Förbud mot användning

Det är inte tillåtet att använda bekämpningsmedel vars godkännande inte längre gäller. Det kan du kontrollera i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (sök på Produkt).

Det är heller inte tillåtet att använda bekämpningsmedel för något annat ändamål än vad de är godkända för.

Förbud mot användning gäller i övrigt inom delar av vissa vattenskyddsområden och inom vissa särskilt angivna typer av områden (se nedan).

Här är det förbjudet att använda växtskyddsmedel

Det gäller för medel av såväl klass 1, 2 och 3 och både privat och yrkesmässig användning.

Se även information på kemikalieinspektionens webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där det även framgår vilka verksamma ämnen med låg risk som är undantagna från förbudet:

  • På tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö
  • Inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt
  • På växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande lokaler
  • På skolgårdar eller gårdar förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till
  • I parker och trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till
  • På ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller bete

Kommunen kan meddela dispens från förbuden om det finns särskilda skäl. Det finns ingen särskild e-tjänst eller blankett för att söka dispens. Kontakta Miljö- och hälsoskydd om du ska söka dispens. Sökande formulerar själv ansökan i varje enskilt fall.

Vattenskyddsområden kan ha särskilda förbud eller tillståndskrav

Det kan finnas förbud mot användning av bekämpningsmedel inom vissa skyddade områden i kommunen, till exempel vissa vattenskyddsområden. Förbud gäller bland annat inom Vindelälvsåsens vattenskyddsområdes primära skyddszon.

De föreskrifter som gäller för ett vattenskyddsområde kan dessutom innehålla särskilda krav på tillstånd för att hantera bekämpningsmedel. Förbud mot hantering gäller då så länge som något tillstånd inte erhållits. Det innebär att inte bara växtskyddsmedel i så fall kan omfattas av dessa regler utan även vissa biocidprodukter. Dessutom kan själva lagringen av preparaten inom ett skyddsområde omfattas. Och det kan vara så att även privat användning omfattas av kraven. Tillstånd söks hos miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Om tillståndskrav finns enligt både områdets föreskrifter och de generella reglerna om tillståndskrav som finns i bekämpningsmedelsförordningen räcker det med att skicka in en ansökan eftersom blanketten är anpassad för detta.

Sidan publicerades