Umeälven vid Bölesholmarna

Skötsel av avloppsanläggning

Som ägare av en avloppsanläggning har du ansvar enligt miljöbalken för att egenkontroll utförs, och för att göra åtgärder om det blir problem med funktionen eller att omgivningen störs. Kontakta gärna Miljö- och hälsoskydd för råd.

Din egenkontroll

För att uppfylla ditt ansvar behöver du alltså ha kontroll över ditt avlopp. Du ska göra de åtgärder som behövs för att undvika att det riskerar att uppstå någon olägenhet, som till exempel kan ske uppstå genom spridning av smittämnen och näringsämnen som kan bidra till övergödning.

Tänk på att följa tillverkarens anvisningar för tillsyn, drift och underhåll. Du ska också kun­na visa hur du utför din egenkontroll. Kontrollen behöver därför journalföras. Du ska kunna visa journal med service­protokoll och eventuella provtagningsrapporter om Miljö- och hälsoskydd frågar efter det.

Miljö- och hälsoskydds tillsyn

Miljö- och hälsoskydds tillsyn kan bland annat omfatta inspektionsbesök då vi kontrollerar anlägg­ning­en på plats. Det kan också handla om att vi ställer frågor om rutiner för skötsel och underhåll. Vi kan begära att du ska redovisa egenkontrollen, göra vissa undersökningar eller ta prover på utgående vatten. Det är du som ska visa att anläggningen uppfyller de krav som kan ställas på den.

Tips inför din egenkontroll

Slamavskiljaren

Kontrollera att

 • locket är helt och att det är fastsatt med lämplig låsanordning
 • skiljeväggarna är hela
 • utloppsröret är försett med T-rör för att förhindra slamflykt
 • flytslammet inte har blivit så tjockt att föroreningarna i det inkommande vattnet samlas ovanpå ytslammet i stället för att sjunka till botten
 • slamkakan i första kammaren inte överstiger inloppets mynning
 • det inte finns flytslam i sista kammaren – om det finns kan brunnen behöva tömmas
 • vattennivån ligger i nivå med utloppsröret – om nivån är lägre kan det finnas en läcka som måste tätas, om nivån är högre kan det antingen bero på att det läcker in vatten eller också att brunnen är underdimensionerad
 • det inte luktar mycket från slamavskiljaren – om det gör det måste luftningen ses över.

Efter att slamtömning utförts är viktigt att slamavskiljaren fylls med vatten, med början i den tredje kammaren, för att den ska ha den funktion den är avsedd för. Numera utförs detta av den som på Vakins uppdrag utför slamtömningen.

Fördelningsbrunnen

Kontrollera att

 • locket är helt och att det är fastsatt med lämplig låsanordning
 • det inte bildats beläggning i brunnen – om så är fallet måste brunnen rengöras
 • alla utloppen har justeringsmöjligheter så att vattnet kan fördelas jämnt till alla spridningsledningar
 • vattennivån inte ligger över utloppet – för hög vattennivå kan tyda på att infiltrationen inte fungerar
 • det inte finns slam i brunnen – om det gör det måste brunnen tömmas och rengöras.

Luftningsrör

Kontrollera att

 • luftningsrören är försedda med en luftningshuv för att förhindra att det kommer ned löv, skräp eller snö med mera
 • luftningsrören inte innehåller slam, jord eller liknande – om de gör det måste de spolas
 • det inte är stillastående vatten i luftningsrören.

Stående vatten i luftningsrören kan bero på

 • högt grundvattenstånd – om problemet är kvarstående måste infiltrationen eller markbädden åtgärdas, antingen dräne­ras eller lyftas, beroende på orsaken till det höga grundvattnet
 • en större belastning än vad anläggningen är dimensionerad för – minska belastningen eller uppgradera anläggningen
 • igensatta hål i infiltrationsrören – försök att spola rent via luftningsrören, om igensättningen beror på biologisk beläggning kan den tillbakabildas om anläggningen får vila ett par månader, tänk också på att hålla infiltrations­bädden ren från växter med djupgående rötter
 • markförhållanden som inte är lämpliga för infiltration.

Om du använder kemisk fällning

Kontrollera att

 • doseringen av fällningskemikalien är inställd på rätt nivå i förhållande till belastningen
 • fällningskemikalien inte är på väg att ta slut – kom ihåg att beställa ny i god tid, och spara kvitton.

Om du har fosforfilter/-fälla

Kontrollera att vattnet efter fosforfiltret har ett pH-värde över nio. Vid lägre pH måste filtermassan bytas. Det finns enkla pH-test som du kan använda.

Tänk på att

 • du som fastighetsägare ansvarar för att fosforfiltret fylls på med nytt filtermaterial i samband med tömningen – kvitton från byten sparas och visas upp för Miljö- och hälsoskydd vid begäran
 • hämtning av förbrukad filtermassa görs av kommunens renhållningsbolag, Vakin
 • du kan även ansöka om eget omhändertagande för förbrukad filtermassa

Om anläggningen har pump

Skötsel av pumpar i anläggningen ska ske enligt tillverkarens anvisningar. Det kan handla om rengöring av pump, pumpbrunn och eventuellt filter, och att byta ut filter, kompressor eller andra komponenter. I en anläggning med pump är det viktigt att pumpen fungerar och att du har fungerande larm som kan varna om något är fel.

Sidan publicerades