Skyddsföreskrifter Vindelälvsåsen

Här kan du ta del av skyddsföreskrifterna för Vindelälvsåsens vattenskyddsområde. Ladda ner som pdf eller läs direkt på sidan

Ladda ner skyddsföreskrifterna som pdf , 100.4 kB.

§ 1 Allmänt


Nedanstående föreskrifter gäller inom det skyddsområde som utmärkts på bifogad karta.

Skyddsområdet är indelat i vattentäktszon samt primär, sekundär och tertiär skyddszon.

Syftet med vattenskyddsområdet är att skydda vatten­tillgångarna inom området i ett flergenerationsperspektiv.

Av lag och föreskrifter följer särskilda regler för vattenskydds­områden. Krav på anmälan eller tillstånd enligt dessa före­skrifter påverkar inte de regler om förbud, tillstånd eller anmälan som kan följa av lag eller föreskrifter. Krav på anmälan eller tillstånd enligt dessa föreskrifter gäller inte åtgärder som genast måste genomföras för att förhindra eller åtgärda faror för människors liv och hälsa, grundvattnet eller miljön. Åtgärder som genast måste genomföras för att vidmakthålla viktiga samhällsfunktioner får också göras utan anmälan eller tillstånd. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska snarast möjligt underrättas om åtgärderna.

§ 2 Förklaring

I dessa föreskrifter har ordet hantering samma betydelse som enligt lagstiftning om kemiska produkter, det vill säga innehav, lagring och användning, om inte annat föreskrivs.

Med miljö- och hälsoskyddsnämnd avses den kommunala nämnd som har att fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Med grot avses grenar och toppar, det vill säga det spill som uppstår i samband med avverkning.

Med växtnäringsämnen avses naturgödsel, handelsgödsel, avloppsslam och andra ämnen som tillförs gröda i närings­tillskottssyfte.

Med schaktningsarbete avses sänkning av marknivån för större anläggningsarbete än för grundläggning av enskild villa eller till djup lägre än en meter.

Med maskinell markberedning avses plöjning, harvning och högläggning samt annan markberedning för skogs­plantering.

§ 3 Vattentäktszon

Inom vattentäktszon får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Det är förbjudet med andra pumpanläggningar än sådana som är överbyggda och försedda med larm.

§ 4 Primär skyddszon

a) Miljöfarlig verksamhet

Det är förbjudet att etablera miljöfarlig verksamhet om det föreligger risk att grundvatten, ytvatten eller mark förorenas.

b) Hantering av petroleumprodukter, kemikalier och andra för yt- och grundvatten skadliga ämnen

 • Det är förbjudet att utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden bedriva näringsverksamhet i vilken hanteras petroleumprodukter eller brandfarliga vätskor.
 • Det är förbjudet att etablera ytterligare näringsverksamhet i vilken hanteras petroleumprodukter och brandfarliga vätskor.
 • Uppvärmning av bostads- och näringsfastighet med petroleumprodukter ska anmälas till miljö- och hälsoskydds­nämnd.
 • Det är förbjudet att i övrigt hantera petroleumprodukter och brandfarliga vätskor.
 • Det är förbjudet med förvaringsbehållare (cisterner) med en totalvolym större än 250 liter och stationära förbrännings­motorer om de inte är utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken.
 • Det är förbjudet att hantera kemiska bekämpningsmedel. Förbudet avser inte användning av kemiska bekämpnings­medel direkt på djur om det sker inomhus, liksom hushållsanvändning av kemiska bekämpnings­medel som sker inomhus samt användning av sådana medel på husfasad.
 • Det är förbjudet att utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnd hantera växtnäringsämnen. Tillstånd krävs dock inte för hushållshantering av växtnäringsämnen.

Hantering av andra kemikalier och för yt- och grundvatten skadliga ämnen ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnd. Anmälan krävs dock inte för hantering av färg, lösningsmedel och liknande i hushåll och för underhåll av byggnad.

Med hantering avses i denna punkt inte sedvanligt innehav av drivmedel som finns i tankar i, eller andra petroleum­produkter nödvändiga för drift av bilar, skotrar, arbetsmaskiner och liknande fordon. Detta undantag gäller inte för fordon som inte längre är i bruk (skrotfordon).

