Sprängämnesprekursorer

Här hittar du information om Umeå kommuns taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer.

Enligt 6 § lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer ska kommunen ansvara för tillsynen över att bestämmelserna i artiklarna 4.7 och 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 följs inom kommunen. Enligt 11 § samma lag får avgift får tas ut för tillsynen.

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för miljö- och hälsoskyddsnämndens kostnader för tillsyn enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnes­prekursorer.

2 § Avgiftskyldiga är ekonomiska aktörer enligt förordningen EU/98/2013 som tillhandahåller sprängämnesprekursorer till enskilda.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

  • tillsyn som sker med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat, och inte kräver utredning
  • handläggning som sker med anledning av överklagande av beslut
  • upprättande av ansökan om utdömande av vite.

4 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Timavgift

5 § Gällande timavgift i denna taxa är densamma som den senast fastställda timavgiften i Umeå kommuns taxa för verksamhet enligt miljöbalken.

Avgift för tillsyn

6 § Avgift tas ut i efterskott med halv timavgift för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid.

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, resor, inspektioner, revisioner och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet, samt föredragning och beslut. I handläggningstiden ska inte räknas in sådan restid som vid ett och samma resetillfälle (tur och returresa) överstiger två timmar.

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Nedsättning av avgift

7 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden får sätta ned eller efterskänka avgift om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och andra omständigheter.

Betalning av avgift

8 § Betalning av avgift ska ske till Umeå kommun och ska fullgöras inom tid som anges i beslutet om avgift eller i särskild faktura.

Överklagande

9 § Av 17 § i lagen om sprängämnesprekursorer framgår att miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om avgift får överklagas hos länsstyrelsen.

Denna taxa gäller från och med 1 januari 2023.

Sidan publicerades