Internationella hot mot människors hälsa

Här hittar du information om Umeå kommuns taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.

Karantänshamn och karantänsflygplats

På begäran från fartyg eller deras skeppsmäklare kontrollerar Umeå kommun fartyg i Umeå hamn med avseende på förekomst av internationella hot mot människors hälsa. Då utfärdar kommunen så kallade saneringsintyg angående att åtgärder mot sådana hot antingen har vidtagits eller inte behöver vidtas.

Intygen förnyas var sjätte månad. Kontrollen kan också innebära att åtgärder behöver vidtas. Åtgärder kan dessutom vara aktuella när det gäller luftfartyg eftersom Umeå inte bara är karantänshamn utan även karantänsflygplats.

Till sådana hamnar och flygplatser kan fartyg respektive luftfartyg dirigeras i händelse av misstänkt internationellt hot mot människors hälsa. Kontroll kan även ske utan ovanstående begäran, om misstanke finns om att ett internationellt hot förekommer eller om ett giltigt saneringsintyg inte kan visas upp för myndigheter i hamnen, men det är ytterst sällsynt. Såväl kontroller som åtgärder debiteras.

Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Enligt 25 § lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och 8 § förordningen (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa, får kommunen ta ut avgifter för undersökningar och åtgärder som avses i 17 och 23 §§ samma lag. Avgiften ska motsvara den faktiska kostnaden.

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller för Miljö- och hälsoskyddsnämndens i Umeå kommun undersökningar och åtgärder enligt lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa, samt de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

2 § Avgiftsskyldig är ägaren till fartyget eller luftfartyget som är föremål för undersökningar eller åtgärder.

3 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna avgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i arbetskostnadsindex för tjänstemän (totalindex) räknat fram till den 1 oktober före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2010.

4 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

5 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

6 § Vid tillämpning av denna taxa är timtaxan 1 113 kr per hel timme handläggningstid år 2023.

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid miljö- och hälsoskyddsnämnden har använt för förberedelser i ärendet, resa till och från undersökningen, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, provtagning och kontroller i övrigt samt slutlig handläggning av ärendet.

7 § För undersökningar eller åtgärder som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton eller helgdagar, tas en avgift ut som är 1,5 gånger högre än ordinarie avgift.

Undersökningsavgift

8 § För undersökning (inspektion) av fartyg enligt 23 § lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa tas en fast avgift ut motsvarande 3 timmars handläggningstid.

Avgift för åtgärder

9 § För åtgärder enligt 17 § eller 23 § lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa, tas avgift ut i form av timavgift för den faktiskt nedlagda handläggningstiden samt en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för använt material. Timavgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid.

Om miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar till annan att utföra sanerings- och skyddsåtgärder debiteras den avgiftsskyldige den faktiska kostnaden för åtgärderna.

Överklaganden

10 § Av 32 § lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa följer att beslut om avgift gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet, samt att beslut om avgift överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

----------------------------------------------

Första versionen av taxan trädde i kraft 2010.

Senaste indexuppräkning av taxan gäller från och med 1 januari 2023 och gjordes av miljö- och hälsoskyddsnämnden genom delegationsbeslut 4 oktober 2021.

Sidan publicerades