Klimatkontrakt 2030

Umeå kommun är en av 23 kommuner som har undertecknat Klimatkontrakt 2030 med sex myndigheter. Det är ett kontrakt mellan städer och myndigheter för att snabba på utvecklingen av klimatneutrala städer.

För att klara den stora omställning vi behöver på kort tid krävs samarbete mellan invånare, politiker, företag och tjänstemän på en nivå som aldrig skett förut. Nationell, regional och lokal nivå måste arbeta åt samma håll och tillsammans. Kontraktet tydliggör vägen framåt.

Myndigheterna som har skrivit under 2023

Energimyndigheten, Vinnova, Formas, Tillväxtverket, Trafikverket och Naturvårdsverket.

Kommuner som har skrivit under 2023

Borås, Borlänge, Enköping, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Järfälla, Kalmar, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Lund, Malmö, Mariestad, Nacka, Skellefteå, Stockholm, Umeå, Uppsala, Växjö, Örebro och Östersund.

Våra åtaganden

Umeå kommun avser vara en föregångare i omställningen till klimatneutrala städer och kommuner – med ett gott liv för alla, inom planetens gränser. Umeå kommun ska som ett led i det

 • genomföra Umeå kommunkoncerns åtgärdsprogram för att nå beslutade klimatmål
 • kraftsamla för Umeås klimatomställning tillsammans med näringsliv, civilsamhälle och akademi genom att samordna och driva Umeå klimatfärdplan, Umeås lokala klimatkontrakt
 • skapa omställningskraft i hela regionen genom att etablera Umeå som ett nav för innovation kring hållbar och jämställd stadsplanering, bland annat genom att stödja innovationsprojekt i samverkan med övriga städer i norra Sverige
 • etablera en kreativ hubb där olika kompetenser korsbefruktas, stärker kreativitet och innovation samt spelar en viktig och branschöverskridande roll i grön och digital omställning, i enlighet med New European Bauhaus
 • stärka Umeå som logistik- och energihubb i regionen genom att möjliggöra hållbara transport och logistiklösningar
 • ta fram en ny energiplan för Umeå kommun med bas i scenarioanalyser för Umeås framtida energisystem
 • aktivt medverka i EU:s mission - 100 klimatneutrala och smarta städer till 2030
 • fortsätta att utveckla ”Systemdemonstrator för ett klimatneutralt Umeå baserad i den nya stadsdelen Tomtebo strand” liksom systemdemonstrator ”Färdplan för mobilitetshubbar” tillsammans med Uppsala och Linköping
 • fortsätta att utveckla samverkansformer med civilsamhälle och invånare inom bland annat Umecom – Umeås medborgarverkstad.

En del av EU:s 100 klimatneutrala städer

Klimatkontrakt 2030 är en del av satsningen på Klimatneutrala städer 2030 inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities, där Umeå ingår. Det är också en del av EU-kommissionens satsning på 100 klimatneutrala städer till 2030. Den ska bidra till omställningen genom att många arbetar tillsammans, och genom att vi testar nya sätt att arbeta på.

Klimatkontraktet revideras varje år i december.

Läs 2023 års klimatkontrakt mellan Umeå, myndigheterna och Viable Cities , 586.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

Klimatkontrakt 2030 är det första klimatkontraktet i Europa. Det är ett ömsesidigt avtal mellan kommuner i Sverige, sex myndigheter samt innovationsprogrammet Viable Cities, där alla ska arbeta för att öka takten i klimatomställningen. Umeå kommun har som mål att Umeå stad ska vara klimatneutralt år 2030 och hela kommunen år 2040.

Under 2022 startade arbetet med EU kommissionens mission om att nå 100 klimatneutrala städer till 2030. Inom missionen kommer EU-kommissionen lansera Europeiska klimatkontrakt för att öka omställningsförmågan i städer och kommuner. Umeå kommun har valts ut som en av de 112 städerna som ska gå före. Sju av dem finns i Sverige.

