Personal, Gator och parker

Gator och parker består av planering och projekt, gatudrift samt parkdrift.

Karin Isaksson
teknisk chef
090-16 14 39
karin.isaksson@umea.se

Felanmälan

Lämna synpunkter, ställ frågor eller gör felanmälan av trafikljus, gator, gång- och cykelvägar, parker och lekplatser med mera:

Webbformulär för felanmälan

Planering och projekt

I planering och projekt ingår

  • trafik: planering och utredning
  • gator och parker: projektering samt investering/byggande

Thomas Nordlander
projektchef
090-16 53 79
thomas.nordlander@umea.se

Marie Frostvinge
trafikplaneringschef
090-16 13 85
marie.frostvinge@umea.se

Gatudrift

I gatudrift ingår

  • driftledning: drift och underhåll inom väghållningsområdet
  • driftgrupp: maskintjänster och manuellt arbete inom gatudrift.

Per Hilmersson
gatudriftchef
090-16 14 62
per.hilmersson@umea.se

Myndighetsutövning

I myndighetsutövning ingår allmän platsmark, godkännande av TA-planer, utfärdande av lokala trafikföreskrifter, färdtjänst: handläggning och beslut, parkeringstillstånd för rörelsehindrade, fakturering externt, diarieföring av inkommen handling samt sekreterare tekniska nämnden.

Annika Kjellsson Lind
chef för myndighetsutövning, administration, GIS, färdtjänst
090-16 13 71
annika.lind.3@umea.se

Parkdrift

I parkdrift ingår

  • park- och naturmark: planering och utredning, utveckling och strategiskt arbete
  • park- och naturmark: projektering och investering/byggande
  • parkdrift i egen regi: parkunderhåll med egen personal inom centrala staden och Teg
  • parkdrift på entreprenad: parkunderhåll i östra, västra och norra stadsdelarna och i Holmsund-Obbola, Hörnefors och Sävar.

Parkdriften ansvarar för kommunens park- och naturmark. Det innebär parker, lekparker, skogs- och naturområden och grönytor längs gator.

Michael Holmström
parkdriftchef/stadsträdgårdsmästare
090-16 14 31
michael.holmstrom@umea.se

Sidan publicerades