Bensinstationer

Miljöfarlig verksamhet

En bensinstation klassas som miljöfarlig verksamhet och är i de flesta fall anmälningspliktig. Anmälan ska skickas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden senast sex veckor innan du planerar att starta verksamheten.

Gränsen för anmälningsplikt regleras oftast av antal

  • sålda kubikmeter drivmedel
  • tvättade fordon.

Efter att du skickat in anmälan får du ett beslut med information om klassning av verksamhet, årlig tillsynsavgift och viktiga villkor för din verksamhet.

Oljeavskiljare

Bensinstationer ska vara utrustade med oljeavskiljare som uppfyller svensk standard SS-EN858. En oljeavskiljare kräver regelbunden tillsyn och tömning. Avfallet i avskiljaren klassas som farligt avfall och får endast hämtas av behörigt företag.

Kommunens riktlinjer hittar du under Mer information.

Egen transport av farligt avfall

Spillolja, batterier, lysrör med mera som uppstår i verksamheten klassas som farligt avfall. Vid egen transport av farligt avfall ska anmälan eller tillståndsansökan göras till länsstyrelsen.

Cisterner

Nyinstallation av cistern ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Tänk även på att cisterner ska genomgå återkommande kontroller. Detta är reglerat i lagstiftning.

Kemiska produkter

Lagring av kemiska produkter och farligt avfall ska ske inom invallade ytor som är täta och beständiga mot de produkter och avfall som lagras. Vid förvaring utomhus ska invallningen även vara försedd med tak eller regnskydd. Invallningen bör rymma det största kärlets volym plus 10 procent av summan av övriga behållares volym.

Egenkontroll

Hur verksamhetsutövaren kan bedriva sin egenkontroll framgår av Allmänna Råd (NFS 2001:2) och Naturvårdsverkets informationssida.

Buller

Se Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller.

Sidan publicerades