Kommuner som har skrivit under:

Borlänge, Borås, Enköping, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Järfälla, Helsingborg, Järfälla, Kalmar, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Lund, Malmö, Mariestad, Nacka, Skellefteå, Stockholm, Umeå, Uppsala, Växjö, Örebro, Östersund skrivit under.

Myndigheterna som har skrivit under:

Energimyndigheten, Vinnova, Formas, Tillväxtverket, Trafikverket och Naturvårdsverket.

För att klara den stora omställning vi behöver på kort tid krävs samarbete mellan invånare, politiker, företag och tjänstemän på en nivå som aldrig skett förut. Nationell, regional och lokal nivå måste arbeta åt samma håll och tillsammans. Kontraktet tydliggör vägen framåt.

Kontrakten är lokalt anpassade men alla kommuner ska bland annat att arbeta för att minska klimatutsläppen och att involvera invånarna i klimatomställningsarbetet. Umeå kommun arbetar bland annat med en klimat­färdplan för omställningen som involverar näringlivet, idéburna organisationer, universiteten och offentliga verksamheter i Umeå. Genom kontraktet får kommunen stöd av de nationella myndigheterna och Viable Cities.

Umeå kommun avser vara en föregångare i omställningen till klimatneutrala städer och kommuner –med ett gott liv för alla, inom planetens gränser. Umeå kommun ska som ett led i det

 • genomföra Umeå kommunkoncerns åtgärdsprogram för att nå beslutade klimatmål
 • kraftsamla för Umeås klimatomställning tillsammans med näringsliv, civilsamhälle och akademi genom att samordna och driva Umeå klimatfärdplan, Umeås lokala klimatkontrakt
 • skapa omställningskraft i hela regionen genom att etablera Umeå som ett nav för innovation kring hållbar och jämställd stadsplanering, bland annat genom att stödja innovationsprojekt i samverkan med övriga städer i norra Sverige
 • etablera en kreativ hubb där olika kompetenser korsbefruktas, stärker kreativitet och innovation samt spelar en viktig och branschöverskridande roll i grön och digital omställning, i enlighet med New European Bauhaus
 • stärka Umeå som logistik- och energihubb i regionen genom att möjliggöra hållbara transport och logistiklösningar
 • ta fram en ny energiplan för Umeå kommun med bas i scenarioanalyser för Umeås framtida energisystem
 • aktivt medverka i EU:s mission - 100 klimatneutrala och smarta städer till 2030
 • fortsätta att utveckla ”Systemdemonstrator för ett klimatneutralt Umeå baserad i den nya stadsdelen Tomtebo strand” liksom systemdemonstrator ”Färdplan för mobilitetshubbar” tillsammans med Uppsala och Linköping
 • fortsätta att utveckla samverkansformer med civilsamhälle och invånare inom bland annat Umecom – Umeås medborgarverkstad.

Klimatkontrakt 2030 är också en del av EU Cities Mission där 112 städer i Europa är föregångare i att ställa om som del i Europas gröna giv med det övergripande målet att nå en klimatneutral kontinent 2050.

I Sverige mobiliserar 23 städer och sex myndigheter tillsammans med Viable Cities för att få omställningen att gå fortare. Klimatkontrakt 2030, som årligen revideras och vässas, är ett verktyg för denna mobilisering.

Kontraktet revideras varje år, både hos kommunerna, myndigheterna och Viable Cities. De reviderade kontrakten är mer ambitiösa än de tidigare. Till exempel genom ett verktyg för uppföljning av omställningsmålen och vad kommunen ska göra.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på omställningen till klimatneutrala och hållbara städer. Programmets mission är klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Det betyder att vi riktar all vår energi och alla våra aktiviteter mot ett mål: Städer som fungerar bra för människorna som bor i den, som är bra för medborgarnas, företagens och samhällets ekonomi – och – som är bra för klimatet och vår planet. Vi arbetar alltså för att skapa ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara städer.

Sidan publicerades