Frågor och svar om tillsyn av små avlopp

Här hittar du svar på vanliga frågor om tillsyn av små avlopp.

Vad innebär tillsyn?

Miljö- och hälsoskydd gör tillsyn för att säkerställa och kontrollera att olika verksamheter, till exempel ett avlopp, följer miljöbalken och miljölagstiftningens följdbestämmelser.

Det kan vi göra genom tillsyn på plats för att bedöma att en miljöfarlig verksamhet fungerar som det är avsett och inte orsakar någon olägenhet för människors hälsa eller miljö. Tillsyn innebär inte alltid att vi gör ett besök. Tillsyn är det också när Miljö- och hälsoskydd begär in uppgifter och information om en verksamhet eller på annat sätt tar fram uppgifter om en verksamhet.

Tillsyn innebär också att Miljö- och hälsoskydd hjälper till, informerar och underlättar för en enskild att leva upp till miljöbalkens bestämmelser.

Miljö- och hälsoskydd tar ut avgift för tillsynen.

Varför bedriver ni tillsyn på små avlopp?

Vi gör tillsynen för att skydda människors hälsa och miljön. Gamla och dåligt fungerade avlopp kan leda till problem med badvatten, dricksvatten och fiske i ditt närområde.

Orenat avloppsvatten kan sprida parasiter, bakterier eller virus som orsakar sjukdom. Avloppsvatten innehåller också kväve och fosfor som bidrar till övergödning av sjöar och hav. Övergödning ger i sin tur sämre livsmiljö för fiskar och andra arter. Det ökar också risken för algblomning.

På senare år har många flyttat till sina fritidshus för att bo där året om. Det sker längs älven, vid kusten och vid sjöar i närheten av tätorten, i områden som ursprungligen var avsedda för fritidshus.

Den totala belastningen på miljön kan bli stor om flera små avlopp har brister. Därför har det nu blivit ännu viktigare att avloppen verkligen fungerar.

Vilka avloppsanläggningar bedriver ni tillsyn på?

Alla avloppsanläggningar som saknar tillstånd eller har tillstånd som är äldre än 9 år kommer få tillsyn av Miljö- och hälsoskydd. Först prioriteras avloppsanläggningar där vattentoalett är påkopplad och där det sker ett utsläpp i mark eller vatten. Vattentoalett kopplad till sluten tank och avlopp med enbart gråvatten från bad, disk och tvätt (BDT) är lägre prioriterade.

Arbetet med tillsynen är omfattande och inspektörerna betar av alla områden i en särskild prioriteringsordning. Ekologisk status, belastningen från fosfor och risker för människors hälsa styr vilka platser man börjar med.

Hur mycket kostar det och varför måste vi betala för detta?

Tanken med tillsynsarbetet är att det är de som berörs av arbetet som ska stå för kostnaden, inte skattebetalarna. Därför tas en avgift ut för att täcka de kostnader som tillsynen genererar. Detta regleras i miljöbalken 27 kapitel 1 §.

Exempel på vad som ingår i timavgiften vid en avloppstillsyn är:

 • Projektering och planering av tillsynen
 • Administrering av utskick och informationsmaterial
 • Förberedelse inför besök
 • Restid
 • Platsbesök och efterföljande inspektionsrapport
 • Eventuella kompletteringar
 • Kontakt med experter, sakkunniga, samt andra regionala och centrala myndigheter
 • Författande av beslut med tillhörande bedömning
 • Eventuella återbesök

Avgiften bestäms av en taxa Länk till annan webbplats. som fastställts av kommunfullmäktige och tas ut som en timavgift. Timavgiften är för närvarande 1160 kronor. Ett standardärende förväntas ta 5–6 timmar.

Är denna tillsyn ett politiskt beslut eller någon lagstiftning?

Det är en blandning av båda faktiskt. Det är ett politiskt beslut i fullmäktige att alla små avlopp ska leva upp till kraven i miljöbalken senast år 2027. Det är en del av Umeå kommuns Vatten- och avloppsstrategi. Den har sedan mynnat ut i en handlingsplan för tillsyn av små avlopp.

Beslutet i fullmäktige är dock en följd av EU:s nya vattendirektiv. Vattendirektivet är EU:s gemensamma lagstiftning för vattenkvalitet och tillgång på vatten. Direktivet är en del av svensk lagstiftning som alla kommuner måste förhålla sig till.

Gör nämnden tillsyn på Vakins kommunala avlopp? Är det inte viktigare att göra insatser mot miljöfarliga verksamheter/industrier och deras utsläpp?

Vakin har ett årligt kontrollprogram och uppföljning via Miljörapporter/årsrapporter. Inom Miljö- och hälsoskydd jobbar vi brett med att övervaka många typer av miljöfarliga verksamheter.

