Skötsel av minireningsverk

Som innehavare av en avloppsanläggning har du enligt miljöbalken ansvar för tillsyn och för att vidta åtgärder om det blir problem med funktionen eller för omgivningen. Kontakta gärna Miljö- och hälsoskydd för råd.

Minireningsverk är en tekniskt avancerad utrustning som utsätts för en mycket påfrestande miljö. En för­ut­sättning för att en sådan typ av anläggning ska kunna fungera är att den regelbundet kontrolleras och sköts om av kunniga personer. Det är tekniska skillnader mellan olika minireningsverk men nedanstående tips för egenkontrollen gäller för de flesta modeller.

Din egenkontroll

För att uppfylla det ansvar som miljöbalken lägger på dig behöver du alltså ha kontroll över ditt avlopp. Du ska vidta de åtgärder som behövs för att undvika risk för olägenheter, som till exempel spridning av smittämnen, närsalter och ämnen som förbrukar syre. Du ska också kunna visa hur du utför din kontroll. Kontrollen behöver därför journalföras. Du ska kunna visa journal med service­protokoll och eventuella provtagningsrapporter om Miljö- och hälsoskydd begär det.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn

Miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn kan omfatta inspektionsbesök då vi kontrollerar anlägg­ning­en. Tillsynen kan också omfatta fastighetsägarens egenkontroll, journaler, serviceprotokoll med mera. Vi kan begära att du ska redovisa din egenkontroll, göra vissa undersökningar eller ta prover på utgående vatten. Det är du som ska visa att anläggningen uppfyller de krav som kan ställas på den.

Tips inför din egenkontroll

  • Följ fabrikantens instruktioner för tillsyn, drift och underhåll. Årlig kontroll och service bör utföras av sakkunnig person, teckna helst ett serviceavtal med tillverkaren.
  • Kontrollera med tillverkaren vilka garantier som gäller om service inte utförs på rätt sätt.
  • Kontrollera regelbundet att fällningskemikalie finns i minireningsverket.
  • Kontrollera regelbundet eventuellt larm i anläggningen.
  • Slamtöm alltid reningsverket enligt tillverkarens rekommendation, vanligtvis två gånger per år.
  • Kontrollera om möjligt utgående vatten från minireningsverket, alt utsläppspunkten för efter­ Utgående vatten från minireningsverk ska vara klart, ofärgat och luktfritt.
  • För driftsjournal där de viktigaste kontrollpunkterna för ert verk finns med, stäm av med till­ Spara kvitton på inköpt fällningskemikalie eller utförd service samt eventuellt service­protokoll. Sådan dokumentation ska kunna visas upp för Miljö- och hälsoskydd vid tillsynsbesök.

 

Observera att ovanstående kontroller endast är några exempel. Det är du själv, som ägare till ett enskilt avlopp, som är skyldig att inhämta de kunskaper som krävs för att sköta just din anläggning.

Sidan publicerades