Gator och parker

Gator och parker planerar för, bygger och förvaltar gator och vägar, parker, gång- och cykelvägar, industrispår, broar, torg och övriga allmänna platser i kommunen. Verksamheten budgeterar, planerar och upphandlar eller beställer drift och underhåll av dessa områden.

Vi har även ansvar för upplåtelse av mark, grävningstillstånd, torghandel och offentliga toaletter.

Gator, trafik och trafikplanering

Verksamheten fullgör kommunens skyldigheter som väghållare. Det innebär investeringar i gator, drift och underhåll. Trafiksäkerhet är också ett viktigt inslag i verksamheten. I arbetet ingår också administration av kommunala åtaganden gentemot enskilda vägar, myndighetsuppgifter och en del uppgifter när det gäller deponi och räddningstjänst.

Vårt arbete med gator, trafik och trafikplanering

Parker och grönområden

Verksamheten arbetar med drift och underhåll och investeringar i parker för att tillgodose allmänhetens krav på god parkmiljö.

Vårt arbete med parker och grönområden

Sidan publicerades