Vad gör en kommunikatör?

Kommunikatörens roll är viktig och komplex. Här lyfter vi fram några av de viktiga delar som kommunikation och kommunikatörer bidrar med i sin organisation.

Kriskommunikation

När kriser sker, så är tydlig kommunikation mycket viktig för både de som drabbas, för alla runt den som drabbas och för organisationen som ska hantera krisen. Att utvärdera och lära av en kris för att i framtiden bättre hantera den är också ett viktigt uppdrag för kommunikatören.

Konsekvenser om området inte hanteras

Om man inte når ut med hur man hanterar krisen, så vet de drabbade inte vad som gäller och vilket stöd som finns. Organisationen kommer att få svårt att effektivt hantera krisen utan att veta vad som gjorts och görs.

Planering av insatser, fånga behov av kommunikation

För att verksamheternas uppdrag och olika insatser ska vara kända för målgrupperna som behöver dem, så krävs planering och eftertanke. Ibland behöver också olika typer av nödvändiga insatser identifieras. Kommunikatören har insikt om målgrupper, kanaler, fakta och budskap som behövs för att vara korrekta, tydliga och nå ut. Kommunikatören har också stor vana av att identifiera viktiga frågor och aktiviteter som kan behöva analyseras och planeras.

Konsekvenser om området inte hanteras

Om behov av kommunikation inte fångas upp eller planeras så finns den heller inte på plats när den behövs. Det skapar otydlighet för både medarbetar och invånare och kostnaderna för missförstånd och brister som uppstår kan bli stora.

Webbplatser: externwebb och intranät

Webbplatserna är viktiga kanaler för att nå både medarbetare och invånare. Det är här vi berättar om vår service och våra tjänster och det är här man når både politiker och tjänstemän.

Webbplatserna måste ständigt utvecklas och underhållas för att vara aktuella och relevanta.

Konsekvenser om området inte hanteras

Kontakten med invånarna, medarbetarna och externa målgrupper skulle bli sämre och kunskapen om beslut som tas, vårt stöd, vår service och våra tjänster skulle vara låg. Organisationens möjlighet att nå sin vision och sina mål försämras.

Sociala medier

Som organisation behöver vi finnas där våra målgrupper finns. Många finns i sociala medier. Här kan vi berätta om vårt arbete, om aktiviteter som sker och vi kan också föra dialog och svara på frågor.

Konsekvenser om området inte hanteras

Kontakten med invånarna och övriga målgrupper skulle bli sämre. Man skulle inte veta vad som görs och händer i vår organisation och frågor riskerar att bli obesvarade.

Utveckling av kommunikation, omvärldsbevakning av området

Kommunikationsområdet är mångfacetterat och i ständig förändring. Kanaler, teknik, metoder, verktyg och omvärldens beteenden utvecklas ständigt och det påverkar hur vi kommunicerar. Löpande omvärldsbevakning, nya verktyg och nya arbetssätt utvecklas löpande.

Konsekvenser om området inte hanteras

Om kommunikationen inte når våra målgrupper på ett effektivt sätt minskar målgruppernas kunskap om beslut som tas, vårt stöd, vår service och våra tjänster. Organisationens möjlighet att nå sin vision och sina mål försämras.

Mediafrågor, kontakter, bevakning

För att omvärldens bild av kommunens arbete, service och tjänster, ska vara så korrekt som möjligt krävs ett gott samarbete med media och förståelse för medias uppdrag. Det krävs att vi som organisation är förstår vikten av att vara öppna, tillgängliga och berättar om vad som händer.

Konsekvenser om området inte hanteras

Den bild som lyfts i media skulle inte fullt ut spegla det organisationen arbetar med. Bilden skulle kunna bli skev och kunskapen om organisationens arbete skulle minska. Onödiga missförstånd och rena felaktigheter skulle spridas utan möjlighet att bedöma dem.

Visualisering, innehållsproduktion

För att kunna kommunicera krävs olika typer av innehåll som texter, foton, filmer, grafik för både webb, sociala medier, annonser och trycksaker. Det är viktigt att alla delar håller hög kvalite, är tydliga och tillgängligt för målgrupperna och har kommunens avsändare och profil. En sammanhållen och enhetlig produktion skapa tydlighet, trygghet och trovärdighet.

Konsekvenser om området inte hanteras

Om kommunikationsleveranserna inte är tydliga, pedagogiska och håller en hög kvalite, så finns risk att organisationen upplevs som otydlig och oprofessionell. De olika produktionerna bidrar också till att vi når våra målgrupper eftersom de uppskattar och tar del av kommunikation på olika sätt.

Kompetensutveckling, support och stöd inom olika områden som till exempel klarspråk, tillgänglighet och GDPR.

För att lyckas med kommunikation krävs kunskap om både kanaler, teknik, metoder, verktyg och omvärldens beteenden. För att kunna arbeta med effektiv, tydlig och tillgänglig kommunikation behövs löpande utbildning och insikt i ämnet för både chefer, med arbetare och kommunikatörer.

Konsekvenser om området inte hanteras

Om insikten av hur viktig god kommunikationen är saknas, så kommer kommunikationen i sig att saknas. Det innebär att både medarbetare och invånare kommer att vara oinformerade och sakna kunskapen om beslut, stöd, service och tjänster.

Sidan publicerades