Krav på information och dokumentation

Biocidprodukter – ibland krav på anslag och underrättelse med mera

För yrkesmässig användning av biocidprodukter (till exempel råttgift och insektsgift) gäller på platser som allmänheten har tillträde till att

  • särskilda informationsanslag till allmänheten ska sättas upp
  • Miljö- och hälsoskydd skriftligen ska underrättas om användningen Underrättelsen ska innehålla kontaktuppgifter, uppgifter om bekämpningssyfte, preparat och preparatmängd, uppgift om när användning ska ske samt vilka försiktighetsåtgärder som kommer att vidtas.
  • användningen ska dokumenteras.

Kontakta Miljö- och hälsoskydd ifall du har frågor om detta.

Tillståndskrav för användning av biocidprodukter (till exempel råttgift och insektsgift) finns bara inom vatten­skydds­områden om föreskriften för det aktuella området ställer sådana krav.

Dokumentationskrav vid yrkesmässig användning av växtskyddsmedel

Du måste dokumentera all din yrkesmässiga användning av växtskyddsmedel. Det gäller för

  • preparat av klass 1, 2 och 3 och även om ingen klass anges
  • användning utomhus och inomhus
  • både kemiska och biologiska preparat.

Det som ska dokumenteras är ditt namn, preparat, dos, när och var användning sker, skyddsavstånd med angivelse om till vad, syfte, gröda och försiktighetsåtgärder till skydd mot miljöpåverkan. Om medlet är skadligt för pollinerande insekter ska du ange om det fanns blommande växter eller inte på området.

I användningsvillkoren kan det ibland anges karenstid med hänsyn till skördedatum och då kan sådana uppgifter vara bra att notera. Även annat av vikt för journalföringen kan nämnas i användningsvillkoren. Även andra uppgifter kan vara bra att notera för den egna verksamheten.

Sidan publicerades