Klimatkontrakt 2030

Umeå kommun är en av nio kommuner som har undertecknat Klimatkontrakt 2030. Det är ett kontrakt mellan städer och myndigheter för att snabba på utvecklingen av klimatneutrala städer.

Vi, alla, måste arbeta snabbare och tillsammans för att vi ska nå FN:s mål enligt Paris-avtalet från 2015 – att hålla ökningen av medeltemperaturen på jorden under 1,5 grader. För att kunna genomföra de genomgripande förändringar som krävs behöver vi utforska andra sätt att arbeta på, på alla nivåer i samhället.

Klimatkontrakt 2030 är en del av satsningen på Klimatneutrala städer 2030 inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities, där Umeå ingår. Satsningen ska bidra till omställningen genom att många arbetar tillsammans, och genom att vi testar nya sätt att arbeta på.

Klimatkontraktet revideras varje år i december. Under 2021 har 14 kommuner tillkommit, som nu påbörjar utvecklingen av klimatkontrakt, med Umeå och de andra åtta städerna som föregångare.

Frågor och svar

Klimatkontrakt 2030 är det första klimatkontraktet i Europa. Det är ett ömsesidigt avtal mellan kommuner i Sverige, fem myndigheter samt innovationsprogrammet Viable Cities, där alla ska arbeta för att öka takten i klimatomställningen. Umeå kommun har som mål att Umeå stad ska vara klimatneutralt år 2030 och kommunen år 2040.

Under 2022 startade arbetet med EU kommissionens mission om att nå 100 klimatneutrala städer till 2030. Inom missionen kommer EU-kommissionen lansera Europeiska klimatkontrakt för att öka omställningsförmågan i städer och kommuner.

Utöver Umeå har Enköping, Göteborg, Järfälla, Lund, Malmö, Stockholm, Uppsala och Växjö skrivit under. Myndigheterna är Energimyndigheten, Vinnova, Formas, Tillväxtverket och Trafikverket. Ytterligare 14 kommuner signerar en avsiktsförklaring för att skriva under ett klimatkontrakt under 2022.

För att klara den stora omställning vi behöver på kort tid krävs samarbete mellan invånare, politiker, företag och tjänstemän på en nivå som aldrig skett förut. Nationell, regional och lokal nivå måste arbeta åt samma håll och tillsammans. Kontraktet tydliggör vägen framåt.

Kontrakten är lokalt anpassade men alla kommuner ska bland annat att arbeta för att minska klimatutsläppen och att involvera invånarna i klimatomställningsarbetet. Umeå kommun arbetar bland annat med en klimat­färdplan för omställningen som involverar näringlivet, idéburna organisationer, universiteten och offentliga verksamheter i Umeå. Genom kontraktet får kommunen stöd av de nationella myndigheterna och Viable Cities.

I klimatkontraktet som skrevs under 8 december 2021 åtar sig Umeå kommun att

  • bli en klimatneutral kommunkoncern till 2025 genom att genomföra koncernens åtgärdsprogram för klimat­målen.
  • kraftsamla för klimatomställningen tillsammans med näringsliv, civilsamhälle och akademi genom att sam­ordna och driva Umeå klimatfärdplan
  • stödja den gröna industriomställningen genom samarbete med näringsliv och akademi
  • skapa omställningskraft i hela regionen genom att etablera Umeå som ett nav för innovation kring hållbar och jämställd stadsplanering
  • stärka Umeå som logistik- och energihubb i regionen genom att möjliggöra hållbara transport och logistik­lösningar
  • ansöka om att bli en av städerna inom EU:s mission - 100 klimatneutrala städer 2030 i Europa.

Genom det svenska Klimatkontrakt 2030 har Umeå och de andra kommunerna goda förutsättningar för att söka och beviljas finansiellt stöd från EU och kan även bidra till andra städers klimatomställning internationellt.

Ja, kommunen tänker söka EU:s utlysning 2022 samt även andra europeiska och nationella utlysningar då de är ett viktiga verktyg för klimatomställningen.

Kontraktet revideras varje år, både hos kommunerna, myndigheterna och Viable Cities. De reviderade kontrakten är mer ambitiösa än de tidigare. Till exempel genom ett verktyg för uppföljning av omställningsmålen och vad kommunen ska göra.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på omställningen till klimatneutrala och hållbara städer. Programmets mission är klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Det betyder att vi riktar all vår energi och alla våra aktiviteter mot ett mål: Städer som fungerar bra för människorna som bor i den, som är bra för medborgarnas, företagens och samhällets ekonomi – och – som är bra för klimatet och vår planet. Vi arbetar alltså för att skapa ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara städer.

Sidan publicerades