Hur länge gäller ett tillståndsbeslut?

Det beror på om det är ett beslut enligt miljöbalken eller tidigare lagstiftning. Rättskraften i ett tillstånd som getts med stöd av miljöbalken är starkare är ett som getts med stöd av tidigare lagstiftning.

Nämnden kan lättare skriva ett förbud om vi observerar brister på ett äldre tillstånd. Finns ett tillstånd enligt miljöbalken är det oftast så att vi i stället förelägger verksamhetsutövaren (du som nyttjar avloppet) att följa tillståndet.

Mitt avlopp har godkänts tidigare, det gäller väl fortfarande? Användningen har inte ändrats väsentligt och inget har gått sönder.

Om din anläggning saknar tillstånd kan anläggningen få ett förbud även om den har godkänts vid tidigare tillsn. Det är inte förenligt med miljöbalkens bestämmelser. Ett avlopp utan tillstånd är olovlig verksamhet och kommer att leda till ett förbud.

Även om ditt avlopp har ett tillstånd och har fått ”godkänt” vid tidigare tillsyn så kan vi ställa krav på åtgärder om vi observerar brister vid tillsynen. I de flesta fall kommer vi ställa krav på grundvattenrör, vilket är något som vi inte gjort tidigare. Grundvattenrör krävs för att du ska kunna visa att ditt avlopp håller skyddsavståndet till högsta grundvattennivå, vilket i det flesta fall är ett villkor i tillståndet.

Vad ska jag göra om mitt avlopp saknar tillstånd?

Om ditt avlopp saknar tillstånd kommer du behöva vidta någon form av åtgärd:

 • Söka tillstånd och anlägga en ny avloppsanläggning.
 • Söka tillstånd för befintlig avloppsanläggning.
  Om du bedömer att din avloppsanläggning uppfyller dagens krav på rening och kan uppvisa hur avloppsanläggningen är anlagd kan du söka tillstånd på avloppsanläggningen i efterhand. Du ska lämna in samma uppgifter och göra samma undersökningar som vid en ansökan om en helt ny avloppsanläggning. Om du lämnar in en ansökan som får avslag tar vi ut full avgift för handläggningen.

Väljer du att inte ansöka om tillstånd för ny eller för din befintliga avloppsanläggning kommer vi bedriva tillsyn på ditt avlopp och tar ut en avgift för tillsyn. Eftersom avloppsanläggningen saknar tillstånd kommer du få ett få ett förbud att använda anläggningen.

Det är olagligt att anlägga och använda en avloppsanläggning utan tillstånd. Enligt miljöbalken kan den som anlägger ett litet avlopp utan att söka tillstånd beläggas med miljösanktionsavgift.

En tillsynsmyndighet som miljö- och hälsoskyddsnämnden , måste agera om den får reda på att en verksamhet saknar tillstånd. Preskriptionstiden är fem år. Det betyder att om det har gått mindre än fem år sedan avloppet anlades tar nämnden ut en mijlösanktionsavgift

Har kommunen papper på min anläggning och hur hittar jag igen ett eventuellt tillstånd?

Om vi har hittat ett tillstånd så finns det i vårt ärendesystem. Om vi inte kunnat knyta ett tillstånd till er fastighet kan det bero på att fastigheten saknar tillstånd eller för att det ligger under en tidigare fastighetsbeteckning. Alla handlingar ligger inte digitalt. Det kan hända att det enbart finns i papperskopia. Kontakta stadsarkivet, uppge nuvarande fastighetsbeteckning, stamfastighetens beteckning och om möjligt namn på tidigare ägare så att de vet vad de ska leta efter.

Hur vet ni om det saknas tillstånd, bygglov kan inte ha getts utan avloppstillstånd?


Det är fullt möjligt att du har bygglov för huset utan att du har tillstånd för avloppsanläggningen. Bygglovet söker du hos byggnadsnämnden utifrån plan- och bygglagen. Tillstånd för en avloppsanläggning söker du hos miljö- och hälsoskyddsnämnden utifrån miljöbalken.

Du som verksamhetsutövare måste kunna visa att du har ett tillstånd. Kan du inte visa att det finns tillstånd för avloppsanläggningen måste vi utgå från att tillstånd saknas.

Vad krävs för tillståndsansökan?

Läs mer på sidan Planera inför ansökan om avlopp.

Hur länge håller en infiltrationsanläggning?

Det går inte att säga en ålder. Det beror bland annat på belastning, platsens förutsättning och hur du har skött egenkontrollen. Saknar infiltrationen luftningsrör brukar man säga att livslängden förkortas.

