Frågor och svar om tillsyn av små avlopp

Här hittar du svar på vanliga frågor om tillsyn av små avlopp.

Vad innebär tillsyn?

Miljö- och hälsoskydd gör tillsyn för att säkerställa och kontrollera att olika verksamheter, till exempel ett avlopp, följer miljöbalken och miljölagstiftningens följdbestämmelser.

Det kan vi göra genom tillsyn på plats för att bedöma att en miljöfarlig verksamhet fungerar som det är avsett och inte orsakar någon olägenhet för människors hälsa eller miljö. Tillsyn innebär inte alltid att vi gör ett besök. Tillsyn är det också när Miljö- och hälsoskydd begär in uppgifter och information om en verksamhet eller på annat sätt tar fram uppgifter om en verksamhet.

Tillsyn innebär också att Miljö- och hälsoskydd hjälper till, informerar och underlättar för en enskild att leva upp till miljöbalkens bestämmelser.

Miljö- och hälsoskydd tar ut avgift för tillsynen.

 

Varför bedriver ni tillsyn på små avlopp?

Vi gör tillsynen för att skydda människors hälsa och miljön. Gamla och dåligt fungerade avlopp kan leda till problem med badvatten, dricksvatten och fiske i ditt närområdet.

Orenat avloppsvatten kan sprida parasiter, bakterier eller virus som orsakar sjukdom. Avloppsvatten innehåller också kväve och fosfor som bidrar till övergödning av sjöar och hav. Övergödning ger i sin tur sämre livsmiljö för fiskar och andra arter. Det ökar också risken för algblomning.

På senare år har många flyttat till sina fritidshus för att bo där året om. Det sker längs älven, vid kusten och vid sjöar i närheten av tätorten, i områden som ursprungligen var avsedda för fritidshus.

Den totala belastningen på miljön kan bli stor om flera små avlopp har brister. Därför har det nu blivit ännu viktigare att avloppen verkligen fungerar.


Vilka avloppsanläggningar bedriver ni tillsyn på?

Alla avloppsanläggningar som saknar tillstånd eller har tillstånd som är äldre än 9 år kommer få tillsyn av Miljö- och hälsoskydd. Först prioriteras avloppsanläggningar där vattentoalett är påkopplad och där det sker ett utsläpp i mark eller vatten (alltså inte slutna tankar).

Arbetet med tillsynet är omfattande och inspektörerna betar av alla områden i en särskild prioriteringsordning. Ekologisk status, belastningen från fosfor och risker för människors hälsa styr vilka platser man börjar med.

 

Varför tar ni betalat för tillsynen?

Tanken med tillsynsarbetet är att det är de som berörs av arbetet som ska stå för kostnaden, inte skattebetalarna. Därför tas en avgift ut för att täcka de kostnader som tillsynen genererar. Detta regleras i miljöbalken 27 kapitel 1 §.

Exempel på vad som ingår i timavgiften vid en avloppstillsyn är:

 • Projektering och planering av tillsynen
 • Administrering av utskick och informationsmaterial
 • Förberedelse inför besök
 • Restid
 • Platsbesök och efterföljande inspektionsrapport
 • Eventuella kompletteringar
 • Kontakt med experter, sakkunniga, samt andra regionala och centrala myndigheter
 • Författande av beslut med tillhörande bedömning
 • Eventuella återbesök


Hur mycket kostar det?

Avgiften bestäms av en taxa som fastställts av kommunfullmäktige och tas ut som en timavgift. Timavgiften är för närvarande 1160 kronor. Ett standardärende förväntas ta 5-6 timmar.

Jag har fått information om att ni ska bedriva tillsyn på mitt avlopp. Vad behöver jag göra?

Som ett första steg vill vi att du lämnar upplysningar till oss om ditt avlopp. För att göra det kan du behöva kontrollera ditt avlopp innan. Enklast gör du det genom att följa checklistan Är ditt avlopp grönt, gult eller rött Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Genom checklistan har du möjligheten att själv göra bedömningen att ditt avlopp inte fungerar som det ska eller uppfyller de krav som finns på rening.

Om du kommer fram till att din avloppsanläggning inte uppfyller kraven kan du informera oss om att du planerar att söka tillstånd för en ny avloppsanläggning. På så sätt undviker du ett tillsynsbesök och att betala tillsynsavgift.

Du använder våra e-tjänster för att lämna uppgifter. Få med så mycket information som möjligt om ditt avlopp. Du behöver också bifoga en situationsplan där avloppets placering framgår. Eventuella närliggande vattentäkter ska också markeras ut.

Vad ska jag göra om mitt avlopp saknar tillstånd?

Att anlägga en avloppsanläggning som tar emot WC-vatten kräver tillstånd enligt miljöbalken. Även en befintlig avloppsanläggning behöver ha tillstånd.

Om ditt avlopp saknar tillstånd kommer du behöva vidta någon form av åtgärd:

 • Söka tillstånd och anlägga en ny avloppsanläggning.
 • Söka tillstånd för befintlig avloppsanläggning.
  Om du bedömer att din avloppsanläggning uppfyller dagens krav på rening och kan uppvisa hur avloppsanläggningen är anlagd kan du söka tillstånd på avloppsanläggningen i efterhand. Du ska lämna in samma uppgifter och göra samma undersökningar som vid en ansökan om en helt ny avloppsanläggning. Om du lämnar in en ansökan som får avslag tar vi ut full avgift för handläggningen.

Väljer du att inte ansöka om tillstånd för ny eller för din befintliga avloppsanläggning kommer vi bedriva tillsyn på ditt avlopp och vi tar ut en avgift för tillsyn. Eftersom avloppsanläggningen saknar tillstånd kommer du få ett få ett förbud att använda anläggningen, alternativt ett föreläggande om att söka tillstånd för din befintliga avloppsanläggning.