Med hantering avses inte heller påfyllnad, förvaring och transport av maximalt två dunkar à 20 liter drivmedel. Inte heller avses hantering av mindre mängder än 5 liter av andra petroleumprodukter och kemikalier.

c) Transport av farligt gods

Det är förbjudet att transportera farligt gods genom skyddsområdet utom på de vägar som av länsstyrelsen rekommenderas för transport av farligt gods samt på järnvägar.

d) Upplag och väghållning

 • Det är förbjudet att ha upplag av asfalt och oljegrus.
 • Det är förbjudet att utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden använda och lagra vägsalt.

e) Täktverksamhet, andra schaktningsarbeten med mera

Befintlig materialtäkt för husbehov ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

 • Det är förbjudet att utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden etablera ytterligare materialtäkt för husbehov.
 • Det är förbjudet att etablera ytterligare annan materialtäkt.
 • Det är förbjudet att bedriva materialtäktverksamhet till lägre nivå än 3 meter över högsta naturliga grundvatten­nivå.
 • Det är förbjudet att utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnd framföra motorfordon inom täktområde.
 • Det är förbjudet att utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden utföra schaktningsarbete. Tillstånd krävs inte för arbeten som prövas av miljödomstolen eller länsstyrelsen. Tillstånd krävs inte heller för schaktning för byggnader som fått bygglov.

f) Jordbruk

Det är förbjudet att utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnd förvara ensilage i silo.

g) Skogsbruk

 • Det är förbjudet att ha permanenta upplag av grot, bark och timmer.
 • Det är förbjudet att utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden lägga upp tillfälligt upplag av grot, bark och timmer. Med permanent upplag i denna punkt avses upplag under längre period än två avverkningssäsonger. Normala vedupplag och timmeravlägg under pågående avverkning omfattas inte.
 • Det är förbjudet att utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden utföra maskinell markberedning. Detsamma gäller stubbrytning.

h) Avledning av avloppsvatten samt hantering av avfall

 • Det är förbjudet att anlägga ytterligare anläggningar för infiltration av spillvatten.
 • Det är förbjudet att tvätta fordon på plats med utsläpp till dagvatten, infiltrationsanläggning eller mark. Förbudet avser inte tvätt utan rengöringsmedel.
 • Det är förbjudet att deponera avfall.
 • Det är förbjudet att lägga upp snö från annat område än vad som utgör det primära skyddsområdet.

i) Energianläggningar, borrningsarbete med mera

 • Det är förbjudet att anlägga ytterligare anläggningar för utvinning av och lagring av energi i berg och grundvatten.
 • Det är förbjudet att utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden anlägga ytterligare annan anläggning för utvinning av och lagring av energi (ytjord- och sjövärme).
 • Det är förbjudet att utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden utföra andra typer av borrningar eller liknande arbeten.

j) Enskilda grundvattentäkter

 • Det är förbjudet att utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnd anlägga ytterligare brunn för enskild vattentäkt.

§ 5 Sekundär skyddszon

a) Miljöfarlig verksamhet

Det är förbjudet att utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden etablera miljöfarlig verksamhet om det föreligger risk att grundvatten, ytvatten eller mark förorenas.

b) Hantering av petroleumprodukter, kemikalier och andra för yt- och grundvatten skadliga ämnen

 • Uppvärmning av bostads- och näringsfastighet med petroleumprodukter ska anmälas till miljö- och hälsoskydds­nämnd.
 • Det är förbjudet att utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden i övrigt hantera petroleumprodukter och brandfarliga vätskor.
 • Det är förbjudet med förvaringsbehållare (cisterner) med en totalvolym större än 250 liter och stationära förbränningsmotorer om de inte är utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken.
 • Det är förbjudet att utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden hantera kemiska bekämpningsmedel. Förbudet avser inte användning av kemiska bekämpningsmedel direkt på djur om det sker inomhus, liksom hushållsanvändning av kemiska bekämpningsmedel som sker inomhus samt användning av sådana medel på husfasad.
 • Det är förbjudet att utan tillstånd av miljö- och hälsoskydd hantera växtnäringsämnen. Tillstånd krävs dock inte för hushållshantering av växtnäringsämnen.

Hantering av andra kemikalier och för yt- och grundvatten skadliga ämnen ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnd. Anmälan krävs dock inte för hantering av färg, lösningsmedel och liknande i hushåll och för underhåll av byggnad.

Med hantering avses i denna punkt inte sedvanligt innehav av drivmedel som finns i tankar i, eller andra petroleum­produkter nödvändiga för drift av bilar, skotrar, arbetsmaskiner och liknande fordon. Detta undantag gäller inte för fordon som inte längre är i bruk (skrotfordon).

Med hantering avses inte heller påfyllnad, förvaring och transport av maximalt två dunkar á 20 liter drivmedel. Inte heller avses hantering av mindre mängder än 5 liter av andra petroleumprodukter och kemikalier.

c) Transport av farligt gods

Det är förbjudet att transportera farligt gods genom skyddsområdet utom på de vägar som av länsstyrelsen rekommenderas för transport av farligt gods samt på järnvägar.

d) Upplag och väghållning

Det är förbjudet att ha upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt.

