Fordonsverkstäder

Miljöfarlig verksamhet

En verkstad klassas som miljöfarlig verksamhet och kan i vissa fall vara anmälningspliktig. Anmälan ska skickas in till Miljö- och hälsoskyddsnämnden senast sex veckor innan du planerar att starta verksamheten. Exempel på faktorer som reglerar en anmälningsplikt kan vara

  • mängd organiska lösningsmedel
  • mängd skärvätskor, processoljor eller hydrauloljor   
  • mellanlagring av skrotbilar.

Eftersom verkstäder kan vara väldigt olika rekommenderar vi att ta kontakt med Miljö- och hälsoskydd i god tid innan start för att diskutera vilka regler som gäller.

Avlopp och oljeavskiljare

Verkstadsgolv ska helst vara avloppslösa eller alternativt försedda med oljeavskiljare som uppfyller svensk standard SS-EN858. En oljeavskiljare kräver regelbunden tillsyn och tömning. Avfallet i avskiljaren klassas som farligt avfall och får endast hämtas av behörigt företag.

Egen transport av farligt avfall

Spillolja, batterier lysrör, med mera som uppstår i verksamheten klassas som farligt avfall. Vid egen transport av farligt avfall ska anmälan eller tillståndsansökan göras till länsstyrelsen.

Cisterner

Nyinstallation av cistern ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Tänk även på att cisterner ska genomgå återkommande kontroller, detta är reglerat i lagstiftning.

Kemiska produkter

Lagring av kemiska produkter och farligt avfall ska ske inom invallade ytor som är täta och beständiga mot de produkter och avfall som lagras. Vid förvaring utomhus ska invallningen även vara försedd med tak eller regnskydd. Invallningen bör rymma det största kärlets volym plus 10 procent av summan av övriga behållares volym.  

Egenkontroll

Hur verksamhetsutövaren kan bedriva sin egenkontroll framgår av Allmänna råd (NFS 2001:2) och Naturvårdsverkets informationssida.  

Hänsynsregler

I andra kapitlet i miljöbalken finns hänsynsreglerna, dessa ska alla verksamheter följa.

Buller

Se Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller.

Sidan publicerades