Vi kontrollerar hur det ser ut i avloppsanläggningens olika delar för att skaffa oss en uppfattning om hur reningen fungerar. Vi lyfter på lock, kikar ner i luftningsrör och letar efter utsläpp. Vi kontrollerar om alla delar finns och om de är hela och verkar fungera som avsett. Dokumentering sker genom fotografering. Vi tittar också på hur omgivningarna ser ut om det finns tecken risker med avlopp på den aktuella fastigheten och i närområdet.

Vanligtvis sker tillsynsbesöket utan fastighetsägare. Om du som fastighetsägare vill vara med vid tillsynsbesöket är du välkommen att kontakta oss så bestämmer vi ett datum.

Vad händer efter tillsynsbesöket?

Efter tillsynsbesöket får du en kontrollrapport som beskriver vad vi noterat om din anläggning. Du har då möjligheter att komma in med synpunkter eller kompletterande uppgifter.

Innan vi kan fatta ett beslut om din anläggning behöver åtgärdas eller inte, kommer vi att granska alla uppgifter i ärendet.

Om ditt avlopp inte fungerar som det ska kommer vi, beroende på vilken typ av brist det rör sig om, att ställa krav på förbättrande åtgärder eller besluta om förbud. Det innebär att du måste åtgärda ditt enskilda avlopp inom en viss tid.

Om det saknas tillräckliga uppgifter eller om anläggningen har mindre brister kan du få ett föreläggande om att ta fram uppgifter eller åtgärdsförslag.

Ett beslut från oss kan alltid överklagas, om du inte håller med om vår bedömning har du rätt att begära överprövning. Hur du överklagar kommer att framgå i beslutet.

Vad krävs för att ett avlopp ska klara dagens krav på rening?

Att anlägga en avloppsanläggning som tar emot WC-vatten kräver tillstånd enligt miljöbalken, så därför behöver ett tillstånd för avloppet finnas om WC är anslutet till avloppet. Det är viktigt att tillståndet följs.

Grundkravet för avloppet med WC ansluten är att det ska finnas en slamavskiljare (ibland kallad trekammarbrunn) och en efterföljande rening så som en infiltrations- eller markbädd.

Utsläpp från en trekammarbrunn direkt till stenkista, dike eller åkerdränering är inte en tillräcklig reningsmetod. En enkammarbrunn eller tvåkammarbrunn är inte heller tillåtet när WC är påkopplat.

Vilka är vanliga brister som genererar ett förbud/föreläggande?
Det görs alltid bedömningar i det enskilda fallet, men några vanliga brister på avlopp i vår kommun är:

 • Anläggningen saknar tillstånd
 • Infiltrationsbädden/markbädden ligger i eller för nära grundvatten. Ligger bädden i grundvatten kommer avloppsvattnet inte renas och det riskerar att orska en olägenhet.
 • T-rör saknas
 • Luftningsrör saknas på infiltrationsbädden/markbädden
 • Fördelningsbrunn saknas
 • Anläggningen har inte skötts, till exempel fällningskemikalie har inte fyllts på vid kemfällning eller att fosforfilter inte har bytts ut
 • Underdimensionerad slamavskiljare och/eller efterföljande rening
 • Efterföljande rening saknas efter slamavskiljning

Vad innebär ett förbud?

Ett förbud innebär att du från och med ett visst datum inte längre får släppa ut avloppsvatten till din avloppsanläggning. Ett förbud träder inte i kraft direkt, utan man får alltid tid på sig att åtgärda sitt avlopp innan förbudet börjar gälla. Oftast träder ett förbud i kraft efter 12 månader.

För att du i fortsättningen ska kunna släppa ut avloppsvatten på fastigheten måste din avloppsanläggning förbättras och vara färdigställd senast vid förbudsdatumet.

Innebär ett förbud att jag måste anlägga ett nytt avlopp?
Inte nödvändigtvis. För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten behöver du åtgärda din avloppsanläggning. I flera fall kommer detta innebära en helt ny anläggning. I andra fall kan det räcka med underhåll eller komplettering av den befintliga anläggningen. Det är viktigt att du hör av dig till Miljö-och hälsoskydd innan åtgärder.

 

Jag ska åtgärda mitt avlopp, var börjar jag?

Det är många som inte har koll på små avloppsanläggningar och det är lätt att känna sig vilsen. Det varierar från fall till fall vad som behövs för att få till en godkänd avloppsanläggning.

vår hemsida finns information om hur du planerar för din avloppsansökan.

En duktig och kunnig gräventreprenör kan också svara på dina frågor rörande lämplig ny avloppsteknik på just din fastighet och hjälper dig fylla i tillståndsansökan och ordna med bilagor.

Du är också välkommen att höra av dig till till oss så hjälper vi dig att besvara generella frågor om avlopp och informera om vilka krav som ställs på din fastighet. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Det viktigaste för alla typer av åtgärder av avlopp är att det kan krävas en anmälan eller tillstånd enligt dagens miljölagstiftning. Börja därför inte med arbetet innan du fått klartecken från oss.

Kan jag söka tillstånd på ett befintligt avlopp?

Ja, du kan söka tillstånd på en befintlig avloppsanläggning. För att få tillstånd i efterhand behöver du lämna in samma information och underlag som om du ansöker om en ny avloppsanläggning. Du behöver kunna redovisa hur avloppsanläggningen är anlagd och att den uppnår alla krav. Vi tar ut en full avgift för handläggningen av ärendet även om ansökan avslås. I många fall är det lättare att söka tillstånd på en ny avloppsanläggning.

Sidan publicerades