Kan jag lägga en markbädd på en tidigare infiltrationsbädd?

Det är svårt att ge ett generellt svar. Det beror på förutsättningarna på platsen. Vi brukar inte rekommendera att man lägger det nya avloppet på samma plats då marken då anses mättad. Det är bättre att flytta avloppet en liten bit från det gamla avloppet för att få en bättre livslängd.

Om jag har golvbrunn i mitt garage, vad gäller då?

En golvbrunn får inte dras till det enskilda avloppet. Vi rekommenderar istället att man pluggar avloppet och om möjligt låter vattnet dunsta. Om det inte är möjligt så behöver man installera en oljeavskiljare och ansöka om att anlägga ett separat avlopp.

Om jag "pluggar" WC avlopp, blir det då tillsyn?

Nej, om du kopplar från (pluggar) din vattentoalett från avloppsanläggningen gör vi inte tillsyn i detta skede. Men vi kräver bevis på att det är pluggat. När vi är klara med de fastigheter som har utsläpp av WC-vatten kommer vi även kontrollera fastigheter med avloppslösningar för bad, disk och tvätt (BDT).

Är det krav från kommunen att slamavskiljaren måste vara 3 kubikmeter om man har kemfällning?

Kemfällning av fosfater är en form av kompletterade fosforrengöring. För att kemfällningen ska fungera som det är tänkt ställer vi krav på att slamavskiljaren ska vara 3 kubikmeter. Med kemfällning ökar slamproduktionen och därmed även slamlagringsvolymen. Det krävs också en viss volym på slamavskiljaren för att det extra slammet som bildas av kemfällningen inte ska gå ut i den efterföljande reningen.

Vilket ansvar har entreprenören eller Vakin att meddela brister vid slamtömning och slamavvattning?

Entreprenörer avvattnar eller tömmer slamavskiljaren på uppdrag av Vakin.

Alla frågor kring slamavvattning eller slamtömning besvaras bäst av Vakin.

Läs mer om slamtömning och slamavvattning på vakin.se Länk till annan webbplats.

Vad är slamavvattning och när började Vakin med det?

Slamavvattning är en teknik där man istället för att heltömma slamavskiljaren suger upp allt slam och vatten i slambilen och tillsätter en polymer, en kemikalie som gör att slammet flockas och det går att separera från vattnet. Sen återför man det slamavvattnade vattnet till slamavskiljaren.

Alla frågor kring slamavvattning eller slamtömning besvaras bäst av Vakin.

Läs mer om slamtömning och slamavvattning på vakin.se Länk till annan webbplats.

Om jag bara har sommarvatten måste avloppsanläggningen då vara för åretruntbruk? Det är enbart gråvattenfilter som inte klarar att användas under vintertid.

Om du anmält ditt gråvattenfilter och fått ett beslut så är gäller det. Vi kan skriva villkor som gör att avloppet enbart får användas när det är en viss temperatur och då behöver inte avloppet klara åretruntbruk.

Om jag har en stuga som inte har inkommande vatten sedan ca 30 år och alltså inte heller någon vattentoa, behöver jag göra något?

Om du inte har indraget vatten så betyder det att det inte finns ett avlopp. Det finns alltså inget för oss att bedriva tillsyn på. Fastigheten kan ändå få ett brev där vi efterfrågar om det finns indraget vatten så att vi kan lägga in dessa uppgifter i vårt system.

Tar ni hänsyn till om det är fritidshus eller permanentboende?

Nej, det är ingen skillnad i kravet på rening eller dimensionering. Enligt lagstiftningen så ska avloppet dimensioneras för fem personer och åretruntboende. Är det så att det är fler bäddplatser än fem så kan man behöva öka på dimensioneringen för att klara av belastningen.

Tar nämnden hänsyn till fastighetens värde i relation till kostnader för att göra ett nytt avlopp?

Nej, vi kan inte ta hänsyn till din ekonomiska förmåga att betala för en ny avloppslösning. Om banken vill kan ni ta med en kopia på ert ärende till dem, eller så får de kontakta oss för att säkerställa att ni har ett krav på er att åtgärda ert avlopp.

Om jag är osäker på om det räcker att åtgärda till exempel infiltration istället för att göra en helt ny anläggning, kan jag få besked om vad ni bedömer är okej innan jag åtgärdar?

Det är du som verksamhetsutövare som tar beslutet om att anlägga nytt avlopp. Vi kan inte göra denna bedömning. Vi kan vid tillsyn göra en bedömning om avloppet uppfyller gällande krav, men om vi ser brister så är det inte vår roll att bestämma vilken åtgärd som är den bästa. Att gräva om en infiltration kan rymmas inom befintligt tillstånd, men det kan vara så att man behöver söka nytt tillstånd.

