Planer och program för Umeå landsbygd

På denna sida har vi samlat kommunala planer och handlingar med fokus på Umeå landsbygd. Dessa anger Umeå kommuns målsättningar för landsbygdsutveckling och visar på vilka strategier som ska användas i arbetet, vilka åtgärder som krävs för att vi ska nå våra mål samt vilka aktörer som har rådighet i vilka frågor.

Översiktsplan och program för Umeå landsbygd

I augusti 2018 antogs en ny översiktsplanedel och ett tillhörande program för Umeå landsbygd. Framtagandet genom­fördes med omfattande dialogprocesser såväl externt som internt. Den externa processen planerades och genomfördes tillsammans med Bygderådet Umeå, en paraplyorganisation för föreningar på Umeå landsbygd, för att involvera boende och verksamma på Umeå landsbygd på bästa sätt. Diskussioner fördes även med externa aktörer som universiteten, Länsstyrelsen och andra organisationer. Internt tillsattes en bred arbetsgrupp från olika kommunala verksamheter som övergripande planering, fritid, skola, socialtjänst, näringsliv, turism, med flera.

Tematiskt tillägg för landsbygden

Översiktsplanedelen, Tematiskt tillägg för landsbygden, anger kommunens målsättningar för landsbygdsutveckling. Här redovisas också planförutsättningar för exempelvis grönstruktur, värdefull och känslig natur, naturresurser som jord- och skogsbruk samt bland annat berg och grus. Översiktsplanedelen behandlar ett stort antal områden och resurser som bidrar stärkande till en utvecklad landsbygd.

Den övergripande målsättningen handlar om att Umeå landsbygd ska vara en attraktiv plats för boende, näringsliv, föreningar och besökare, där hållbar tillväxt, god livskvalitet och samverkan mellan landsbygdsaktörer är i fokus.

Program för hållbar landsbygdsutveckling

Program för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun konkretiserar översiktsplanedelens målsättningar genom förslag på åtgärder och initiativ. Programmet visar på övergripande strategier och hur kommunen generellt ska arbeta för en hållbar utveckling landsbygdsutveckling. Fokus ligger på vad kommunen kan genomföra internt och hur kommunen kan ta initiativ externt, framför allt kring samordning och samverkan. Programmet ger även exempel på vilka insatser och samarbeten som andra aktörer kan göra inom en rad områden för att nå målen om hållbar landsbygdsutveckling.

Programmet är indelat i olika teman – dessa teman går in i varandra och är ömsesidigt stärkande:

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Starkt lokalt näringsliv
  • Väl fungerande offentlig service
  • Goda kommunikationer
  • Aktiv lokal utveckling

Serviceplan för kommersiell service

Som en del i genomförandet av Program för hållbar landsbygdsutveckling, antogs i juni år 2019 Plan för kommersiell service på Umeå landsbygd. Planen är ett verktyg i det långsiktiga arbetet med kommersiell serviceutveckling på landsbygden och syftar till att öka handlingsberedskapen i frågor kring kommersiell service. Den ger dessutom tydliga förutsättningar för stödberättigande myndigheter att besluta om ekonomiska stöd till kommunens lanthandlare och annan kommersiell service. Plan för kommersiell service syftar också till att öka kunskapen om den betydelse som dagligvarubutiker och annan kommersiell service har för Umeås landsbygd och kommunen i stort.

Övergripande målsättningar med serviceplanen:

  • Att stärka utvecklingen av dagligvarubutiker och annan kommersiell service på Umeå landsbygd
  • Att Länsstyrelsen och andra stödberättigande myndigheter har fullgott underlag för beviljande av stöd inom kommersiell service för Umeå landsbygd
  • Att kunskapen om betydelsen av kommersiell service på Umeå landsbygd höjs och stärks, internt såväl som externt
Sidan publicerades