Behandling av personuppgifter vid registrering i föreningsregistret

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, till exempel

 • för- och efternamn
 • mobilnummer
 • adress
 • mejladress.

Syftet med en sådan behandling är att kunna behandla din ansökan om att finnas med i Umeå kommuns förenings­register.

När du finns i kommunens föreningsregister använder vi uppgifterna för att kunna

 • följa upp fritidsnämndens mål och statistik
 • sprida information om vilka föreningar som finns i Umeå kommun till allmänheten (dock publiceras dina uppgifter på webben endast om föreningen godkänt detta)
 • skicka ut föreningsbrev och annan relevant information
 • boka lokaler och anläggningar
 • fakturera.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse, samtycke eller avtalsmässig grund. Dina uppgifter kommer att sparas och gallras utifrån fritidsnämndens beslut i gällande dokumenthanteringsplan.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med underbiträden för system­utveckling och förvaltning även med andra, om vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig är fritidsnämnden i Umeå kommun, umea.fritid@umea.se.

Du kan kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, till exempel för att

 • begära rättelse
 • begära överföring
 • begära begränsning av behandlingen
 • begära radering av dina uppgifter
 • göra invändningar på dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud via dataskyddsombud@umea.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina person­uppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Sidan publicerades