Grundvattenröret, måste jag anlägga ett sådant? Kan ni kräva det på befintlig godkänd anläggning? Måste det anläggas innan tillsyn? Vem kan eller får göra det? Går det att ta fosforprover i det?

Vi kan ställa krav på grundvattenrör på en befintlig godkänd anläggning.

Det finns i de flesta tillstånd ett villkor där man säger att avloppet ska följa de allmänna råden där det framgår vilket skyddsavstånd som krävs till grundvatten. För att kunna visa att man uppfyller det villkoret så är grundvattenrör den lösningen som oftast blir aktuell. I vissa fall kan man även kontrollera nivån i en grävd brunn om det finns någon sådan i anslutning till avloppet.

Det finns information på vår hemsida hur man anlägger ett grundvattenrör. Det är något man kan och får göra själv, men det kräver i de flesta fall en grävmaskin.

Du måste inte anlägga grundvattenröret innan tillsyn. Det kan finnas fördelar med att vänta, till exempel om det visar sig att avloppet även har andra brister som innebär att du måste göra om arbetet.

Det går inte att ta fosforprover i grundvattenröret för att kontrollera utsläppet från det enskilda avloppet eftersom grundvattenröret ska anläggas uppström avloppsanläggningen.

Ni säger att de flesta anläggningar ligger för djupt sedan innan, varför? Var det så för 10 år sedan? Eller handlar det om ännu äldre anläggningar?

Vi har börjat kräva in mer detaljerade beräkningar på högsta beräknade grundvattennivå sedan cirka två år tillbaka. Vi har sett att många provgropar har grävts under sommaren då grundvattenmagasinen är som lägst. I vissa fall kan grundvattennivån ändras på flera meter under ett år och då kan det hända att skyddsavståndet på 1 meter inte uppnås när grundvattnet står som högst.

Mitt avlopp har godkänts tidigare, det gäller väl fortfarande? Användningen har inte ändrats väsentligt och inget har gått sönder.

Om din anläggning saknar tillstånd kan anläggningen få ett förbud även om den har godkänts vid tidigare tillsn. Det är inte förenligt med miljöbalkens bestämmelser. Ett avlopp utan tillstånd är olovlig verksamhet och kommer att leda till ett förbud.

Även om ditt avlopp har ett tillstånd och har fått ”godkänt” vid tidigare tillsyn så kan vi ställa krav på åtgärder om vi observerar brister vid tillsynen. I de flesta fall kommer vi ställa krav på grundvattenrör, vilket är något som vi inte gjort tidigare. Grundvattenrör krävs för att du ska kunna visa att ditt avlopp håller skyddsavståndet till högsta grundvattennivå, vilket i det flesta fall är ett villkor i tillståndet.

Varför ska jag göra egenkontroll när ni ändå kommer ut?

Genom egen kontroll har du möjligheten att själv göra bedömningen att ditt avlopp inte fungerar som det ska eller uppfyller de krav som finns på rening.

Om du kommer fram till att din avloppsanläggning inte uppfyller kraven kan du informera oss om att du planerar att söka tillstånd för en ny avloppsanläggning. På så sätt undviker du ett tillsynsbesök och att betala tillsynsavgift.

Vad är egenkontroll?

Ansvaret för egenkontrollen har du som verksamhetsutövare. Egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare ska planera och ha kontroll över din verksamhet för att minska påverkan på hälsa och miljö. Du ska visa att du arbetar för att minska miljöpåverkan från din verksamhet och att du har tillräcklig kunskap för att uppfylla miljöbalkens krav.

Du som har ett eget avlopp ansvarar för att regelbundet hålla koll på att reningen fungerar bra och att anläggningen uppfyller miljölagstiftningens krav. 

Det finns också många fördelar med att sköta om och hålla koll på avloppet:

 • När reningen fungerar som den ska skyddar du människor och natur i din omgivning och minskar risken för problem med badvatten, dricksvatten och fiske i närheten.
 • Du kan bara upptäcka fel om du undersöker anläggningen.
 • Anläggningen håller längre om du sköter den rätt. 

Enklast gör du egenkontrollen genom att följa checklistan Är ditt avlopp grönt, gult eller rött Länk till annan webbplats.?

Läs mer på sidan Ta hand om ditt avlopp

Jag har fått information om att ni ska bedriva tillsyn på mitt avlopp. Vad behöver jag göra?

Som ett första steg vill vi att du lämnar upplysningar till oss om ditt avlopp. För att göra det kan du behöva kontrollera ditt avlopp innan. Enklast gör du det genom att följa checklistan Är ditt avlopp grönt, gult eller rött Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Genom checklistan har du möjligheten att själv göra bedömningen att ditt avlopp inte fungerar som det ska eller uppfyller de krav som finns på rening.

