Festival på Skeppsbron i Umeå.

Foto: Fredrik Larsson

Tillfällig livsmedelshantering vid marknader, mässor och festivaler

Här hittar du information om vad du ska tänka på när du planerar att sälja eller servera mat vid exempelvis en marknad eller en festival. Här finns också information om vilka krav som ställs om du tillfalligt vill servera alkohol till allmänheten.

Mathantering

Du som planerar att hantera livsmedel på en marknad, mässa eller festival måste göra en anmälan om tillfällig livs­medelsverksamhet hos Miljö-och hälsoskydd. Detta gäller även dig som redan har en registrerad livsmedelsanläggning men tillfålligt vill utöka din verksamhet på annan plats.

En anmälan om registrering ska göras minst 14 dagar innan verksamheten startar. När vi registrerat verksamheten får du ett besked om detta. Det är ditt ansvar att se till att alla krav i lagstiftningen uppfylls under den tid som verksamheten pågår.

Vid livsmedelskontroll gör Miljö-och hälsoskydd en bedömning av bland annat

 • möjligheten att hålla en god handhygien. Rinnande vatten, flytande tvål och papper rekommenderas
 • försäljningsplatsens och eventuella bakomliggande lokalers utformning och skick
 • arbetsytor och förvaringsutrymmen
 • markunderlaget – det ska vara rent och inte damma
 • tillgång till personaltoalett med handtvättmöjlighet
 • rengöring av utrymme och utrustning samt hantering av disk som uppstår
 • rutiner för att kontrollera temperaturer vid förvaring samt eventuell tillagning, varmhållning och nedkylning
 • hantering av dricksvatten – om vattnet används i matlagningen eller som ingrediens i dryck ska vattnet vara av dricksvattenkvalitet, om vattendunkar används ska de vara rena och regelbundet fyllas på med nytt vatten
 • hantering av spillvatten – det får inte hällas ut i naturen eller i dagvattenbrunnar
 • hantering av avfall.

Du har alltid möjlighet att hitta egna lösningar. Diskutera gärna med oss på Livsmedel på Miljö- och hälsoskydd i förväg.

Servering av alkohol

Planerar du att servera alkohol så måste du ansöka om tillfälligt serverings­tillstånd till allmänheten. Handläggningstid för ansökan om tillfälligt serveringstillstånd är cirka 6 veckor från det att ansökan och alla tillhörande handlingar lämnats in.

 • Du är minst 20 år.
 • Du är ekonomiskt skötsam och utan ett brottsligt förflutet.
 • Du har kunskap i alkohollagstiftningen.
 • Du erbjuder kunden tillredd mat och alkoholfria dryckesalternativ.
 • Serveringen bedrivs på en avgränsad och överblickbar yta som du förfogar över.
 • Det finns sittplatser vid bord där gästerna kan sitta och äta.
 • Din verksamhet uppfyller Brandskyddsmyndighetens krav, bland annat att lokalen snabbt kan utrymmas.
 • Din verksamhet inte orsakar störningar på grund av höga ljudnivåer eller bristande ordning och nykterhet.

Avfallshantering

Med mathantering uppkommer avfall som måste omhändertas på ett godtagbart sätt. Fastighetsägaren är skyldig att ordna avfallshantering för verksamheter som bedrivs på fastigheten. När hyresavtalet upprättas inför evenemanget bör det framgå hur avfall och återvinning ska ordnas. Det vanligaste är att fastighetsägaren tar ansvaret och ordnar hantering av avfall och överför kostanden till verksamheten via hyran. Vakin kan ordna omhändertagande av matavfall och brännbart avfall samt ge goda råd om annan återvinning.

Toaletter

Vid större arrangemang är det viktigt att det finns ett tillräckligt antal toaletter med handtvätttnöjlighet för besökarna. Används så kallade bajamajor måste tömningen ske på ett hygieniskt och miljöriktigt sätt. De som hyr ut bajamajorna kan vanligtvis tipsa om vilka företag som kan anlitas för tömning.

Höga ljudnivåer

Du som arrangör måste tänka på att försöka minimera risken för störningar för omgivningen från ditt evenemang. Ljudnivån från eventuella livespelningar och bakgrundsmusik ska därför anpassas så att närboende inte utsätts för bullerstörningar. Tänk på att, om möjligt, rikta högtalare så att närboende inte blir störda. Ni är som verksamhetsutövare är skyldiga att bedriva en egenkontroll vid musikevenemang genom att till exempel ha rutiner och göra egna ljud­mätningar. Vidare kan ljudnivåer och speltider komma att begränsas i tillståndet för att använda offentlig plats, se nedan under Övrig information.

Övrig information

Om verksamheten ska bedrivas på gator och torg krävs tillstånd av markägaren. I samband med dessa tillstånd bör Vakin kontaktas för råd och tips. Gator och parker på Umeå kommun beslutar om markupplåtelse på kommunal mark. Tillfälliga torgplatser hyr du av Gator och parker se nedan.

Om du vill ställa upp något på gatan eller trottaren, eller använda en offentlig plats på något annat sätt krävs även ett särskilt tillstånd från Polismyndigheten. En trafikanordningsplan kan behöva tas fram om du i samband med ditt evenemang spärrar av gata eller trottoar. Kontakta Gator och parker, myndighetsgruppen för mer information. Tillstånd krävs för byggnationer av tält, scener eller andra byggnader. Lov och tillstånd kring byggande söks hos Bygglov.

Sidan publicerades