Ditt avlopp ska få tillsyn

Denna sida vänder sig till dig som fått ett brev med information om att ditt enskilda avlopp ska få tillsyn.

Om du fått information om att ditt avlopp ska få tillsyn

Om ditt avlopp ska få tillsyn i år får du ett brev med information om tillsynen. Du bör då själv kontrollera ditt avlopp och därefter behöver du inkomma med information om avloppet till oss. Du har också möjlighet att inkomma med information att du själv bedömer att ditt avlopp inte uppfyller dagens krav på rening, och att du därför kommer åtgärda ditt avlopp. På så sätt undviker du ett tillsynsbesök från oss och därmed tillsynsavgift.

Fyll i vår e-tjänst med så mycket information du kan om ditt avlopp. En situationsplan ska också bifogas där avloppets placering framgår. Om en vattenbrunn finns på fastigheten ska den också markeras ut på situationsplanen.

Om du avser att söka tillstånd för ett nytt avlopp ska du ange det i e-tjänsten. På så sätt undviker du ett tillsynsbesök och tillsynsavgiften.

Du fick med en enkät i brevet om information om tillsynen. Om du inte vill använda vår e-tjänst kan du fylla i vår e-tjänst och fota/skanna in den och skicka till miljoochhalsoskydd@umea.se.

Använd checklista för att själv kontrollera ditt avlopp

Checklistan Är ditt avlopp grönt, gult eller rött Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du använda för att själv bedömma om din avloppsanläggning uppfyller de krav som ställs.

Som första steg vill vi ha information från dig om din avloppsanläggning

För att du ska kunna lämna information om din avloppsanläggning kan du först behöva kontrollera ditt avlopp, och det gör du genom att använda checklistan Är ditt avlopp grönt, gult eller rött Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det kan vara bra att ta hjälp av en sakkunnig för att kontrollera om ditt avlopp fungerar som det ska och uppfyller dagens krav på rening.

  • Om du bedömer att avloppsanläggningen inte uppfyller dagens krav kan du välja att skicka in en avloppsansökan för en ny avloppsanläggning via kommunens hemsida. På så sätt undviker du ett tillsynsbesök och att betala tillsynsavgift.
  • Om du bedömer att din avloppsanläggning uppfyller dagens krav kommer du få ett tillsynsbesök för att få avloppet kontrollerat.

Vi genomför tillsyn genom platsbesök

Om ett tillsynsbesök genomförs gör vi en bedömning om din avloppsanläggning uppfyller dagens krav på rening och en inspektionsrapport skickas till dig. Då får du veta om anläggningen uppfyller dagens krav eller om vi kommer ställa krav på åtgärder. Du har möjligheter att komma in med synpunkter på underlaget som ligger till grund för beslutet innan ett beslut fattas. Om vi beslutar om förbud eller föreläggande om åtgärder har du normalt sett 12 månader på dig att åtgärda ditt avlopp. Du har möjlighet att överklaga beslut från oss.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar ut avgift för handläggning av de ärenden som kräver tillsyn enligt miljöbalken. Avgift vid tillsyn tas ut per timme nedlagd tid i ärendet, utifrån den timtaxa som har fastställts av kommunfullmäktige. Uppgift om aktuell timtaxa hittar du på sidan Avgifter och taxor enligt miljöbalken Länk till annan webbplats..

Att anlägga en avloppsanläggning som tar emot WC-vatten kräver tillstånd enligt miljöbalken. Även en befintlig avloppsanläggning behöver ha tillstånd. Om ditt avlopp saknar tillstånd kommer du behöva vidta någon form av åtgärd.

Du behöver därför avgöra vilket av följande alternativ som passar dig:

  • Söka tillstånd och anlägga en ny avloppsanläggning.
  • Söka tillstånd för befintlig avloppsanläggning.
    Om du bedömer att din avloppsanläggning uppfyller dagens krav på rening och kan uppvisa hur avloppsanläggningen är anlagd kan du söka tillstånd på avloppsanläggningen i efterhand. Du ska lämna in samma uppgifter och göra samma undersökningar som vid en ansökan om en helt ny avloppsanläggning. Om du lämnar in en ansökan som får avslag tar vi ut full avgift för handläggningen.
  • Väljer du att inte ansöka om tillstånd för ny eller för din befintliga avloppsanläggning kommer vi bedriva tillsyn på ditt avlopp och vi tar ut en avgift för tillsyn. Eftersom avloppsanläggningen saknar tillstånd kommer du få ett få ett förbud att använda anläggningen, alternativt ett föreläggande om att söka tillstånd för din befintliga avloppsanläggning. Ett förbud beslutas exempelvis om rening i avloppsanläggning är ofullständig (som att efterföljande rening saknas efter slamavskiljning), att det finns brister som är svåra att komma till rätta med eller om anläggningen innebär uppenbara risker för omgivningen. Om du får ett förbud eller föreläggande om åtgärd på din anläggning har du möjlighet att överklaga det beslutet.

Mer informaition

Checklistan Är ditt avlopp grönt, gult eller rött Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du använda för att själv kontrollera din avloppsanläggning.

Läs mer på Avloppsguiden om hur du kan testa ditt avlopp och få mer kunskap om din anläggning Länk till annan webbplats..

Avloppsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du oberoende information om enskilda avlopp, bland annat om skötsel av sin anläggning och att planera och anlägga nytt avlopp.

Sidan publicerades