Om du kommer fram till att din avloppsanläggning inte uppfyller kraven kan du informera oss om att du planerar att söka tillstånd för en ny avloppsanläggning. På så sätt undviker du ett tillsynsbesök och att betala tillsynsavgift.

Du använder våra e-tjänster för att lämna uppgifter. Få med så mycket information som möjligt om ditt avlopp. Du behöver också bifoga en situationsplan där avloppets placering framgår. Eventuella närliggande vattentäkter ska också markeras ut.

Ska båda fastighetsägare lämna in enkätsvaret?

Det räcker att lämna in en enkät per anläggning.

Kan jag lämna in enkäten senare på grund av snö eller att jag inte är på plats?

Om man inte har möjlighet att lämna in svaret innan 6 maj så kan man kontakta oss så kan vi komma överens om ett annat datum.

Om jag söker tillstånd för nytt avlopp, blir det ändå tillsyn?

Nej, men som en del av handläggningen för tillståndet gör vi ett platsbesök för att bedöma om den planerade anläggningen kan fungera som avsett och är lämplig på fastigheten.

Vad ska jag göra om mitt avlopp saknar tillstånd?

Att anlägga en avloppsanläggning som tar emot WC-vatten kräver tillstånd enligt miljöbalken. Även en befintlig avloppsanläggning behöver ha tillstånd.

Om ditt avlopp saknar tillstånd kommer du behöva vidta någon form av åtgärd:

 • Söka tillstånd och anlägga en ny avloppsanläggning.
 • Söka tillstånd för befintlig avloppsanläggning.
  Om du bedömer att din avloppsanläggning uppfyller dagens krav på rening och kan uppvisa hur avloppsanläggningen är anlagd kan du söka tillstånd på avloppsanläggningen i efterhand. Du ska lämna in samma uppgifter och göra samma undersökningar som vid en ansökan om en helt ny avloppsanläggning. Om du lämnar in en ansökan som får avslag tar vi ut full avgift för handläggningen.

Väljer du att inte ansöka om tillstånd för ny eller för din befintliga avloppsanläggning kommer vi bedriva tillsyn på ditt avlopp och vi tar ut en avgift för tillsyn. Eftersom avloppsanläggningen saknar tillstånd kommer du få ett få ett förbud att använda anläggningen, alternativt ett föreläggande om att söka tillstånd för din befintliga avloppsanläggning.

Har kommunen papper på min anläggning och hur hittar jag igen ett eventuellt tillstånd?

Om vi har hittat ett tillstånd så finns det i vårt ärendesystem. Om vi inte kunnat knyta ett tillstånd till er fastighet kan det bero på att fastigheten saknar tillstånd eller för att det ligger under en tidigare fastighetsbeteckning. Alla handlingar ligger inte digitalt. Det kan hända att det enbart finns i papperskopia. Kontakta stadsarkivet, uppge nuvarande fastighetsbeteckning, stamfastighetens beteckning och om möjligt namn på tidigare ägare så att de vet vad de ska leta efter.

Hur fixar jag den situationsplan som ni vill att jag lämnar in?

Du behöver till att börja med en baskarta. Den kan ordna på flera sätt:

 • Ta en kopia på fastighetens nybyggnadskarta
 • SGU:s Kartvisare Länk till annan webbplats.
 • En kartjänst online där tomtgränserna syns, till exempel hitta.se eller Eniro.se. Nackdelen med onlinekartorna är att det kan vara svårt att få en tydlig bild av fastigheten med flygfoto som bas.

Sedan ska du rita ut avloppsanläggningens olika delar så att vi inte behöver lägga tid på att leta dem vid ett tillsynsbesök. Har du använt datorns skärmklippsverktyg kan du rita med pennorna som finns där innan du sparar din bild. Har du en papperskopia kan du rita för hand och därefter scanna eller fotografera kartan.

När ska tillsynen ske mer specifikt? Får jag vara med på tillsynsbesöket, hur bokar jag tid? Säger ni till när ni går ut?

Vi kommer att börja gå ut på tillsyn så fort tjälen släpper, så förhoppningsvis i slutet av maj. Du får gärna vara med på tillsynsbesöket om du vill. Skriv i enkäten eller hör av dig till oss att du önskar att vara med så hör vi av oss när det närmar sig för att boka tid. Om man inte har bokat en tid så sker tillsynsbesöket oanmält.

Vad tittar ni på under tillsynsbesöket?

