Avfallshantering småbåtshamnar för tillsyn 2024

Här hittar du information om Umeå kommuns taxa för tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar. Kommunfullmäktiges beslut den 30 oktober 2023, § 184

Inledande bestämmelser

1 §

Denna taxa gäller avgifter för miljö- och hälsoskyddsnämnden i Umeå kommuns verksamhet enligt lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg och de förordningar och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.
Allmänna bestämmelser om avgift

2 §

Avgiftsskyldig är den som bedriver en verksamhet inom kommunens tillsynsansvar enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg.

3 §

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

  1. tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat.
  2. handläggning som föranleds av att beslut överklagas.

4 §

Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden efter handläggning.

5 §

Miljö- och hälsoskyddsnämnden får besluta om förändringar i denna taxa som motsvarar ändringar i lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg och de förordningar och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Timavgift

6 §

Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 160 kronor per timme handläggningstid.
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet, såsom inläsning i ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.
Timavgift tas ut för varje nedlagd halv timme handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut för tillsyn. För godkännande av plan för mottagning och hantering av avfall tas avgift ut, även om handläggningen understiger en halvtimme.

Indexuppräkning

7 §

Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja timavgiften med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.

Avgifter

8 §

För prövning av frågor om att godkänna avfallshanteringsplaner när det gäller verksamhet på platser som ankommer på kommunen enligt 3 kap. 9 § lagen om förorening från fartyg, tar kommunen ut en avgift för nämndens nedlagda handläggningstid i ärendet i enlighet med 6 §.

9 §

För tillsyn enligt 6 kap. 5 a § lagen om åtgärder mot förorening från fartyg tar kommunen ut avgift för nämndens nedlagda handläggningstid i ärendet i enlighet med 6 §.

Justering av avgift i enskilt fall

10 §

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid eller övriga omständigheter, får miljö- och hälsoskyddsnämnden i ett enskilt ärende besluta att sänka en avgift enligt denna taxa.

Avgiftens erläggande och verkställighet

11 §

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Umeå kommun genom dess miljö- och hälsoskyddsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

Överklagande

12 §

Bestämmelser om överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut enligt denna taxa finns i 9 kap. 2 § lagen om åtgärder mot förorening från fartyg.

Ikraftträdande

13 §

Denna taxa träder i kraft den 1 november 2023 och tillämpas på ärenden som kommer in från och med denna dag.

Sidan publicerades