Frågor och svar om tillsyn av enskilda avlopp

Här hittar du svar på vanliga frågor om tillsyn av enskilda avlopp.

Tillsyn bedrivs av Miljö- och hälsoskydd för att säkerställa och kontrollera att miljöbalken och dess följdbestämmelser följs. Detta kan ske genom tillsyn på plats för att bedöma att en miljöfarlig verksamhet (t.ex. avlopp) fungerar som avsett och inte orsakar någon olägenhet för människors hälsa eller miljö. Tillsyn behöver inte ske på plats, utan tillsyn är också att Miljö- och hälsoskydd begär in uppgifter och information om en verksamhet (t.ex. ett avlopp) eller på annat sätt får fram uppgifter om en verksamhet.

Inom begreppet tillsyn ryms också att Miljö- och hälsoskydd hjälper till, informerar och underlättar för en enskild att fullfölja miljöbalkens bestämmelser.

Miljö- och hälsoskydd tar ut avgift för tillsyn.

Som ett första steg vill vi att du lämnar upplysningar till oss om ditt avlopp. För att göra det kan du behöva kontrollera ditt avlopp innan. Enklast gör du det genom att följa checklistan Är ditt avlopp grönt, gult eller rött Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Genom checklistan har du möjligheten att själv göra bedömningen att ditt avlopp inte fungerar som det ska eller uppfyller de krav som finns på rening.

Om du kommer fram till att din avloppsanläggning inte uppfyller kraven kan du informera oss om att du planerar att söka tillstånd för en ny avloppsanläggning. På så sätt undviker du ett tillsynsbesök och att betala tillsynsavgift.

Du använder våra e-tjänster för att lämna uppgifter. Få med så mycket information som möjligt om ditt avlopp. Du behöver också bifoga en situationsplan där avloppets placering framgår. Eventuella närliggande vattentäkter ska också markeras ut.

Du kan också fylla i enkäten som bifogades tillsammans med brevet om information om tillsynen. Då kan du fota/skanna in den och skicka till miljoochhalsoskydd@umea.se.

Alla avloppsanläggningar som saknar tillstånd eller har tillstånd som är äldre än 9 år kommer få tillsyn av Miljö- och hälsoskydd. Först prioriteras avloppsanläggningar där vattentoalett är påkopplad och där det sker ett utsläpp i mark eller vatten (alltså inte slutna tankar).

Vi kontrollerar hur det ser ut i avloppsanläggningens olika delar för att skaffa oss en uppfattning om hur reningen fungerar. Vi lyfter på lock, kikar ner i luftningsrör och letar efter utsläpp. Vi kontrollerar om alla delar finns och om de är hela och verkar fungera som avsett. Dokumentering sker genom fotografering. Vi tittar också på hur omgivningarna ser ut om det finns tecken risker med avlopp på den aktuella fastigheten och i närområdet.

Efter tillsynsbesöket får du en kontrollrapport som beskriver vad vi noterat om din anläggning. Du har då möjligheter att komma in med synpunkter eller kompletterande uppgifter.

Innan vi kan fatta ett beslut om din anläggning behöver åtgärdas eller inte, kommer vi att granska alla uppgifter i ärendet.

Om ditt avlopp inte fungerar som det ska kommer vi, beroende på vilken typ av brist det rör sig om, att ställa krav på förbättrande åtgärder eller besluta om förbud. Det innebär att du måste åtgärda ditt enskilda avlopp inom en viss tid.

Om det saknas tillräckliga uppgifter eller om anläggningen har mindre brister kan du få ett föreläggande om att ta fram uppgifter eller åtgärdsförslag.

Ett beslut från oss kan alltid överklagas, om du inte håller med om vår bedömning har du rätt att begära överprövning. Hur du överklagar kommer att framgå i beslutet.

Ett förbud innebär att du från och med ett visst datum inte längre får släppa ut avloppsvatten till din avloppsanläggning. Ett förbud träder inte i kraft direkt, utan man får alltid tid på sig att åtgärda sitt avlopp innan förbudet börjar gälla. Oftast träder ett förbud i kraft efter 12 månader.

För att du i fortsättningen ska kunna släppa ut avloppsvatten på fastigheten måste din avloppsanläggning förbättras och vara färdigställd senast vid förbudsdatumet.

Tanken med tillsynsarbetet är att det är de som berörs av arbetet som ska stå för kostnaden, inte skattebetalarna. Därför tas en avgift ut för att täcka de kostnader som tillsynen genererar. Detta regleras i miljöbalken 27 kapitel 1 §.

Att anlägga en avloppsanläggning som tar emot WC-vatten kräver tillstånd enligt miljöbalken, så därför behöver ett tillstånd för avloppet finnas om WC är anslutet till avloppet. Det är viktigt att tillståndet följs för att avloppet ska vara godkänt.

Grundkravet för avloppet med WC ansluten är att det ska finnas en slamavskiljare (ibland kallad trekammarbrunn) och en efterföljande rening så som en infiltrations- eller markbädd.

Utsläpp från en trekammarbrunn direkt till stenkista, dike eller åkerdränering är inte en tillräcklig reningsmetod. En enkammarbrunn eller tvåkammarbrunn är inte heller tillåtet när WC är påkopplat .

Mer information

Checklistan Är ditt avlopp grönt, gult eller rött Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du använda för att själv kontrollera din avloppsanläggning.

Läs mer på Avloppsguiden om hur du kan testa ditt avlopp och få mer kunskap om din anläggning Länk till annan webbplats..

Avloppsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du oberoende information om enskilda avlopp, bland annat om skötsel av sin anläggning och att planera och anlägga nytt avlopp.

Sidan publicerades