Vi kontrollerar hur det ser ut i avloppsanläggningens olika delar för att skaffa oss en uppfattning om hur reningen fungerar. Vi lyfter på lock, kikar ner i luftningsrör och letar efter utsläpp. Vi kontrollerar om alla delar finns och om de är hela och verkar fungera som avsett. Dokumentering sker genom fotografering. Vi tittar också på hur omgivningarna ser ut om det finns tecken risker med avlopp på den aktuella fastigheten och i närområdet.

Vanligtvis sker tillsynsbesöket utan fastighetsägare. Om du som fastighetsägare vill vara med vid tillsynsbesöket är du välkommen att kontakta oss så bestämmer vi ett datum.

Vad händer efter tillsynsbesöket?

Efter tillsynsbesöket får du en kontrollrapport som beskriver vad vi noterat om din anläggning. Du har då möjligheter att komma in med synpunkter eller kompletterande uppgifter.

Innan vi kan fatta ett beslut om din anläggning behöver åtgärdas eller inte, kommer vi att granska alla uppgifter i ärendet.

Om ditt avlopp inte fungerar som det ska kommer vi, beroende på vilken typ av brist det rör sig om, att ställa krav på förbättrande åtgärder eller besluta om förbud. Det innebär att du måste åtgärda ditt enskilda avlopp inom en viss tid.

Om det saknas tillräckliga uppgifter eller om anläggningen har mindre brister kan du få ett föreläggande om att ta fram uppgifter eller åtgärdsförslag.

Ett beslut från oss kan alltid överklagas, om du inte håller med om vår bedömning har du rätt att begära överprövning. Hur du överklagar kommer att framgå i beslutet.

Vad krävs för att ett avlopp ska klara dagens krav på rening?

Att anlägga en avloppsanläggning som tar emot WC-vatten kräver tillstånd enligt miljöbalken, så därför behöver ett tillstånd för avloppet finnas om WC är anslutet till avloppet. Det är viktigt att tillståndet följs.

Grundkravet för avloppet med WC ansluten är att det ska finnas en slamavskiljare (ibland kallad trekammarbrunn) och en efterföljande rening så som en infiltrations- eller markbädd.

Utsläpp från en trekammarbrunn direkt till stenkista, dike eller åkerdränering är inte en tillräcklig reningsmetod. En enkammarbrunn eller tvåkammarbrunn är inte heller tillåtet när WC är påkopplat.

Vilka är vanliga brister som genererar ett förbud/föreläggande?
Det görs alltid bedömningar i det enskilda fallet, men några vanliga brister på avlopp i vår kommun är:

 • Anläggningen saknar tillstånd
 • Infiltrationsbädden/markbädden ligger i eller för nära grundvatten. Ligger bädden i grundvatten kommer avloppsvattnet inte renas och det riskerar att orska en olägenhet.
 • T-rör saknas
 • Luftningsrör saknas på infiltrationsbädden/markbädden
 • Fördelningsbrunn saknas
 • Anläggningen har inte skötts, till exempel fällningskemikalie har inte fyllts på vid kemfällning eller att fosforfilter inte har bytts ut
 • Underdimensionerad slamavskiljare och/eller efterföljande rening
 • Efterföljande rening saknas efter slamavskiljning

Vad innebär ett förbud?

Ett förbud innebär att du från och med ett visst datum inte längre får släppa ut avloppsvatten till din avloppsanläggning. Ett förbud träder inte i kraft direkt, utan man får alltid tid på sig att åtgärda sitt avlopp innan förbudet börjar gälla. Oftast träder ett förbud i kraft efter 12 månader.

För att du i fortsättningen ska kunna släppa ut avloppsvatten på fastigheten måste din avloppsanläggning förbättras och vara färdigställd senast vid förbudsdatumet.

Innebär ett förbud att jag måste anlägga ett nytt avlopp?
Inte nödvändigtvis. För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten behöver du åtgärda din avloppsanläggning. I flera fall kommer detta innebära en helt ny anläggning. I andra fall kan det räcka med underhåll eller komplettering av den befintliga anläggningen. Det är viktigt att du hör av dig till Miljö-och hälsoskydd innan åtgärder.

 

Jag ska åtgärda mitt avlopp, var börjar jag?

Det är många som inte har koll på små avloppsanläggningar och det är lätt att känna sig vilsen. Det varierar från fall till fall vad som behövs för att få till en godkänd avloppsanläggning.

Här på webbplatsen finns information om hur du planerar för din avloppsansökan.

En duktig och kunnig gräventreprenör kan också svara på dina frågor rörande lämplig ny avloppsteknik på just din fastighet och hjälper dig fylla i tillståndsansökan och ordna med bilagor.

