Projekt på Umeås landsbygder

Det pågår många spännande satsningar på Umeås landsbygder. Här kan du läsa om pågående landsbygds­projekt som Umeå kommun driver och är en del av.

Lokal samverkan för stärkt service på Umeå landsbygd (Lokal SamService)

Från och med hösten 2022 driver Umeå kommun ett projekt som syftar till att säkra och stärka den kommersiella servicen på Umeås landsbygder. Med kommersiell service menas exempelvis dagligvarubutiker, drivmedelstationer, post- och paketutlämning och ombudstjänster.

Det övergripande målet med projektet är att kommunen ska bli bättre på att möta, stötta och samverka med lokala aktörer inom serviceutveckling genom ny kunskap och nya arbetssätt. I projektet arbetar Umeå kommun med butiker och föreningar i orterna Botsmark, Holmön, Sörmjöle och Överboda.

Projektet finansieras genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via Tillväxtverket och pågår till februari 2024.

Hör mer om projektet och olika insatser som gjorts på orterna via den 3 minuter långa projektiflmen nedan.

EU logo

Digitala företagsplattformar för likvärdiga digitaliseringsmöjligheter på landsbygd (DigiPlats)

Mellan januari och december 2024 driver Umeå kommun ett digitaliseringsprojekt med fokus på företag på landsbygd. Målet med projektet är att öka kunskapen om hur kommuner tillsammans med andra företagsfrämjare kan samverka för att skapa lokala digitala plattformar som stärker småföretag på landsbygd i deras digitaliserande och affärsutvecklande. Projektet görs i samverkan med Umeå Universitet och Örnsköldsviks kommun.

Under projektets gång kommer digitala plattformar att testas bland annat i Sörmjöle och på Holmön i Umeå kommun, samt i Nätradalen i Örnsköldsviks kommun.

I Sörmjöle kommer en digital anslagstavla att testas som ska fungera som ett skyltfönster och en marknadsplats för bygdens företagare, exempelvis lokala producenter och förädlare. På Holmön ska en lokal digital plattform utvecklas där öns tjänster, produkter och resurser samlas och görs bokningsbara för såväl boende som besökare.

Projektet finansieras genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via Tillväxtverket och avslutas 31 oktober 2024.

Frågor om projektet?

Kontakta projektledaren:

Linn Alexandersson
070-655 02 99
linn.alexandersson@umea.se

EU logo

Living lab för autonoma transporter i glesbygd

Umeå kommun är en samarbetspart i ett projekt som tar utgångspunkt i Tavelsjö- och Rödåbygden och som handlar om att skapa ett nationellt living lab ("levande labb", en slags testmiljö) för autonoma transporter, det vill säga förarlösa transporter. Projektet siktar på att skapa hållbara transportlösningar som inte bara gynnar Tavelsjö- och Rödåbygden, utan fler lands- och glesbygder och på sikt även större tätorter och städer.

Living lab finaniseras av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova och pågår november 2023 - november 2026, totalt tre år. Projektet ägs av Statens Väg- & Transportforskningsinstitut (VTI) och inkluderar flera samarbetspartners på såväl lokal, regional som nationell nivå.

I samverkan med boende och verksamma i Tavelsjö- och Rödåbygden kommer parterna i projektet att inventera transportbehov, såväl nutida som framtida, och skapa förslag på transporttjänster som kan baseras på autonom trafik. Projektet kommer också utveckla affärsmodeller för olika transportkoncept samt göra tillståndsansökningar inför framtida konkreta test.

Frågor om projektet?

Kontakta projektledaren:

Cilli Sobiech
Senior forskare
Statens Väg- & Transportforskningsinstitut
072-225 55 38
cilli.sobiech@vti.se

Sidan publicerades www.umea.se/landsbygdsprojekt