Planer och program för Umeås landsbygder

Här kan du läsa om kommunens planer och program för Umeås landsbygder. Dessa anger kommunens målsättningar för en hållbar landsbygdsutveckling och beskriver hur vi tillsammans kan arbeta för att nå målen.

Remiss av Program för hållbar landsbygdsutveckling

Umeå kommuns landsbygdsprogram från 2018 har reviderats och varit ute på remiss där politiska nämnder, intresseorganisationer och allmänhet haft möjlighet att tycka till. Den 11 februari 2024 var sista dag att lämna synpunkter.

Programförslaget har nu bearbetats utifrån de synpunkter som inkommit under remissperioden. Den 23 april antogs det reviderade programmet i Kommunstyrelsens planeringsutskott. Programmet går nu vidare för slutligt antagande i Kommunfullmäktige i augusti.

Nedan kan du ta del av programförslaget som varit ute på remiss. Här finns också en kort video som sammanfattar programförslaget på åtta minuter.

Så har revideringen gått till

Program för hållbar landsbygdsutveckling har reviderats åren 2022-2024. Dialoger och workshops har skett på flera nivåer: med boende och verksamma på Umeå landsbygd, Umeå kommuns landsbygdsutvecklingsråd, nämnder, kommunala verksamheter och intresseorganisationer inom landsbygdsutveckling.

I samband med remissen så ordnades även informationsträffar i fem byar. Syftet med träffarna var att berätta om programmet och uppmuntra boende att tycka till. Under varje träff ordnades ett förmingel där boende och verksamma hade möjlighet att träffa och prata med tjänstepersoner från olika kommunala verksamheter.

Har du frågor om programmet eller arbetet med landsbygdsutveckling? Tveka inte att höra av dig via kontaktuppgifterna nedan!

I augusti 2018 antogs en översiktsplanedel och ett tillhörande program för Umeå landsbygd. Under framtagandet genom­fördes omfattande dialoger med såväl boende som verksamma på Umeå landsbygd och aktörer som universiteten, Länsstyrelsen och andra organisationer. Internt tillsattes en bred arbetsgrupp från olika kommunala verksamheter som övergripande planering, fritid, skola, socialtjänst, näringsliv, turism, med flera.

Tematiskt tillägg för landsbygden

Översiktsplanedelen, Tematiskt tillägg för landsbygden, anger kommunens målsättningar för landsbygds­utveckling. Här redovisas också planförutsättningar för exempelvis grönstruktur, värdefull och känslig natur, naturresurser som jord- och skogsbruk samt bland annat berg och grus. Översiktsplanedelen behandlar ett stort antal områden och resurser som bidrar stärkande till en utvecklad landsbygd.

Den övergripande målsättningen handlar om att Umeå landsbygd ska vara en attraktiv plats för boende, näringsliv, föreningar och besökare, där hållbar tillväxt, god livskvalitet och samverkan mellan landsbygdsaktörer är i fokus.

Program för hållbar landsbygdsutveckling (2018)

Program för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun konkretiserar översiktsplanedelens målsättningar genom förslag på åtgärder och initiativ. Programmet visar hur kommunen generellt ska arbeta för en hållbar landsbygdsutveckling. Fokus ligger på områden där kommunen har rådighet eller kan bidra stöttande. Utgångs­punkten är att landsbygdsutveckling skapas tillsammans och att ingen aktör har ensam rådighet. Trepartner­skapet mellan ideell, privat och offentlig sektor utgör kommunens arbetsmodell för landsbygdsutveckling.

OBS! Programmet från 2018 har reviderats, se text längre upp på sidan.

Plan för kommersiell service

Som en del i genomförandet av Program för hållbar landsbygdsutveckling, antogs år 2019 Plan för kommersiell service på Umeå landsbygd. Planen är ett verktyg i det långsiktiga arbetet med kommersiell serviceutveckling på landsbygden och syftar till att öka handlingsberedskapen i frågor kring kommersiell service. Den ger dessutom tydliga förutsättningar för stödberättigande myndigheter att besluta om ekonomiska stöd till kommunens lanthandlare och annan kommersiell service. Plan för kommersiell service syftar också till att öka kunskapen om den betydelse som dagligvarubutiker och annan kommersiell service har för Umeås landsbygd och kommunen i stort.

Övergripande målsättningar med serviceplanen:

  • Att stärka utvecklingen av dagligvarubutiker och annan kommersiell service på Umeå landsbygd
  • Att Länsstyrelsen och andra stödberättigande myndigheter har fullgott underlag för beviljande av stöd inom kommersiell service för Umeå landsbygd
  • Att kunskapen om betydelsen av kommersiell service på Umeå landsbygd höjs och stärks, internt såväl som externt

Strategi för Holmön

År 2013 antogs en strategi för Holmön som visar vilka strategiska målsättningar Umeå kommun har för Holmöns utveckling. Strategin togs fram i samråd med boende och verksamma på Holmön.

Den övergripande målsättningen för Holmön är att:

• Det ska vara möjligt att bo, arbeta och bedriva verksamheter på Holmön.
Likaså ska det vara möjligt att ha daglig arbetspendling till/från fastlandet.
• Det stora värdet av Holmöns unika natur- och kulturmiljö ska tillvaratas,
utvecklas och marknadsföras för besöks-, rekreations- och turiständamål för
såväl lokala, regionala som andra målgrupper.

Sidan publicerades www.umea.se/landsbygdsprogram