Du är också välkommen att höra av dig till till oss så hjälper vi dig att besvara generella frågor om avlopp och informera om vilka krav som ställs på din fastighet. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Det viktigaste för alla typer av åtgärder av avlopp är att det kan krävas en anmälan eller tillstånd enligt dagens miljölagstiftning. Börja därför inte med arbetet innan du fått klartecken från oss.

Krävs nytt tillstånd att förbättra sin anläggning?

För att kunna svara på den frågan behöver vi information om vilka förbättringar du planerar att göra. Vissa ändringar ryms inom befintligt tillstånd, till exembel att byta ut en slamavskiljare. Andra förbättringar kan kräva nytt tillstånd, till exempel byte av infiltration till ny placering eller med ny teknik. Kontakta oss alltid innan du påbörjar något arbete för att kontrollera vad som krävs i just ditt fall.

Finns det tillräckligt med entreprenörer och hur hittar jag en entreprenör? 

Vi är medvetna om att det här är en utmaning. Vi försöker förbereda branschen på att det kan bli en höjd efterfrågan kommande år. 

Vi har inga listor på entreprenörer, men det går att hitta på nätet. Fråga gärna grannar som anlagt avlopp om vilken entreprenör de anlitat och om det fungerat bra. Det är alltid bra att ta referenser och se till att skriva avtal så att ni vet vad som ingår i arbetet.

Om man är osäker på om det räcker att åtgärda till exempel infiltration istället för att göra en helt ny anläggning, kan man få besked om vad ni bedömer är okej innan man i så fall åtgärdar?

Det är du som verksamhetsutövare som tar beslutet om att anlägga nytt avlopp. Vi kan inte göra denna bedömning. Vid tillsyn kan vi göra en bedömning om avloppet uppfyller gällande krav. Om vi ser brister är det inte vår roll att avgöra vilken åtgärd som är den bästa.

Känner du dig osäker rekommenderar vi att du tar hjälp av en erfaren entreprenör för att bedöma vilka åtgärder som är lämpliga.

Att gräva om en infiltration kan rymmas inom befintligt tillstånd, men det kan vara så att du måste söka nytt tillstånd. När du har valt åtgärd, tänk på att alltid kontakta oss för att kontrollera så att ändringen ryms inom tillståndet och så att vi kan se att åtgärden du planerar fungerar.

Vad ska jag göra om mitt avlopp saknar tillstånd?

Om ditt avlopp saknar tillstånd kommer du behöva vidta någon form av åtgärd:

 • Söka tillstånd och anlägga en ny avloppsanläggning.
 • Söka tillstånd för befintlig avloppsanläggning.
  Om du bedömer att din avloppsanläggning uppfyller dagens krav på rening och kan uppvisa hur avloppsanläggningen är anlagd kan du söka tillstånd på avloppsanläggningen i efterhand. Du ska lämna in samma uppgifter och göra samma undersökningar som vid en ansökan om en helt ny avloppsanläggning. Om du lämnar in en ansökan som får avslag tar vi ut full avgift för handläggningen.

Väljer du att inte ansöka om tillstånd för ny eller för din befintliga avloppsanläggning kommer vi bedriva tillsyn på ditt avlopp och tar ut en avgift för tillsyn. Eftersom avloppsanläggningen saknar tillstånd kommer du få ett få ett förbud att använda anläggningen.

Det är olagligt att anlägga och använda en avloppsanläggning utan tillstånd. Enligt miljöbalken kan den som anlägger ett litet avlopp utan att söka tillstånd beläggas med miljösanktionsavgift.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är tillsynsmyndighet och måste agera om den får reda på att en verksamhet saknar tillstånd. Preskriptionstiden är fem år. Det betyder att om det har gått mindre än fem år sedan avloppet anlades tar nämnden ut en mijlösanktionsavgift

Stämmer det att marken kan hålla kvar fosfor från ett avlopp?

Markretentionen, alltså markens förmåga att hålla kvar fosfor är komplex. Marken fördröjer snarare transporten av fosfor, men så småningom kommer fosforn nå ytvattnet. Det går i dagsläget inte att säga exakt vilka förhållanden i marken som påverkar markens förmåga att hålla kvar fosfor. Det visar Formas som har kartlagt befintlig forskning på ämnet i rapporten ”Markretention av fosfor från enskilda avlopp”.

Det är enligt rapporten inte möjligt att utifrån befintlig forskning fastställa i vilken grad och under vilka förhållanden fosfor från enskilda avlopp generellt påverkar närliggande sjöar, vattendrag och hav. Den enskilt viktigaste åtgärden för att hålla nere mängden näringsämnen och minska risken för övergödning är att därför att minska utsläppen vid källan. Det gäller oavsett om det är en avloppsanläggning, ett jordbruk, skogsbruk eller annan verksamhet som riskerar att bidra till näringstillförseln. 

