Strålskyddslagen

Här hittar du information om Umeå kommuns taxor enligt strålskyddslagen.

Enligt 8 kap 14 § strålskyddsförordningen (2018:506) får en kommun meddela föreskrifter om avgifter för den tillsyn som den kommunala nämnden utövar.

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för miljö- och hälsoskyddsnämndens kostnader för tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396), strålskyddsförordningen (2018:506) och de föreskrifter som har meddelats med stöd av strålskyddslagen.

2 § Avgiftsskyldig är den som

  • bedriver verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten och som omfattas av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om anmälningsplikt
  • är fastighetsägare till en bostad eller lokal som allmänheten har tillträde till och som omfattas av skyldigheten att optimera strålskyddet i fråga om radon.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

  • tillsyn som sker med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat, och inte kräver utredning
  • handläggning som sker med anledning av överklagande av beslut
  • upprättande av ansökan om utdömande av vite.

4 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Timavgift

5 § Gällande timavgift i denna taxa är densamma som den senast fastställda timavgiften i Umeå kommuns taxa för verksamhet enligt miljöbalken.

Avgift med anledning av anmälan

6 § Avgift för handläggning med anledning av anmälan av solarieverksamhet enligt 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar, tas ut som timavgift för nedlagd handläggningstid. Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser.

Avgift för tillsyn

7 § Avgift tas ut i efterskott med halv timavgift för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid.

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, resor, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet, samt föredragning och beslut. I handläggningstiden ska inte räknas in sådan restid som vid ett och samma restillfälle (tur- och returresa) överstiger två timmar.

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton eller helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Nedsättning av avgift

8 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden får sätta ned eller efterskänka avgift om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och andra omständigheter.

Betalning av avgift

9 § Betalning av avgift ska ske till Umeå kommun och ska fullgöras inom tid som anges i beslutet om avgift eller i särskild faktura.

Verkställighet av beslut

10 § Av 10 kap 2 § strålskyddslagen framgår att beslut enligt denna lag ska gälla omedelbart om inte annat bestäms.

Överklagande

11 § Av 10 kap 3 § strålskyddslagen framgår att beslut om avgift överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

-----------------------------------------------

Denna taxa gäller från och med 1 januari 2023.

Taxan ersätter tidigare taxa som beslutades av Kommunfullmäktige § 199/2012 och trädde ikraft 1 januari 2013.

Sidan publicerades