/Mostphotos

Kommunen jobbar för att kommunens lokaler ska skötas på ett miljövänligt, energi- och kostnadseffektivt och samtidigt ha fokus på en god inomhusmiljö. Under många år har det inneburit att systematiskt kartlägga energianvändningen och energi­effektivisera kommunens bygg­nader. Det gäller utbildningslokaler, vård- och omsorgslokaler samt kultur- och fritidslokaler. Vi kan uppnå en mer effektiv energianvändning genom allt från smartare materialval till bättre rutiner gällande uppvärmning och belysning.

Inom arbetet med energieffektivisering arbetar vi bland annat med fokus på följande områden.

Ställa höga krav vid nyproduktion

Umeå kommun ställer höga krav på energiförbrukning i nybyggda fastigheter. All kommunal nyproduktion byggd efter 2012 ska klara 65 kilowattimmar per kvadratmeter och år plus eventuellt ventilationstillägg.

Hösten 2014 stod till exempel Hedlunda förskola färdig – Norrlands första offentliga passivhus och bland de nordligaste certifierade passivhusen i världen. Hedlunda förskola har en energiförbrukning som är 50–70 procent lägre än nybyggnads­kraven i Boverkets byggregler (BBR).

Sänka energianvändningen i kommunens fastigheter

Kommunens fastigheter använder i dagsläget 158 kilowattimmar per kvadratmeter (siffror 2021). Till och med 2030 är målet att energianvändningen ska sänkas ytterligare till 140 kilowattimmar per kvadratmeter.

För att nå målet arbetar vi bland annat med en rad olika projekt.

Pågående energiprojekt

Belysningsprojekt 2018–2022

Vi byter ut kvicksilverlampor till LED-lampor i utomhusarmaturer på ett 60-tal förskolor/skolor. Bytet innebär att vi sparar 413 000 kilowattimmar per år. Det motsvarar cirka 600 000 kronor vid ett elpris på 1,5 kronor per kilowattimme. Från och med 2022 har vi även börjat byta ut armaturer inomhus i bland annat skolor och idrottshallar.

Alternativa energikällor

Kommunen arbetar med att utveckla användningen av alternativa energikällor, till exempel solceller. Kommunfullmäktige har gett tekniska nämnden i uppdrag att alla de lokaler som byggs ska vara försedda med solceller där det är rimligt. Kommunen utreder även installation av solceller i befintliga byggnader och i dag finns solceller installerade på stadshuset, Umeå energi arena, Nolia, Tegs centralskola, Sörfors skola, Bullmarks skola och Böle förskola.

Mer information och tips

Att nå en effektiv energianvänd­ning handlar även om små åt­gärder som att släcka belysningen och att stänga av datorer.

Spara energi på din arbetsplats

Kommunens energimål

  • Kommunens fastigheter ska nå målet om 140 kilowattimmar per kvadratmeter.
  • All kommunal nyproduktion byggd efter 2012 ska klara 65 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Energiledningssystem

Umeå kommun har ett energiledningssystem (energicertifierad enligt ISO 50001) som stöd i energiarbetet.

I energiledningssystemet samlar vi policys, mål, mätkriterier och arbeten med att nå målen med att minska kommunens energipåverkan.

Umeå kommun var först bland kommunerna i Sverige med att arbeta systematiskt mot ett certifierat energi­lednings­system.

Energipolicy