Animaliska biprodukter 2024

Här hittar du information om Umeå kommuns taxa för offentlig kontroll av foder och anmimaliska biprodukter.

Enligt 12 § förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter, får en kontroll­myndighet ta ut avgift för kostnader för offentlig kontroll som utförs efter klagomål och som är nödvändig för att undersöka den påstådda bristen. Avgift får även tas ut för sådan offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och som blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad påvisats.

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Umeå kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de författningar och föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag samt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen.

2 § Avgiftsskyldiga är sådana företagare som befattar sig med animaliska biprodukter vilkas verksamheter är föremål för kontroll.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

  • kontroll som sker med anledning av klagomål som visar sig obefogat
  • handläggning som sker med anledning av överklagande av beslut
  • upprättande av ansökan om utdömande av vite.

4 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Timavgift

5 § Gällande timavgift i denna taxa är densamma som den senast fastställda timavgiften i Umeå kommuns taxa för verksamhet enligt miljöbalken.

Avgift för kontroll

6 § Avgift tas ut i efterskott med halv timavgift för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid.

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, resor, inspektioner, revisioner och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet, samt föredragning och beslut. I handläggningstiden ska inte räknas in sådan restid som vid ett och samma resetillfälle (tur och returresa) överstiger två timmar.

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Nedsättning av avgift

7 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden får sätta ned eller efterskänka avgift om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid eller andra omständigheter.

Betalning av avgift

8 § Betalning av avgift ska ske till Umeå kommun och ska fullgöras inom tid som anges i beslutet om avgift eller i särskild faktura.

Överklagande

9 § Enligt 31 § lag om foder och animaliska biprodukter ska en kommunal nämnds beslut om avgift överklagas hos länsstyrelsen.


Denna taxa gäller från och med 1 januari 2023.

Sidan publicerades