Stämmer det att utsläppen från kommunala reningsverk är mycket större än från de små avloppen?

I debatten förekommer det uppgifter om att utsläppen av fosfor från de små avloppen är försumbara i relation till kommunala reningsverk och andra verksamheter. Det stämmer inte riktigt.

I Sverige är 88 procent av befolkningen anslutna till kommunalt avlopp, enligt SCB (Vattenanvändningen i Sverige 2020 MI27 - Vattenuttag och vattenanvändning 2022:1 Länk till annan webbplats.). De kommunala reningsverken släpper ut 230 ton fosfor till havet varje år, medan de små avloppsanläggningarna bidrar med 200 ton fosfor per år, enligt beräkningar från databasen SMED (Svenska MiljöEmissionsData). Sett till ett genomsnitt av befolkningen står de små avloppen för betydligt större andel av utsläppen av fosfor.

Vilka lagar, lagrum och paragrafer lutar ni er mot när ni gör tillsyn av små enskilda avlopp?

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är tillsynsmyndighet för små avlopp i Umeå kommun. Nämnden ska bedriva tillsyn enligt miljöbalken (26 kap 1§ MB). Nämden har inte bara rätt, utan också en skyldighet att se till att lagen följs, enligt förarbetena till miljöbalken (prop. 1997/98:45) Länk till annan webbplats..

Kommunens miljöinspektörer är nämndens förlängda arm. Vi planerar och bedriver tillsyn på uppdrag av miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

Ägaren till en anläggning (verksamhetsutövaren) har ansvaret att anläggningen fungerar som den ska och uppfyller miljölagstiftningens krav (2 kap. 3 § MB) Tillsynsmyndigheten får förelägga, det vill säga kräva av den som bedriver en verksamhet ska lämna in de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen (26 kap 21§ MB).

När vi som tillsynsmyndighet arbetar för att förebygga olägenheter tar vi främst stöd av försiktighetsprincipen (2 kap 3 § MB). Det innebär att det räcker med att det finns en risk för negativ påverkan på hälsa och miljö för att verksamhetsutövaren ska vara skyldig att vidta åtgärder.

Så långt det är möjligt försöker mijö- och hälsoskyddsnämnden bistå med kunskap och underlätta för verksamhetsutövaren att göra rätt för sig.

Vilken uppenbar ”ohälsa och allvarlig skada” har kommunen identifierat de prioriterade områdena? Är det ett krav som ställs i miljöbalken?

För utsläpp av avloppsvatten finns det en särskild hänsynsregel (9 kap. 7 § MB) som säger att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas omhand på något annat sätt så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Det finns alltså inget krav på att det ska finnas en uppenbar eller omedelbar risk för ohälsa och allvarlig skada för att miljö- och hälsoskyddsnämnden ska göra tillsyn. Om det vid tillsynen visar sig att avloppsanläggningen kan medföra skada eller olägenhet, då kan nämnden kräva att verksamhetsutövaren åtgärdar bristerna (26 kap. 9 § MB).

Om alla åtgärdar sina avlopp enligt nämndens krav, hur kommer ni att redovisa förbättringar för oss medborgare?

Utsläpp och föroreningar är långsamma processer. Det kan dröja många år innan man kan se effekterna och då är det ofta svårt att härleda resultatet till en specifik åtgärd vid ett specifikt avlopp.

Både tillsyn och egenkontroll görs i förebyggande syfte. Det ska förhindra potentiella problem med läckage som kan riskera att förorena dricksvattenbrunnar, försämra badvatten eller bidra till övergödning.

Är det inte kommunen ansvar att ta prover som bevisar att en avloppsanläggning har brister?

Enligt MB 26 kap 22§ är det den som bedriver en verksamhet som är skyldig att göra de undersökningar som behövs för tillsynen. Provresultat från närliggande ytvatten är dock inte en av de uppgifter som Miljö- och hälsoskydd efterfrågar vid tillsynen, helt enkelt därför att sådana provresultat inte kan säga något om avloppets reningsförmåga.

Om vi inte får in något underlag om utsläppet, anläggningen och platsen kan vi inte bortse från att utsläppet kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön. När vi som tillsynsmyndighet arbetar för att förebygga olägenheter är det framför allt försiktighetsprincipen i MB 2 kap 3 § som nämnden tar stöd av.

Kommunen har ett miljöövervakningsprogram för ytvatten. Övervakningen ska så långt möjligt baseras på principen att den som släpper ut föroreningar ska vara delaktig och bekosta rimlig del av miljöövervakningen.

Sidan publicerades