Med upplag av vägsalt avses inte förvaring under innevarande säsong av salt för spridning på enskilda vägar. All annan förvaring av vägsalt under innevarande säsong är dock förbjuden än sådan förvaring där saltet lagras skyddat (under tak, presenning eller dylikt) och säckarna är täta och hela.

e) Täktverksamhet, andra schaktningsarbeten

Befintlig materialtäkt för husbehov ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

 • Det är förbjudet att utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden etablera ytterligare materialtäkt för husbehov.
 • Det är förbjudet att etablera ytterligare annan materialtäkt.
 • Det är förbjudet att bedriva täktverksamhet till lägre nivå än 2 meter över högsta naturliga grundvattennivå.
 • Det är förbjudet att utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnd framföra motorfordon inom täktområde.
 • Det är förbjudet att utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden utföra schaktningsarbete. Tillstånd krävs inte för arbeten som prövas av miljödomstolen eller länsstyrelsen. Tillstånd krävs inte heller för schaktning för byggnader som fått bygglov.

f) Jordbruk

Det är förbjudet att utan tillstånd av miljö- och hälsoskydd förvara ensilage i silo.

g) Skogsbruk

Det är förbjudet att ha permanenta upplag av grot, bark och timmer. Med permanent upplag i denna punkt avses upplag under längre period än två avverkningssäsonger. Normala vedupplag omfattas inte.

Det är förbjudet att utan tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnd utföra stubbrytning.

h) Avledning av avloppsvatten samt hantering av avfall

Det är förbjudet att utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnd anlägga ytterligare anläggningar för infiltration av spillvatten.

Det är förbjudet att deponera avfall.

Det är förbjudet att lägga upp snö från annat område än vad som utgör det primära eller sekundära skyddsområdet.

i) Energianläggningar, borrningsarbete med mera

Det är förbjudet att utan tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnd anlägga ytterligare anläggningar för utvinning av eller lagring av energi (ytjord-, berg-, grundvatten- och sjövärme).

Det är förbjudet att anlägga värmelager i grundvatten med temperatur högre än 20°C.

Det är förbjudet att utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden utföra andra typer av borrningar eller liknande arbeten.

j) Enskilda grundvattentäkter

Det är förbjudet att utan tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnd anlägga ytterligare brunn för enskild vattentäkt.

§ 6 Tertiär skyddszon

a) Miljöfarlig verksamhet

Etablering av miljöfarlig verksamhet ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden om det föreligger risk att grund­vatten, ytvatten eller mark förorenas.

b) Hantering av petroleumprodukter, kemikalier och andra för yt- och grundvatten skadliga ämnen.

Ytterligare etablering av yrkesmässig verksamhet vid vilken hanteras petroleumprodukter, kemikalier eller andra skadliga ämnen, eller där sådan befintlig verksamhet utvidgas, ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnd.

c) Transport av farligt gods

Det är förbjudet att transportera farligt gods genom skyddsområdet utom på de vägar som av länsstyrelsen rekommenderas för transport av farligt gods samt på järnvägar.

d) Täktverksamhet och andra schaktningsarbeten

Det är förbjudet att utan tillstånd från länsstyrelsen bedriva sand-, grus-, bergtäktoch annat schaktningsarbete till lägre nivå än 2 meter över högsta naturliga grundvattennivå.

e) Hantering av avfall med mera

 • Det är förbjudet att deponera avfall.
 • Det är förbjudet att lägga upp snö från områden utanför vattenskyddsområdet.

§ 7 Allmänna bestämmelser

Olyckshändelser

Olyckor eller händelser som inträffat inom skyddsområdet och kan medföra risk för yt- eller grundvattenförorening, ska omedelbart anmälas tillräddningstjänsten på telefon 112.

Dispens

Om det finns särskilda skäl kan miljö- och hälsoskyddsnämnden medge undantag (dispens) från ovan meddelade föreskrifter. Vid behov ska samråd äga rum med berörda parter innan dispens medges.

Tillsyn och påföljd

Bestämmelser om tillsyn och påföljder regleras i miljöbalken.

Skyltar

Huvudman för vattentäkten ska sätta upp informationsskyltar vid gator och allmänna vägar som passerar gränsen till skyddsområdet.

§ 8 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Föreskrifterna ska gälla omedelbart även om de överklagas.

Förbud eller tillståndsplikt för befintliga verksamheter och hanteringar börjar gälla ett år efter det att denna föreskrift trätt i kraft. För befintliga anmälningspliktiga verksamheter, hanteringar och uppvärmning behöver en anmälan inte vara inlämnad förrän ett år efter det att dessa föreskrifter trätt i kraft.

Sidan publicerades