Tillsyn av små avlopp

Miljö- och hälsoskydd bedriver tillsyn på små avlopp. Målet med tillsynen är att säkerställa att avlopp i kommunen är godkända och inte påverkar våra vattenförekomster på ett negativt sätt.

Varför behöver små avlopp tillsyn?

Gamla och dåligt fungerade avlopp kan utgöra en risk både för badvattenkvaliteten och dricksvattenförsörjningen då orenat avloppsvatten kan sprida sjukdomsalstrande parasiter, bakterier eller virus. Avloppsvatten innehåller också kväve och fosfor som bidrar till övergödning av sjöar och hav. För att förhindra att omgivningen påverkas av avloppsvatten är det viktigt att alla enskilda avlopp har tillräckligt god rening.

Om du fått information om att ditt avlopp ska få tillsyn

Om ditt avlopp ska få tillsyn i år kommer du få ett brev av oss med information om tillsynen. Läs mer om vad tillsyn av ditt avlopp innebär.

Tillsynsavgift

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar ut avgift för handläggning av de ärenden som kräver tillsyn enligt miljöbalken. Avgift vid tillsyn tas ut per timme nedlagd tid i ärendet, utifrån den timtaxa som har fastställts av kommunfullmäktige. Uppgift om aktuell timtaxa hittar du på sidan Avgifter och taxor enligt miljöbalken Länk till annan webbplats..

Mer information

Läs mer på Avloppsguiden Öppnas i nytt fönster. om hur du själv undersöker ditt avlopp. Där hittar du också oberoende information om små avlopp.

Även Havs-och vattenmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har information om små avlopp.

Sidan publicerades