Krav på tillstånd och anmälan

Du kan behöva söka tillstånd hos miljö- och hälsoskyddsnämnden om du planerar att yrkesmässigt använda växtskydds­medel eller biocider. I vissa fall kan du behöva lämna in en anmälan. Inom vattenskyddsområden kan kraven även gälla användning som inte är yrkesmässig. Tänk på att ansökan/anmälan ska lämnas in i god tid, gärna fyra veckor innan du tänker sätta igång.

För användning av preparat av klass 1 och 2 krävs särskild behörighet. Kontakta länsstyrelsen.

Inom vissa områden är det förbjudet att använda bekämpningsmedel eller växtskyddsmedel.

Här krävs tillstånd för användning av växtskyddsmedel

Om du ska använda växtskyddsmedel yrkesmässigt inom något av följande områden måste du ansöka om tillstånd i förväg hos miljö- och hälsoskyddsnämnden. Det gäller även för klass 3-medel.

  • Idrotts- och fritidsanläggningar
  • Planerings- och anläggningsarbeten
  • Vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor (ibland krävs endast anmälan, se nedan)
  • Ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material (ibland krävs endast anmälan, se nedan)
  • Inom vattenskyddsområden ut till och med den sekundära skyddszonen, såvida inte vattenskyddsföreskrifterna förbjuder användning. Vattenskyddsföreskrifterna kan också kräva tillståndsplikt för användning som inte är yrkesmässig.
  • Parker och trädgårdar där allmänheten har tillträde och som inte omfattas av förbudet i 2 kap. 37§ 3 förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel. (tillståndsplikten gäller från den 31 oktober 2022).

Vattenskyddsområden kan ha särskilda förbud eller tillståndskrav

Det kan finnas förbud mot användning av bekämpningsmedel inom vissa skyddade områden i kommunen, till exempel vissa vattenskyddsområden. Förbud gäller bland annat inom Vindelälvsåsens vattenskyddsområdes primära skyddszon.

Vattenskyddsföreskrifter kan även innehålla särskilda krav på tillstånd för att hantera bekämpningsmedel. Det innebär att inte bara växtskyddsmedel i så fall kan omfattas av tillståndskrav utan även vissa biocidprodukter. Dessutom kan själva lagringen av preparaten inom ett skyddsområde omfattas av tillståndskrav. Och det kan vara så att även privat användning omfattas av tillståndskrav. Och tillståndskrav kan gälla även i den tertiära zonen. Tillstånd söks hos miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Om tillståndskrav finns enligt både områdets föreskrifter och de ovan nämnda generella reglerna om tillståndskrav räcker det med att skicka in en ansökan eftersom blanketten är anpassad för detta.

Beträffande spridning i vattenskyddsområden på jordbruksmark krävs i Umeå kommun att man i ansökan redovisar en bedömning över risken för att medlet sprids till grundvattnet. För att kunna göra en sådan riskbedömning behöver man normalt använda ett program som heter MACRO-DB. Programmet och mer information om det finns på Sveriges lantbruksuniversitets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Här krävs anmälan för användning av växtskyddsmedel

Om du ska använda växtskyddsmedel yrkesmässigt inom något av följande områden behöves inte tillstånd, utan det räcker med att du lämnar in en skriftlig anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden i förväg. Det gäller även för klass 3-medel. Anmälan bör lämnas in senast fyra veckor innan användning ska påbörjas.

  • På vägområden för att förhindra introduktion, etablering eller spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Statens Jordbruksverk har meddelat.
  • På banvallar.
  • Inom områden som inte omfattas av förbud eller av krav på tillstånd och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt, dock inte åkermark.
Sidan publicerades